Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus rakennusvalvontamaksusta

PRIDno-2020-6204

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Asian aikaisempi käsittely

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on 28.10.2020 (§ 25) tekemällään päätöksellä velvoittanut kiinteistön [petietty] nyt kyseessä olevaa osaa hallitsevan yhtiön hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa siirtämään kaksi rakennelmaa, jotka sijaitsevat liian lähellä Kaakkurintien kohdalla olevaa rajaa, rakennusjärjestyksen 17 §:n mukaiselle etäisyydelle rajasta. Päätöksen mukaista velvoitetta tehostettiin 1000 euron uhkasakolla.

Kyse on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 182.1 §:n mukaisesta velvoitteesta, jota on tehostettu maankäyttö- ja rakennuslain 182.2 §:n mukaisesti uhkasakolla.

Tontin haltijalle on lähetetty 640 euron suuruinen lasku lautakunnan tekemän uhkasakon asettamispäätöksen perusteella. Maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan 43 §:ään, jonka mukaan uhkasakon asettamispäätöksestä (MRL 182.2 §) peritään 640 euron maksu.

Tontin haltija on valittanut Turun hallinto-oikeuteen lautakunnan velvoitepäätöksestä sekä tehnyt oikaisuvaatimuksen lähetetystä laskusta. Laskua koskeva oikaisuvaatimus on kaupungin toimesta siirretty käsiteltäväksi Turun hallinto-oikeuteen perustevalituksena. Elinvoima- ja ympäristölautakunta on antanut lausunnon sekä päävelvoitetta että laskua koskevista valituksista 3.3.2021 (§ 43).

Turun hallinto-oikeus on 16.7.2021 tekemällään päätöksellä siirtänyt taksan perusteella määrättyä maksua koskevan asian Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnalle käsiteltäväksi kuntalain mukaisena oikaisuvaatimuksena. Hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan rakennusvalvontamaksun periminen on perustunut Porin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymään taksaan rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavista maksuista. Rakennusvalvontamaksuun haetaan näin ollen muutosta kuntalaissa säädetyssä järjestyksessä. Maksuun ei siten voi suoraan hakea muutosta hallinto-oikeudelta, vaan asia on ensin käsiteltävä elinvoima- ja ympäristölautakunnassa kuntalain mukaisena oikaisuvaatimuksena.

Kiinteistön haltijan päävelvoitetta, eli velvoitetta siirtää kaksi rakennelmaa rakennusjärjestyksen mukaiselle paikalle sakon uhalla, koskevan valituksen Turun hallinto-oikeus ratkaisee erillisellä päätöksellä.

Oikaisuvaatimus

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 1.6.2019 voimaan tulleen taksan 72 §:n mukaan taksan perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa asianomaiselle viranomaiselle. Jos muistutus on tehty määräajassa, mutta maksua ei ole viranomaisen toimesta muutettu, niin muistutuksen tekijä voi hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa säädetään.

Tontin haltijalle lähetty lasku on päivätty 19.11.2020 ja laskua koskeva oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 24.11.2020. Laskun muistutusaika on ollut 7 vuorokautta. Maksua ei oikaisuvaatimuksen perusteella ole viranomaisen toimesta muutettu, vaan asia on siirretty suoraan hallinto-oikeuteen perustevalituksena käsiteltäväksi. Otettaessa huomioon edellä selostettu hallinto-oikeuden päätös tontin haltijan oikea-aikaisesti tehty oikaisuvaatimus tulee siten käsitellä kuntalain mukaisena oikaisuvaatimuksena lautakunnassa.

Oikaisuvaatimuksessa tontin haltija hakee maksun mitätöintiä. Oikaisuvaatimuksen perustelujen mukaan siirrettäväksi määrätyt katokset on tehty rakennusjärjestyksen sekä alueen yleisen tavan mukaisesti kadunvarteen. Katokset eivät ylitä enimmäismäärää ja ne täyttävät etäisyysvaatimukset rakennuksista sekä naapureiden tonttien rajoista. Katoksiin on saatu myös naapureiden kirjallinen suostumus. Oikaisuvaatimuksen mukaan valittaja ei ole saanut asiallisia perusteluja, miksi katokset eivät noudattaisi rakennusohjeita sekä yleistä linjaa alueella. Kaupungin toiminta on oikaisuvaatimuksen mukaan koettu kiusanteoksi ja epätasa-arvoiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n perusteella luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kiinteistön haltijalle määrätty maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 29.5.2019 (§ 51) hyväksymään Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan 43 §:ään.

Kiinteistön haltijalle asettamispäätöksen perusteella lähetetty lasku on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain sekä edelleen Porin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Elinvoima- ja ympäristölautakunnan 3.3.2021 (§ 43) hallinto-oikeudelle antamassa lausunnon mukaan hyväksytyn taksan mukaisen maksun suuruus on kohtuullinen, yleisesti käytetyllä tasolla ja verrannollinen muiden kaupunkien vastaaviin maksuihin. Lautakuntakäsittely on toteutettu perustellusti ja maksu toimeenpantu asianmukaisesti. Käsiteltävän asian sisällöllä tai ratkaisulla ei ole merkitystä maksun määrään.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia maksun määräämiseen liittyviä laillisuusperusteita tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä seikkoja, joiden nojalla päätöstä tulisi muuttaa. Päävelvoitetta koskevat valitusperusteet ratkaistaan erillisellä päätöksellä hallinto-oikeudessa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esiin sellaisia maksun määräämiseen liittyviä laillisuusperusteita tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä seikkoja, joiden nojalla päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on 28.10.2020 (§ 25) tekemällään päätöksellä velvoittanut kiinteistöä  [peitetty] hallitsevan yhtiön hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa siirtämään kaksi rakennelmaa, jotka sijaitsevat liian lähellä Kaakkurintien kohdalla olevaa rajaa, rakennusjärjestyksen 17 §:n mukaiselle etäisyydelle rajasta (MRL 182.1 §). Päätöksen mukaista velvoitetta tehostettiin 1000 euron uhkasakolla (MRL 182.2 §).

Kiinteistön haltijalle on lähetetty 640 euron suuruinen maksu lautakunnan tekemän uhkasakon asettamispäätöksestä. Maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan 43 §:ään, jonka mukaan uhkasakon asettamispäätöksestä (MRL 182.2 §) peritään 640 euron maksu.

Kiinteistön haltija on hakenut oikaisua maksuun ja vaatinut maksun poistamista. Elinvoima- ja ympäristölautakunta on 20.10.2021 (§ 205) hylännyt rakennusvalvontamaksua koskevan oikaisuvaatimuksen. Asianosainen on valittanut lautakunnan päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus pyytää elinvoima- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa valituksesta.

Valituksessaan kiinteistön haltija vaatii lautakunnan käsittelymaksun kumoamista. Valituksessa käsittelymaksua pidetään aiheettomana. Valituksen perustelujen mukaan valittaja on tutustunut voimassa olevaan rakennusjärjestykseen ja tutustunut alueen muihin vastaaviin rakennuksiin ja katsoo, että rakennelmat on rakennettu vastaavasti kuin alueen muut vastaavat rakennelmat. Valittaja ei valituksensa mukaan ole prosessin aikana saanut perusteluja, miksi rakennelmat ovat kaavan vastaisia ja miten niitä tulisi muuttaa. Valittaja katsoo , että häntä ei ole velvoitepäätöksen teon yhteydessä kuultu, eikä hänen valitustaan ole otettu huomioon. Perustelujen mukaan rakennelmien sijainti vastaa muita samalla alueella olevia vastaavia rakennelmia, eikä maksun maksamiselle ole perusteita ennen kuin kaupunki on käsitellyt muut alueen vastaavat rakennelmat.

Valituksen perustelut koskevat velvoitepäätöstä ja velvoitepäätöstä koskevaa prosessia. Turun hallinto-oikeudessa on erillisenä asiana vireillä kiinteistön haltijan tekemä valitus elinvoima- ja ympäristölautakunnan 28.10.2020 tekemästä velvoitepäätöksestä. Elinvoima- ja ympäristölautakunta on antanut asiasta lausuntonsa valituksesta 3.3.2021 (§ 43). Velvoitepäätöksen lainmukaisuus ratkaistaan siten erillisenä asiana. Nyt kyseessä oleva valitus koskee taksan mukaisen maksun määräämistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n perusteella luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kiinteistön haltijalle määrätty maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 29.5.2019 (§ 51) hyväksymään Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan taksan 43 §:ään.

Kiinteistön haltijalle asettamispäätöksen perusteella lähetetty lasku on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain sekä edelleen Porin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti. Taksan mukaisen maksun suuruus on kohtuullinen, yleisesti käytetyllä tasolla ja verrannollinen muiden kaupunkien vastaaviin maksuihin. Velvoiteasian käsittely lautakunnassa on perustunut maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia maksun määräämiseen liittyviä seikkoja, joiden perusteella maksu tulisi poistaa. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä maksun määrääminen ole ollut muutenkaan lainvastaista.

Edellä mainituin perustein elinvoima- ja ympäristölautakunta katsoo, että valitus rakennusvalvontamaksusta tulee hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle rakennusvalvontamaksua koskevan valituksen johdosta yllä olevan lausunnon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen oli läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn ajan klo 18.31-18.43.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.