Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Toimielin käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Oikaisuvaatimus Porin ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunnan hyväksymän taksan perusteella määrätystä laskusta, aidanpaikan maalle merkitseminen (Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32)

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Toimielin päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.