Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Terveystarkastajan viran 53115013 täyttäminen

PRIDno-2021-4516

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021 § 82 perustaa elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön kaksi terveystarkastajan virkaa. Virkojen täyttämiseen on saatu lupa. Elintarvikevalvontaan sijoittuvaa virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin KuntaRekry-palvelussa ja työvoimahallinnon verkkosivuilla 9.9.-1.10.2021 sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivulla 10.9.-1.10.2021.

Virkaa haki yhteensä seitsämän hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin neljä työkokemukseltaan ja koulutukseltaan sopivinta hakijaa. Haastatteluissa arvioitiin hakijan motivaatiota, kiinnostuneisuutta avointa virkaa kohtaan sekä potentiaalia kehittyä tehtävässä valituksi tullessaan. 

Hakemuksesta ilmenneiden koulutus- ja työkokemustietojen perusteella sekä suoritetun haastattelun perusteella yksikön päällikkö esittää virkaan valittavaksi 1.1.2022 alkaen Timo Koivun ja hänen kieltäytymisensä varalle Aki Raiskion.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hakemusasiakirjoista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja haastatteluiden perusteella valita 1.1.2022 alkaen terveystarkastajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 53115013 Timo Koivun ja hänen kieltäytymisensä varalle Aki Raiskion.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ennen viran vastaanottamista. Virantoimituksessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat, HR-yksikkö/rekrytointi rekry@pori.fi ja palvelussuhdetiimi hr.palvelussuhdetiimi@pori.fi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi