Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Jätelain mukainen hallintopakkoasia, päävelvoitteen ja uhkasakon asettaminen

PRIDno-2021-5198

Valmistelija

  • Lea Törmä, ympäristöinsinööri, lea.torma@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö
609-41-27-3, Mäkipuistontie 19, 28430 Pori

Kiinteistön omistaja
Porin kaupunki

Kiinteistön vuokraaja
Heinolan Auto ja Traktori Oy

Kiinteistön roskaaja
Suomen Materiaalikonepalvelu Oy

Kiinteistö 609-41-27-3 on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi merkinnällä TK.

Kiinteistö on todettu tarkastuksella 5.11.2020 jätelain mukaisella tavalla roskaantuneeksi siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Kiinteistöllä säilytetään jätebetonia ja -tiiliä. 5.11.2020 suoritetulla tarkastuksella on yhteisesti kiinteistön vuokraajan, Heinolan Auto ja Traktori Oy:n, Suomen Materiaalikonepalvelu Oy:n ja tarkastajien välillä todettu, että kiinteistöllä säilytettävä jäte on Suomen Materiaalikonepalvelu Oy:n omaisuutta.

Suomen Materiaalikonepalvelu Oy:lle toimitettiin 22.6.2021 päivätty kehotus- ja kuulemiskirje. Kirjallinen selvitys tuli toimittaa 30 vuorokauden kuluessa kirjeen tiedoksisaannista lukien. Siistimistoimenpiteet tuli olla suoritettuina 31.7.2021 mennessä. Asianosainen ei antanut kirjallista selvitystä määräaikaan mennessä. 

Ympäristövalvonta teki paikalle tarkastuksen 4.11.2021, jolloin todettiin, että betoni- ja tiilijätettä ei oltu poistettu kiinteistöltä ja kiinteistö oli edelleen jätelain mukaisella tavalla roskaantunut. Suomen Materiaalikonepalvelu Oy arvioi, että jätettä on noin 6 000 tonnia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

PÄÄVELVOITTEEN JA UHKASAKON ASETTAMINEN

Velvoitettava: Suomen Materiaalikonepalvelu Oy

Kiinteistö:  609-41-27-3, Mäkipuistontie 19, 28430 Pori

Velvoite: Kiinteistö on siivottava betoni- ja tiilijätteestä. Lisäksi kiinteistö on saatettava siihen kuntoon, ettei siitä enää voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista ja viihtyisyyden vähentymistä. Siistimistoimenpiteet tulee olla suoritettuna 31.12.2021 mennessä. 

Uhkasakon asettaminen: Velvoitteen tehosteeksi elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa jätelain 129 §:n nojalla velvoitettavalle 100 000 euron kiinteän uhkasakon.

PERUSTELUT
Kiinteistö on todettu tarkastuksilla jätelain mukaisella tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. 

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. 

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Asia on valmisteltu elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätettäväksi, koska roskaaja ei ole noudattanut ympäristövalvonnan kehotusta määräaikaan mennessä. Roskaaja on laiminlyönyt jätelain 8. luvun määräyksiä. 

Koska ympäristövalvonnan 4.11.2021 suorittamalla tarkastuksella on todettu, että roskaaja ei ole noudattanut siivouskehotusta määräajassa, on lautakunnan perusteltua asettaa päävelvoite ja asettaa sen tehosteeksi kiinteä 100 000 euron uhkasakko. 

Velvoite on kohdistettu Suomen Materiaalikonepalvelu Oy:lle, jonka toiminnasta roskaantuminen on aiheutunut. Yrityksellä on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Asetetun uhkasakon suuruutta ja velvoitteen määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annettu määräaika ja rikkomuksen luonne. 

Ennen asian ratkaisemista on asianoisaiselle annettu tilaisuus tulla kuulluksi siivouskehotuksen noudattamisen laiminlyönnin, uuden siivousmääräyksen, että uhkasakon asettamisen osalta. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Jätelaki (646/2011) 5 §, 72-73 §, 75 §, 129 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 22-24 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §, 43-45 §, 47 §, 60 § 

KÄSITTELYMAKSU 
Jätelain 75 §:n mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antamisesta ja sen valvonnasta peritään 500 euron suuruinen maksu. Maksu perustuu elinvoima- ja ympäristölautakunnan 16.12.2020 hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja maaseutuelinkeinoviranomaisen taksaan.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea jätelain 137 §:n mukaista muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Suomen Materiaalikonepalvelu Oy, Oikeusrekisterikeskus, Maanmittauslaitos/kiinnityksistä pidettävä rekisteri

Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukio-oloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 029 56 42400
kirjaamo 029 56 42410
fax 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet