Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2021-651

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Toimialojen yksiköiden päälliköiden paikat täytettiin vuonna 2017 sisäisesti ns. ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Eläinlääkintäyksikön päällikön virka jätettiin täyttämättä ilmoittautumisten puuttumisen johdosta ja täytettiin eläinlääkintäyksikön sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 § 480 muuttaa kaupungineläinlääkäri Elina Sipilän virantoimitusvelvollisuutta siten, ​että virkaan sisältyi eläinlääkintäyksikön päällikön tehtävät. Muutos tehtiin 1.7.2017 lähtien enintään 31.12.2018 asti. Virantoimitusvelvollisuutta on jatkettu toimialajohtajan viranhaltijapäätöksillä katkeamatta 31.12.2021 saakka.

Elinvoima- ​ja ympäristölautakunta päätti 24.11.2021 § 217 muuttaa toimialan toimintasääntöä 1.1.2022 alkaen niin, ​että eläinlääkintäyksikkö muuttuu ympäristö- ​ja terveysvalvontayksikön alaiseksi toimintayksiköksi. Toimialajohtaja ja ympäristö- ​ja terveysvalvontayksikön päällikkö ovat käyneet Sipilän kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisen neuvottelun muutoksesta ja Sipilän nimeämisestä eläinlääkinnän toimintayksikön esimieheksi. Lautakunta käsittelee Sipilän nimeämistä eläinlääkinnän toimintayksikön esimieheksi tässä kokouksessaan.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) 23 §:n mukaan "toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää".

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää muuttaa kaupungineläinlääkäri Elina Sipilän virantoimitusvelvollisuutta 1.1.2022 alkaen siten, että virkaan sisältyy eläinlääkinnän toimintayksikön esimiehen tehtävät. Työajasta 50 % kohdistuu praktikkoeläinlääkärin ja toimintayksikön esimiehen tehtäviin ja 50 % eläinlääkintähuoltolain mukaan valtion korvattaviksi kuuluviin tehtäviin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tapio Furuholm poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 18.51.

Tiedoksi

Elina Sipilä, HR Palvelussuhdetiimi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi