Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Ostolaskujen hyväksyjät elinvoima- ja ympäristötoimialalla vuonna 2022

PRIDno-2021-5650

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialojen on huolehdittava, että laskujen hyväksyjät vahvistetaan vuosittain kustannuspaikkakohtaisesti. Esitys elinvoima- ja ympäristötoimialan laskujen hyväksyjistä vuodelle 2022 on esityslistan liitteenä.

Kustannuspaikkakohtaisten hyväksyjien lisäksi toimialajohtajalla ja hänen sijaisillaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päälliköllä sekä kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön päälliköllä tulee olla hyväksymisoikeudet kaikkiin kustannuspaikkoihin.

Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää vahvistaa toimialan laskujen hyväksyjät vuodelle 2022 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti sekä myöntää toimialajohtajalle sekä hänen sijaisilleen hyväksymisoikeuden kaikille kustannuspaikoille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdat 248 - 256.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, tarkastustoimi, talous- ja hallintoyksikkö/Pia Markkanen ja Anna Kirsi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.