Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Elinvoima- ja ympäristötoimialan talouden kuukausiraportointi tammi-lokakuu 2021

PRIDno-2021-1270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat vähentyneet 0,3 M eurolla viime vuoden alun toteumaan verrattuna. Myyntituotot ovat hieman lisääntyneet (62.000 €), mutta samanaikaisesti ovat maksutuotot vähentyneet 42 %:lla (167.000 €) pääasiassa rakennuslupamaksujen vähentymisen vuoksi. Myyntituotoissa näkyvä muutos johtuu maaseutupalveluiden kuntalaskutuksen aikaistamisesta tänä vuonna. Viime vuoden alun suurempia toimintatuottoja selittää lisäksi tuolloin tilinavaukseen kirjattu 167.000 euron suuruinen EU-tuen siirto vuodelta 2019. Siirto liittyi Circwaste - Kohti kiertotaloutta -hankkeen maksatuksen jaksottamiseen.

Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 0,5 M eurolla (-9 %), mistä henkilöstökuluja on 0,2 M euroa ja palvelujen ostoja 0,3 M euroa. Henkilöstökulut ovat pienentyneet erityisesti kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikössä, jossa vähennystä aikaisempaan nähden on 0,2 M euroa (-20 %). Työllisyyspalkkoihin on tänä vuonna käytetty 0,1 M euroa vähemmän. Kaupunkisuunnittelun palkkakulut ovat pienentyneet 50.000 eurolla, mikä tarkoittaa, että vuoden ensimmäisten kahden kuukauden aikana on normaalista työpanoksesta jäänyt puuttumaan suunnilleen yhden henkilötyövuoden verran. Kaupunkisuunnitteluun on nopeasti kehittynyt palvelutuotantoa merkittävästi rajoittava henkilöstövajaus, kun kolme henkilöä on siirtynyt toisiin tehtäviin kaupunkiorganisaation sisällä. Samalla on myös osa tehtävistä siirtynyt muiden yksiköiden vastuulle, mikä hieman helpottaa tilannetta. Ratkaisua akuuttiin henkilöstövajeeseen etsitään parhaillaan.

Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen näkyy palvelujen ostoissa yhteistoimintakulujen vähentymisenä. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt toimialan kustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa. 

ICT-yksikössä ovat palvelujen ostot vähentyneet 0,1 M eurolla, vaikka ohjelmistolisenssien maksut ovat alkuvuoden aikana kasvaneet 0,3 M eurolla viime vuodesta. Lisenssikustannusten kasvu oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja huomioitiin 0,4 miljoonan euron kehyslisäyksenä. Alkuvuonna erääntyivät kaupunginhallituksen päättämään (18.1.2021 § 16) Microsoft Enterprise Agreement -sopimuksen uusimiseen liittyvät vuosimaksut. Sopimus sisältää lisenssien kolmen vuoden ylläpidon ja sinä aikana tulleiden versioiden käyttöoikeuden sopimuksen kattavuuden mukaisesti.

Toimialan henkilöstön määrä on vähentynyt vuodessa 23 henkilöllä. Vakituisia on yksi enemmän kuin vuosi sitten, mutta määräaikaisia on 15 ja työllistettyjä 9 vähemmän. Tehdyn työn todellinen määrä (HTV4) on vähentynyt 12 % kahdessa vuodessa. Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet koronapandemian aikana. Kuluvan vuoden helmikuussa poissaoloja oli 13 % vähemmän kuin viime vuonna. Terveysperusteinen poissaoloprosentti oli 3,4 %, mikä tarkoittaa erinomaista tasoa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talous- ja henkilöstöraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat edelleen 0,3 M euroa perässä viime vuoden alun toteumasta. Puolet summasta selittyy edelliseltä vuodelta siirretyllä hanketuella, joka lisäsi tuottoja viime vuoden alussa. Maksutuotoissa on vajausta 0,1 M euron verran erityisesti rakennusvalvontamaksujen vähentymisen vuoksi. Lupia on parhaillaan prosessissa noin viidenneksen normaalia suurempi määrä. Nämä ovat kuitenkin hankkeita, joihin liittyvät tuotot ovat vähäisiä. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon tuotoissa näkyy poikkeama, joka aiheutuu laskutuksen jaksottaisuudesta ja siten korjaantuu myöhemmin. Eläinlääkinnässä on saamatta alkuvuoden klinikkamaksuja, koska maksu-uudistusta ei ole saatu toteutumaan laitteiden toimitusviiveestä johtuen.

Myös myyntituottoja ja muita toimintatuottoja on tullut viime vuotta vähemmän. Joukkoliikenteen tuotot ovat vähentyneet 28.000 eurolla, koska matkakeskuksen informaatiojärjestelmän maksuosuuksien laskuttamisesta liikennöitsijöiltä on luovuttu. Tytäryhtiöille myytävien ICT-palveluiden myynti on vähentynyt 33.000 eurolla. Nämä muutokset on huomioitu talousarviota laadittaessa.

Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 1,0 M eurolla (-12%), josta henkilöstökuluja on 0,3 M euroa, palvelujen ostoja 0,4 M euroa ja tavaroiden ostoja 0,1 M euroa. Lisäksi maksetut avustukset ovat vähentyneet 0,1 M eurolla ja muut toimintakulut 0,2 M eurolla.

Henkilöstökulut ovat vähentyneet erityisesti kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikössä ja eläinlääkinnässä. Eläinlääkinnän sijaiskustannuksia on vähennetty 71 %:lla (26.000 euroa). Kaupunkisuunnittelussa henkilöstökulut ovat vähentyneet lähes kolmanneksella (0,1 M euroa). Työllistämispalkkoihin on tänä vuonna käytetty 16 % (0,1 M euroa) vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialoille on kuitenkin kohdistettu kesätyöllistämiseen talousarvioon nähden 50.000 euroa enemmän tukea kesätyöpaikkojen turvaamiseksi.

Henkilöstön määrä toimialalla on vähentynyt 19 henkilöllä viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt 163 henkilössä, mutta työllistettyjen määrä on vähentynyt kolmella ja määräaikaisten 16 henkilöllä.

Asiantuntijapalveluiden käyttö on vähentynyt 0,2 M eurolla viime vuodesta. Säästöt ovat syntyneet ICT-yksikössä sekä kaupunkisuunnittelussa, jossa myös henkilöstöresurssit ovat samanaikaisesti vähentyneet. Toistaiseksi HTV-säästövelvoite ei ole aiheuttanut asiantuntijapalveluiden käytön lisääntymistä toimialalla, mutta henkilöstöresurssin vähyyttä joudutaan todennäköisesti korvaamaan kaupunkisuunnittelussa asiantuntijapalveluiden hankinnalla.

ICT-palveluiden ostot ovat vähentyneet 0,1 M eurolla, mutta samanaikaisesti ovat lisenssikustannukset kasvaneet 0,3 M eurolla. Lisenssikustannusten kasvu oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja huomioitiin 0,4 miljoonan euron kehyslisäyksenä.

Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen ja Prizztech Oy:n palvelusopimuksen muuttaminen näkyvät kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön palvelujen ostoissa yhteistoimintakulujen puolittumisena (-0,3 M euroa) aikaisempaan verrattuna. Samanaikaisesti joukkoliikenteen liikenteen ostot ovat kasvaneet 0,1 M eurolla.

Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet koronapandemian aikana. Kuluvan vuoden aikana on poissaoloja ollut 23 % vähemmän kuin viime vuonna. Terveysperusteinen poissaoloprosentti oli 3,4 %, mikä tarkoittaa erinomaista tasoa. Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat kuitenkin lisääntyneet jonkin verran.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi
Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat edelleen 0,​3 M euroa perässä viime vuoden alun toteumasta. Myynti- ja maksutuotoissa on tosin tapahtunut hieman parannusta viime kuukaudesta. 

Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 1,​0 M eurolla (-​10%),​ josta henkilöstökuluja on 0,​25 M euroa,​ palvelujen ostoja 0,​7 M euroa ja tavaroiden ostoja 0,​1 M euroa. Henkilöstökulujen vähentymisestä valtaosa tulee työllistämispalkkojen pienentymisestä (0,15 M). Kuntakokeilun alkaminen ja asiakkaiden siirtäminen TE-toimistosta kaupungille on hidastanut väliaikaisesti asiakkaiden ohjaamista palveluihin. Toiminta tehostuu kokeilun päästyä kunnolla alkamaan.

Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen näkyy palvelujen ostoissa yhteistoimintakulujen vähentymisenä. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt toimialan kustannuksia,​ vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on nyt matkailu-​ ja markkinointiyksikön määrärahoissa. Prizztech Oy:n sopimuksen muutoksesta saadaan säästöä palveluiden ostoihin.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021 kokouksessaan myöntää 0,​7 M euron lisämäärärahan ja muutoksen vuoden 2021 talousarvioon covid-​19 -​taudin aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman kompensoimiseksi joukkoliikenne-​kustannuspaikalle (14162001) tilille 43030 Asiakaspalveluiden osto.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat nyt 36 000 euroa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, vaikkakin yksikkökohtaisissa tuotoissa on edelleen pientä tavanomaista laskutuksen jaksottaisuudesta aiheutuvaa poikkeamaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on maksanut nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avustukset 0,3 M € nyt toukokuussa. Tästä johtuu myös se muutos, kun vielä viime kuussa oltiin 0,3 M euroa tuotoissa viime vuotta perässä.  

Toimintakulut ovat toukokuun jälkeen 0,6 M euroa vähemmän kuin vuodentakaisessa saman aikajakson toteumassa. Vaikkakin henkilöstökulut näyttäisivät edelleen vähentyneen (-0,3 M€), kasvua on tullut niin palvelujen ja tavaroiden ostoihin sekä myönnettyihin avustuksiin verrattuna viime vuoden kumulatiiviseen toteumaan. Myönnettyjen avustusten summa on kasvanut 0,2 M euroa vuodentakaisesta. Tämä johtuu yhdistysten toiminta-avustusten maksatusten ajoittumisesta toukokuulle.  

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämät keskisuurten kaupunkiseutujen koronatuet vuodelle 2021 maksetaan kesäkuun lopussa. Traficom on myöntänyt Porille julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukena lipputulomenetyksiin yhteensä 490 000 euroa. Liikennöitsijät saavat hakea koronakorvausta kaupungilta 6.6.2021 eli tapahtuneeseen joukkoliikenneuudistukseen saakka. Tuki kirjataan joukkoliikenteen kustannuspaikalle. Tällä tullee olemaan positiivinen vaikutus toimialan loppuvuoden tulosennusteeseen. Tosin nyt, kun joukkoliikenteen lipputulojen toteutumisen riski on joukkoliikenneviranomaisella eli kaupungilla, tämän lopullinen vaikutus on kuitenkin vielä epävarmaa.  

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimiala on kesäkuun jälkeen toimintatuotoissa lähes 0,2 M € jäljessä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suurin yksittäinen tekijä tähän on kesäkuussa jätehuoltotuottojen tulouttamatta jääminen, mutta tämä korjaantuu vielä myöhemmässä vaiheessa vuotta. Lisäksi yksikkökohtaisissa tuotoissa on huomattavissa myös lomakauden vaikutusta myyntilaskutuksen jaksottaisuuteen. 

Toimintakulujen puolella henkilöstökulujen väheneminen on edelleen 0,3 M €:n luokkaa. Samoin tavaroiden ostoissa on nähtävissä pientä vähenemistä (-68 000 €), kun taas palvelujen ostoihin sekä myönnettyihin avustuksiin on käytetty enemmän rahaa viime vuoden kumulatiiviseen toteumaan verrattuna. Palvelujen ostot ovat nyt 180 000 € viime vuotta isommat, myönnetyissä avustuksissa puolestaan kasvu 146 000 €. Kuluissa ei kuitenkaan nyt ole selkeästi havaittavissa mitään yksittäisiä isoja kasvutekijöitä, vaan palvelujen ostojen kasvukin koostuu pikemminkin useammasta pienemmästä kuluvirrasta. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat nyt 332 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Yksikkökohtaisissa tuotoissa on edelleen pientä tavanomaistakin poikkeamaa, mutta suurimpia euromääräisiä syitä voidaan luetella löytyvän palkkatukien normaaliakin hitaammasta tuloutumisesta työllisyyspalveluihin, joukkoliikenteen uudistuksesta sekä jätemaksujen tuloutuksesta. Jätehuollon eko-maksuja tuloutetaan Teknisen toimialan jätehuollon kustannuspaikalta 200 000 € syyskuussa. Suunnittelu- ja kehittämisyksikön jätehuoltoviranomaisen sekä jätehuollon suunnittelun ja neuvonnan kulut katetaan näillä ekomaksutuotoilla, samoin kuin Teknisen toteuttama jätehuolto on samoilla tuotoilla rahoitettavaa. 

Palkkatuen tuloutuksessa ollaan viime vuotta yli 320 000 euroa perässä, vaikka työllistämispalkkojakin on maksettu 31.8. mennessä noin 80 000 € viime vuotta enemmän. Palkkatuet maksattaa KEHA-keskus, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Palkkatuen tammi-heinäkuun tilityshakemukset on tehty aikataulun mukaisesti ja tammikuun palkkatuki on maksettu KEHA-keskuksen toimesta elokuun loppuun mennessä. Kaiken kaikkiaan helmi-heinäkuulta palkkatukia on tulematta vielä noin 970 000 euroa. 

Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että lipunmyyntituotot, mutta myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Kesä-syyskuun lipunmyyntituotot tasataan liikennöitsijän toimesta elinvoima- ja ympäristötoimialalle lokakuussa. Hankintasopimuksen alkaessa matkustajamäärät pysyivät samalla tasolla kuin kesällä 2020. Vuoteen 2019 verrattuna matkustajia oli noin kolmannes vähemmän. Kesän 2021 aikana Winnovassa oli opetusta koko kesäkuun ajan, ja uusi opetus jatkui jo elokuun alussa. Perjantaisin ja lauantaisin ei ajettu myöhäisiä iltavuoroja ollenkaan, toisin kuin kesällä 2020. Sää suosi kävelyä ja pyöräilyä. Johtopäätöksenä voisi todeta, että linjaston uudelleenjärjestely ei aiheuttanut merkittävää haittaa matkustajille, mutta toisaalta matkojen määrä ei myöskään kasvanut edelliseen kesään verrattuna. Koulujen alettua ollaan matkustajamäärissä edelleen n. 30 prosenttia jäljessä vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna, mutta tasoissa vuoteen 2020 verrattuna. Kelan tukemien koulumatkojen korvausmenettelyissä on haasteita, jotka saattavat aiheuttaa lipputulomenetyksiä alkusyksyn osalta.

Toimialan toimintakulut ovat yhä yli 1 M euroa pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Henkilöstökulut ovat 163 000 euroa pienemmät viime vuoteen verrattuna. Vaikkakin vuosiloma- ja muiden sijaisten käyttö on ollut vähäisempää tänä vuonna muun muassa eläinlääkintäyksikössä, henkilöstökulujen vähentymiseen vaikuttaa suureksi osaksi eläkemenoperusteisen kunnalliseläkemaksun kohdistamisperiaatteiden muutos, joka tehtiin toimialoille viime vuonna kehysvaiheessa vuoden 2021 talousarvioon. 

Vastaavasti avustuksia on maksettu nyt 181 000 euroa viime vuotta enemmän (mm. kesätyöpaikkatuki-, sekä toiminta- ja tapahtuma-avustuksia), mutta on otettava huomioon, että niin tapahtuma- kuin toiminta-avustuksetkin ovat uusia avustusmuotoja, joihin on varattu yhteensä 0,6 M euroa tälle vuodelle. Lisäksi hankeavustuksiin on varattu 150 000. Aiemmin maksettiin avustuksia työllisyydenhoidosta n. 550 000 euroa vuodessa. Kun huomioidaan tämä kokonaisuus, niin toimialan jakamien avustusten määrä on lisääntynyt tälle vuodelle yhteensä 200 000 eurolla.

Toimintakulujen vähentyminen johtuu kuitenkin palvelujen ostoista, jotka ovat vähentyneet 1 M eurolla. Tämä johtuu mm. Visit Pori Oy:n ostopalvelusopimuksen purkamisesta (vaikutus 0,6 M euroa), mutta tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt toimialan kustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa. Myös Prizztech Oy:n ostopalvelusopimuksen muutoksista on saatu tähän mennessä säästöjä, samoin ICT-yksikön maksamista telemaksuista.

Porin kaupunki on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen pieneläinpäivystyksen järjestämisestä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa. Päivystyksen järjestää Porin Mikkolassa sijaitseva, Evidensia-verkostoon kuuluva Eläinklinikka Syke. Päivystys on tarkoitettu Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eli Porin, Ulvilan, Eurajoen, Nakkilan ja Harjavallan asukkaiden omistamille sekä alueella oleskeleville pieneläimille. Pieneläinpäivystys alkoi 3.9.2021. Eläinklinikka Syke päivystää vuoden loppuun saakka viikonloput ja arkipyhät. Kaupungineläinlääkärit hoitavat pieneläinpäivystykset arkisin ja suureläinpäivystykset kokonaisuudessaan ympäri vuorokauden. Vuoden vaihteen jälkeen pieneläinpäivystykset siirtyvät Eläinklinikka Sykkeelle myös arkipäivien osalta. Aloituskauden mukaisesta palvelusta maksetaan kuukausikorvausta syys-joulukuulta yhteensä 56 000 euroa, jotka tullaan kirjaamaan palvelujen ostoihin. 

Merkittävää on myös se, että työllisyyspalveluissa on alkanut elokuussa kaksi uutta hanketta; MAINE 2.0- sekä Osallisena kotoutumista tukevien palvelujen tuottamisessa-hankkeet. MAINE 2.0-hankkeen tarkoituksena on perustaa maahanmuuttajien neuvonta- ja opastuspiste Poriin ja se työllistää 1,5 henkilöä. Hanke kestää 31.8.2022 saakka ja siinä on TEM:n avustuksen lisäksi kaupungin omarahoitusosuus 20 %. Osallisena-hanke taas liittyy kiintiöpakolaisten palveluiden kehittämiseen. Sen kesto on 1.8.2021-31.12.2022 ja omarahoitusosuutta siinä ei varsinaisesti ole. Hanke työllistää yhden henkilön, joka tekee hankkeen kehittämistyötä sekä osa-aikaisesti kuntakokeilun asiakastyötä maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa.

Kaupunginhallitus päätti 30.8.2021 kokouksessaan myöntää Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikön Kaupunkisuunnittelu-toimintayksikölle vakinaisen työsuhteisen kaavoitussuunnittelijan täyttöluvan. Kaupunginhallitus oli myöntänyt 17.5.2021 kokouksessaan jo luvan kahdelle kaavoitusarkkitehdille, joista tällä 30.8. päätöksellä toinen kaavoitusarkkitehdin paikka vaihdettiin kaavoitussuunnittelijan paikaksi. Tehtävään palkataan kaupunkisuunnittelussa määräaikaisella työsuhteella oleva suunnitteluavustaja, joka on ammattikorkeakoulusta valmistunut maisemasuunnittelija.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat nyt syyskuun jälkeen 92 000 euroa (-2 %) viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa jäljessä, vaikkakin tuotoissa on nyt mukana ensimmäisen kerran myös joukkoliikenteen lipunmyyntituotot, jotka on tuloutettu liikennöitsijän toimesta kesä-elokuulta. Yksikkökohtaisissa luvuissa on eriävyyttä viime vuoteen, mutta loppuvuoden ennusteeseen niillä ei kuitenkaan vielä ainakaan tässä vaiheessa ole merkittävää vaikutusta.

Toimialan toimintakulut ovat 545 000 euroa (-3 %) pienemmät kuin viime vuonna. Henkilöstökulut ovat pienentyneet lähes 140 000 euroa (-1 %) ja palvelujen ostot 440 000 euroa (-5 %). Avustuksia puolestaan on maksettu 65 000 euroa (7 %) viime vuotta enemmän.

Työllistämispalkkoja on nyt syyskuun jälkeen maksettu 168 000 euroa (6,5 %) viime vuotta enemmän. Työllistämispalkkamäärärahojen riittävyyteen varaudutaan siten, että loppuvuoden osalta työllistäminen supistetaan minimiin. Ns. velvoitetyöllistäminen kaupungin on pakko järjestää eli ne, jotka kuuluvat työllistämisvelvoitelain piiriin, kaupunki on velvollinen työllistämään, kun ansiopäivärahan enimmäisaika on päättynyt. Samoin järjestetään jo meneillään olevat työllistämisjaksot ja työllisyysehdon täyttämiseksi välttämättömät jaksot.

Toimialan käyttösuunnitelmiin on tehty syyskuussa kaksi määrärahamuutosta: Työllisyyden hoidon vuoden 2021 talousarviossa oli varattu tukea koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen,​ josta osa osoitetaan suunnitelmien mukaan toimialoille. Työvoimasuunnittelija on vahvistanut toimialakohtaiset summat helmikuussa toimialoille osoitetuilla kirjeillä. Kirjanpidollisista syistä osa tuesta osoitetaankin toimialoille määrärahasiirtona. Tämä yhteensä 234 600 euron määrärahasiirto perusturvalle, sivistystoimialalle ja konsernipalveluille on tehty syyskuussa työllisyysyksikön kustannuspaikalta. Lisäksi koska hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen tarkoitettua toiminta-avustusmäärärahaa jäi avustusten jakamisen jälkeen käyttämättä vielä 43 934 euroa, se on nyt siirretty kaupunginhallituksen käyttöön, josta sitä voidaan suunnata muihin avustuksiin.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Päätös

Elinvoima-​ja ympäristölautakunta päätti merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat lokakuun jälkeen lähes 17 %:ia (1,1 M€) viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa jäljessä. Tuotoissa on nyt mukana joukkoliikenteen lipunmyyntituotot, jotka on tuloutettu liikennöitsijän toimesta syyskuulle saakka. Yksikkökohtaisissa luvuissa on yhä eriävyyttä viime vuoteen, ja osassa yksiköistä saatetaankin jäädä toimintatuotoissa hieman budjetoiduista. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi eläinlääkinnän klinikkamaksut, jossa klinikkamaksutuottojen pieneneminen johtuu muun muassa pieneläinpäivystyksen siirtymisestä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:lle 3.9. alkaen viikonloppuisin ja arkipyhäisin. Työllisyydenhoidon palkkatukimaksatuksissa ollaan viime vuotta reippaasti perässä, joka osaltaan vääristää tuottojen vertailua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lokakuun jälkeen kaupungille onkin vielä tilittämättä palkkatukia touko-syyskuulta 950 218 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021 kokouksessaan myöntää elinvoima- ja ympäristötoimialalle 0,​7 M euron lisämäärärahan ja muutoksen vuoden 2021 talousarvioon covid-​19 -​taudin aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman kompensoimiseksi joukkoliikenne-​kustannuspaikalle. Loppuvuoden ennustaminen on hankalaa matkustajamäärien ja lipputulojen näkökulmasta, mutta kokonaisvaikutelma tällä hetkellä on, että lipputulot jäävät tänä vuonna noin 5 % vähäisemmäksi kuin vuonna 2020 ajetun liikenteen vähentymisen myötä. Esimerkiksi Ulvilan kouluvuorot ovat siirtyneet Porin Linjat Oy:ltä markkinaehtoiseksi liikenteeksi, ja vuorotarjonta on vähentynyt varhais- ja myöhäisvuorojen osalta.

Joukkoliikenne on jo saanut valtiolta ennakkoon budjetoimatonta covid-tukea menetettyihin lipputuloihin 490 000 euroa. Lisäksi joukkoliikenne on saamassa vielä noin 450 000 euron valtionavustuksen liittyen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin. Kaiken kaikkiaan 0,7 M€:n perustuen hakemisen jälkeen valtio on myöntänyt yhteensä siis 940 000 euroa budjetoimatonta tuottoa joukkoliikenteelle vuonna 2021. Ilmastoperusteisella tuella valtio osallistuu lainsäädännöllä kovennettujen kalustovaatimusten ja puhtaiden käyttövoimien tuomiin lisäkustannuksiin toimivaltaisille viranomaisille. Porin kaupunki saa poikkeuksellisen ja ennakoimattoman suuren avustuksen vuonna 2021, koska kaupunki on käyttänyt uusiutuvaa polttoainetta Porin Linjat Oy:n tuotannossa vuosina 2020-2021. Seuraavina vuosina ilmastoperusteisen tuen ei kuitenkaan odoteta säilyvän yhtä suurena, koska muissa keskisuurissa kaupungeissa aloitetaan liikennöintiä sähköbusseilla ja tuki jaetaan kaupungeille puhtailla käyttövoimilla tuotettujen linjakilometrien mukaan. Valtion myöntämästä 490 000 euron Covid-19 -tuesta maksetaan 7.6.2021 asti voimassa olleen käyttöoikeussopimuksen aikana aiheutuneita lipputulomenetyksiä Porin Linjat Oy:lle ja koko vuodelta Kokemäki - Pori -yhteysvälin liikenteenharjoittajille.

Toimialan toimintakulut ovat 0,7 M€ (-2,7 %) pienemmät kuin viime vuonna. Henkilöstökulut ovat 160 000 euroa (-1 %) viime vuotta pienemmät. Tähän heijastuvat mm. työllistämispalkoissa sekä erilliskorvausten maksatuksessa tehdyt ylitykset, mutta samalla myös pitkään jatkuneet rekrytointivaikeudet sekä eläinlääkinnässä että kaupunkisuunnittelussa, joissa henkilöstökuluja ei kerry samassa suhteessa budjetoituun nähden. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin ICT-yksikössä mm. koronan vuoksi lisääntyneen sähköisen kokoustamisen (lautakunnat, kaupunginhallitus ja -valtuusto) teknisen tuen tehtävistä johtuen. Lisäksi henkilöstökuluja pienentää osaltaan myös eläkemenoperusteisen kunnalliseläkemaksun kohdistamisperiaatteiden muutos, joka tehtiin toimialoille viime vuonna kehysvaiheessa vuoden 2021 talousarvioon. Nämä seikat huomioon ottaen yhdessä tasapainottavat henkilöstökulujen toimialakohtaista tilannetta.

Palvelujen ostot ovat lokakuun jälkeen 0,5 M€ viime vuotta pienemmät. Tämä johtuu mm. Visit Pori Oy:n ostopalvelusopimuksen purkamisesta, mutta tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt toimialan kokonaiskustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa. Myös ICT-yksikön maksamista telemaksuista on saatu tähän mennessä säästöjä. Loppuvuodesta arvioidaan vielä toimialan palvelujen ostojen kokonaisuuden myös jäävän budjetoidusta, sillä esimerkiksi elinkeinopalvelujen ostopalveluissa kuljetuspalvelujen kilpailutuksen myötä kustannukset vuodelle 2021 pienenivät. Kuljetuspalveluiden tuotot ovat myös osittain suhteessa näihin kuluihin, sillä kustannustenjakosopimuksia on tehty matkustajamäärien mukaan.

Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat jäämässä budjetoitua pienemmiksi johtuen mm. puhelinleasinguudistuksen käyttöönotosta ja sen vaikutuksesta kalustohankintoihin sekä Café Nuokkarin elintarvikeostoista, sillä kahvila avattiin uudelleen vasta syksyllä. Muita toimintakuluja vähentävät mm. ICT:n konesalivuokrien pieneneminen.

Henkilöstön määrä toimialalla on vähentynyt viidellä henkilöllä viime vuoden lokakuuhun verrattuna ollen lokakuun lopussa yhteensä 278 henkilöä. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan työllistettyjen määrä on kasvanut 21 henkilöllä samalla, kun vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt 12 henkilöllä ja määräaikaistenkin määrä 14 henkilöllä. Myös henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet. Kuluvan vuoden aikana poissaoloja on ollut lähes 19 % vähemmän kuin viime vuonna. Sekä työtapaturmista että sairauksista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Päätös

Elinvoima-​ja ympäristölautakunta päätti merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.