Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto Malminpään 3. kaupunginosan korttelia 36 (osa), Liisantoria sekä katuja Mikonkatu (osa), Otavankatu (osa) ja Annankatu (osa) koskevasta asemakaavan muutoksesta 609 1743

PRIDno-2020-1996

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Asemakaavamuutosalue kuuluu Porin ruutukaavakeskustan alueella sijaitsevaan Malminpään 3. kaupunginosaan. Asemakaavamuutosalue rajautuu etelässä Mikonkatuun, idässä Eteläpuistoon, pohjoisessa Liisankatuun ja lännessä Annankatuun. Alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa olevia tontteja sekä Porin kaupungin omistamat Liisantorin ja katujen alueet. Yksityisessä omistuksessa olevilla tonteilla sijaitsee Björneborgs svenska samskola (Bss) sekä nk. Palojoen kiinteistö, jonka rakennusten tiloja on vuokrattu yrityskäyttöön. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,2 ha. 

Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta ja konsultin A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n toimesta.

Kaavamuutosalue on asemakaavoitettua aluetta keskustan ruutukaava-alueella. Kaavamuutosalueella on kolme voimassaolevaa asemakaavaa: vuodelta 1983 asemakaava 770 (Liisantori, Bss ja Palojoen kiinteistö), vuodelta 2010 asemakaava 1563 (Rosa Husetin kiinteistö) sekä vuodelta 2001 asemakaava 1372 (Mikonkadun katualue). Bss-koulukiinteistön tontin osalta voimassa oleva kaava vastaa olemassa olevia rakennuksia. Palojoen kiinteistön tonttien osalta kaava ei vastaa tontilla nykyisin olevaa rakennuskantaa, vaan mahdollistaa tontin uudiskäytön asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakennuspaikkana. Liisantorin osalta kaava ei vastaa tontilla nykyisin olevaa rakennuskantaa (huoltorakennukset). Rosa Husetin tontin kaava vastaa tontilla olevia rakennuksia. Mikonkadun osalta kaava vastaa nykytilannetta ja mahdollistaa rakentamisen katualueen alapuolelle.

Asemakaavassa on alueelle asetettu ns. Rosa Husetia koskeva kaavamääräys sr-20, jonka mukaisesti rakennus on kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 pykälän 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvallisesti merkittävä luonne säilyy.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Porin ruotsinkielisen koulun uudisrakentamishanke koulun nykyisille sekä Palojoen kiinteistön tonteille. Uudisrakennus tulee täydentämään nykyisiä koulurakennuksia ja toimimaan niiden kanssa yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakentamisen yhteydessä puretaan tonteilla sijaitsevia rakennuksia. Rakentamisen kokonaislaajuudeksi on P-10 -alueelle esitetty 10 000 k-m², VU-alueelle 185 k-m².ja katualueelle 150 k-m².

Vireilletulo

Maankäyttö-​ ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.6.-​18.8.2020. Vireilletulosta ja nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin ilmoituslehdissä sekä verkkosivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ennakkolausuntoja saatiin neljä kappaletta, Porin Vedeltä ja Porin Energia Oy Energiayksiköltä. Ennakkolausunnot otettiin asemakaavatyössä huomioon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty palautteiden pohjalta.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 15.10.2020 – 14.11.2020

Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella paikallisissa lehdissä, kaupungin verkkosivuilla sekä kirjeellä osallisille. Lisäksi lähetettiin ennakkolausuntopyynnöt viranomaisille.

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei jätetty yhtään mielipidettä. Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin ja saatiin 5 viranomaislausuntoa: Satakuntaliitto 9.12020, Varsinais-Suomen ELY-keskus 10.11.2020, Satakunnan Museo 12.11.2020, Elinvoima- ja ympäristötoimiala 17.11.2020 ja Porin Energia Sähköverkot Oy 21.10.2020.

Kaikki viranomaisten ennakkolausunnot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. 

Kaavaselostuksen liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaavahanketta valmistelevan suunnittelijan vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoihin.

Ennakkolausuntojen pohjalta kaava-​asiakirjoihin on tehty palauteraporttiin kirjatut päivitykset ja tarkennukset.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-​aineiston liiteasiakirjoina.

Vireilletulo- ja luonnosvaiheessa saatujen ennakkolausuntojen perusteella Porin Vedeltä, Porin Energia Oy Energiayksiköltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:lta ei tarvitse ehdotusvaiheessa pyytää uusia lausuntoa.

Kaavamuutoksesta ei aiheudu alueen maanomistajalle sellaista merkittävää hyötyä, jonka johdosta tulisi neuvotella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maankäyttösopimuksesta.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Malminpään 3. kaupunginosan korttelin 36 (osa), puistoa Liisantori, katuja Annankatu (osa), Otavankatu (osa) ja Mikonkatu (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1743 päivätty 1.4.2021, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä elinvoima- ja ympäristötoimialan, teknisen lautakunnan, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton sekä Satakunnan Museon lausunnot,​ minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Kiinteistö Oy Tukkurilta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 3000 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1500 euroa ja loput kun kaavamuutos on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2021 asettaa Malminpään 3. kaupunginosan korttelin 36 (osa), puistoa Liisantori, katuja Annankatu (osa), Otavankatu (osa) ja Mikonkatu (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1743 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä elinvoima- ja ympäristötoimialan, teknisen lautakunnan, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton sekä Satakunnan Museon lausunnot,​ minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Toimialan luonnosvaiheen palautteessa kiinnitettiin huomiota pysäköintijärjestelyihin, saatto- ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilyttämiseen ja turvalliseen kulkuun piha-alueelta liikenneväylille. Lisäksi kommentoitiin hulevesiratkaisuja, pihasuunnittelua sekä kaupunkikuvan ja kaupunkivihreän toteutumista kaavamuutosalueella. Myös tonttijaon täsmentämisestä mainittiin. Palaute on pääosin huomioitu kaavamerkinnöissä ja –merkintäteksteissä sekä kaavaselostuksessa.

Autopaikoista asemakaavassa määrätään, että vähimmäismäärät ovat palvelurakennusten osalta yhteensä 30 autopaikkaa ja asuntojen osalta 1 ap/120 kerrosalaneliömetriä. Korttelialueen tonttien autopaikkoja saadaan sijoittaa LPA-, K- ja P-korttelialueille, joiden jalankulkuetäisyys on enintään 250 metriä. Yksi esteetön pysäköintipaikka tulee osoittaa rakennusten välittömästä läheisyydestä. Suunnitelma polkupyöräpysäköintiä varten varattavista tiloista on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Toimialan luonnosvaiheen palautteessa esitettiin sekä asumiseen liittyvän että muun tarvittavan pysäköinnin ensisijaista järjestämistä tontilla. Vastineessa todettiinkin, että maanalainen kerros omalla tontilla on vaihtoehtoinen pysäköintipaikkojen toteuttamistapa. Kaavaselostuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, miksi tästä vaihtoehdosta on luovuttu.

Kokonaisuudessaan kaavassa esitetty autopaikkojen määrä vaikuttaa vähäiseltä eikä niiden sijoittelusta korttelialueelle tai muuallekaan ole esitetty tarkempaa suunnitelmaa. Autopaikkojen yleispiirteinen kaavailu lähistön LPA-, K- ja P-alueille johtaa helposti hallitsemattomaan kadunvarsipysäköintiin ja pysäköintiongelmiin. Lautakunta pitää tärkeänä, että suunnittelun lähtökohtana niin tässä kuin muissakin asemakaavakohteissa, on autopaikkojen sijoittaminen tontille tai erikseen pysäköintiin varatulle ja yksilöidylle alueelle, jonne aiheeseen liittyvät sopimukset ovat olemassa tai toteutettavissa.  

Luonnosvaiheen tapaan kaavaehdotuksessa on korttelissa 36 neljä rekisterissä olevaa tonttia, joille osoitetaan yhteensä 12 000 k-m2 rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden jakautumista nykyisille tai tuleville kaavayksiköille ei esitetä. Tämä on omiaan aiheuttamaan epäselvyyksiä tulevaisuudessa ja tulee täsmentää.

Kaavaselostustekstissä on hämmentäviä ristiriitaisuuksia, jotka tulee tarkistaa ja korjata. Esimerkiksi asemakaavan suunnittelun tavoitteissa sivulla 42 todetaan, että ”Asemakaavamuutos tähtää uudisrakentamishankkeen mahdollistamiseen ja palvelee kampuksen toiminnallisia tarpeita. Samassa yhteydessä on lisäksi tarkasteltu katualueilla saattoliikennejärjestelyjen parantamisen mahdollisuuksia päiväkoti- ja koulutoimintojen osalta sekä vinopysäköinnin lisäämisen mahdollisuuksia esimerkiksi Liisantorin laidalla. Näiden osalta on asemakaavatyössä kuitenkin päädytty säilyttämään katualueet ennallaan”. Sen sijaan asemakaavan vaikutuksista liikenteeseen on todettu sivuilla 48-49 muun muassa seuraavaa: ”Asemakaavan toteutuessa Liisantorin käyttäjien sekä kaava-aluetta ympäröivien kiinteistöjen käyttäjien pysäköintimahdollisuudet paranevat toteutettavan viistopysäköinnin ansiosta” ja ”Saattoliikenne järjestetään Mikonkadun varteen osoitettavalla, lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollistavalla pysäköintitaskulla. Lisäksi Liisantorin reunalla sijaitseva viistopysäköinti toimii saattoliikenteen pysäköintinä”.

Terveydensuojelulain mukaan asunnossa tai muussa oleskelutilassa ei saa esiintyä melua ja/tai tärinää siinä määrin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleskelevalle. Terveysvalvonnan näkökulmasta asemakaavamuutoksessa tulee huomioida liikenteen aiheuttama melu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.