Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Elinvoima- ja ympäristötoimialan talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2021

PRIDno-2021-1270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat vähentyneet 0,3 M eurolla viime vuoden alun toteumaan verrattuna. Myyntituotot ovat hieman lisääntyneet (62.000 €), mutta samanaikaisesti ovat maksutuotot vähentyneet 42 %:lla (167.000 €) pääasiassa rakennuslupamaksujen vähentymisen vuoksi. Myyntituotoissa näkyvä muutos johtuu maaseutupalveluiden kuntalaskutuksen aikaistamisesta tänä vuonna. Viime vuoden alun suurempia toimintatuottoja selittää lisäksi tuolloin tilinavaukseen kirjattu 167.000 euron suuruinen EU-tuen siirto vuodelta 2019. Siirto liittyi Circwaste - Kohti kiertotaloutta -hankkeen maksatuksen jaksottamiseen.

Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 0,5 M eurolla (-9 %), mistä henkilöstökuluja on 0,2 M euroa ja palvelujen ostoja 0,3 M euroa. Henkilöstökulut ovat pienentyneet erityisesti kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikössä, jossa vähennystä aikaisempaan nähden on 0,2 M euroa (-20 %). Työllisyyspalkkoihin on tänä vuonna käytetty 0,1 M euroa vähemmän. Kaupunkisuunnittelun palkkakulut ovat pienentyneet 50.000 eurolla, mikä tarkoittaa, että vuoden ensimmäisten kahden kuukauden aikana on normaalista työpanoksesta jäänyt puuttumaan suunnilleen yhden henkilötyövuoden verran. Kaupunkisuunnitteluun on nopeasti kehittynyt palvelutuotantoa merkittävästi rajoittava henkilöstövajaus, kun kolme henkilöä on siirtynyt toisiin tehtäviin kaupunkiorganisaation sisällä. Samalla on myös osa tehtävistä siirtynyt muiden yksiköiden vastuulle, mikä hieman helpottaa tilannetta. Ratkaisua akuuttiin henkilöstövajeeseen etsitään parhaillaan.

Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen näkyy palvelujen ostoissa yhteistoimintakulujen vähentymisenä. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt toimialan kustannuksia, vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on nyt matkailu- ja markkinointiyksikön määrärahoissa. 

ICT-yksikössä ovat palvelujen ostot vähentyneet 0,1 M eurolla, vaikka ohjelmistolisenssien maksut ovat alkuvuoden aikana kasvaneet 0,3 M eurolla viime vuodesta. Lisenssikustannusten kasvu oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja huomioitiin 0,4 miljoonan euron kehyslisäyksenä. Alkuvuonna erääntyivät kaupunginhallituksen päättämään (18.1.2021 § 16) Microsoft Enterprise Agreement -sopimuksen uusimiseen liittyvät vuosimaksut. Sopimus sisältää lisenssien kolmen vuoden ylläpidon ja sinä aikana tulleiden versioiden käyttöoikeuden sopimuksen kattavuuden mukaisesti.

Toimialan henkilöstön määrä on vähentynyt vuodessa 23 henkilöllä. Vakituisia on yksi enemmän kuin vuosi sitten, mutta määräaikaisia on 15 ja työllistettyjä 9 vähemmän. Tehdyn työn todellinen määrä (HTV4) on vähentynyt 12 % kahdessa vuodessa. Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet koronapandemian aikana. Kuluvan vuoden helmikuussa poissaoloja oli 13 % vähemmän kuin viime vuonna. Terveysperusteinen poissaoloprosentti oli 3,4 %, mikä tarkoittaa erinomaista tasoa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talous- ja henkilöstöraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat edelleen 0,3 M euroa perässä viime vuoden alun toteumasta. Puolet summasta selittyy edelliseltä vuodelta siirretyllä hanketuella, joka lisäsi tuottoja viime vuoden alussa. Maksutuotoissa on vajausta 0,1 M euron verran erityisesti rakennusvalvontamaksujen vähentymisen vuoksi. Lupia on parhaillaan prosessissa noin viidenneksen normaalia suurempi määrä. Nämä ovat kuitenkin hankkeita, joihin liittyvät tuotot ovat vähäisiä. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon tuotoissa näkyy poikkeama, joka aiheutuu laskutuksen jaksottaisuudesta ja siten korjaantuu myöhemmin. Eläinlääkinnässä on saamatta alkuvuoden klinikkamaksuja, koska maksu-uudistusta ei ole saatu toteutumaan laitteiden toimitusviiveestä johtuen.

Myös myyntituottoja ja muita toimintatuottoja on tullut viime vuotta vähemmän. Joukkoliikenteen tuotot ovat vähentyneet 28.000 eurolla, koska matkakeskuksen informaatiojärjestelmän maksuosuuksien laskuttamisesta liikennöitsijöiltä on luovuttu. Tytäryhtiöille myytävien ICT-palveluiden myynti on vähentynyt 33.000 eurolla. Nämä muutokset on huomioitu talousarviota laadittaessa.

Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 1,0 M eurolla (-12%), josta henkilöstökuluja on 0,3 M euroa, palvelujen ostoja 0,4 M euroa ja tavaroiden ostoja 0,1 M euroa. Lisäksi maksetut avustukset ovat vähentyneet 0,1 M eurolla ja muut toimintakulut 0,2 M eurolla.

Henkilöstökulut ovat vähentyneet erityisesti kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikössä ja eläinlääkinnässä. Eläinlääkinnän sijaiskustannuksia on vähennetty 71 %:lla (26.000 euroa). Kaupunkisuunnittelussa henkilöstökulut ovat vähentyneet lähes kolmanneksella (0,1 M euroa). Työllistämispalkkoihin on tänä vuonna käytetty 16 % (0,1 M euroa) vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialoille on kuitenkin kohdistettu kesätyöllistämiseen talousarvioon nähden 50.000 euroa enemmän tukea kesätyöpaikkojen turvaamiseksi.

Henkilöstön määrä toimialalla on vähentynyt 19 henkilöllä viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt 163 henkilössä, mutta työllistettyjen määrä on vähentynyt kolmella ja määräaikaisten 16 henkilöllä.

Asiantuntijapalveluiden käyttö on vähentynyt 0,2 M eurolla viime vuodesta. Säästöt ovat syntyneet ICT-yksikössä sekä kaupunkisuunnittelussa, jossa myös henkilöstöresurssit ovat samanaikaisesti vähentyneet. Toistaiseksi HTV-säästövelvoite ei ole aiheuttanut asiantuntijapalveluiden käytön lisääntymistä toimialalla, mutta henkilöstöresurssin vähyyttä joudutaan todennäköisesti korvaamaan kaupunkisuunnittelussa asiantuntijapalveluiden hankinnalla.

ICT-palveluiden ostot ovat vähentyneet 0,1 M eurolla, mutta samanaikaisesti ovat lisenssikustannukset kasvaneet 0,3 M eurolla. Lisenssikustannusten kasvu oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja huomioitiin 0,4 miljoonan euron kehyslisäyksenä.

Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen ja Prizztech Oy:n palvelusopimuksen muuttaminen näkyvät kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön palvelujen ostoissa yhteistoimintakulujen puolittumisena (-0,3 M euroa) aikaisempaan verrattuna. Samanaikaisesti joukkoliikenteen liikenteen ostot ovat kasvaneet 0,1 M eurolla.

Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet koronapandemian aikana. Kuluvan vuoden aikana on poissaoloja ollut 23 % vähemmän kuin viime vuonna. Terveysperusteinen poissaoloprosentti oli 3,4 %, mikä tarkoittaa erinomaista tasoa. Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat kuitenkin lisääntyneet jonkin verran.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi
  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat edelleen 0,​3 M euroa perässä viime vuoden alun toteumasta. Myynti- ja maksutuotoissa on tosin tapahtunut hieman parannusta viime kuukaudesta. 

Toimintakulut ovat vähentyneet viime vuodesta 1,​0 M eurolla (-​10%),​ josta henkilöstökuluja on 0,​25 M euroa,​ palvelujen ostoja 0,​7 M euroa ja tavaroiden ostoja 0,​1 M euroa. Henkilöstökulujen vähentymisestä valtaosa tulee työllistämispalkkojen pienentymisestä (0,15 M). Kuntakokeilun alkaminen ja asiakkaiden siirtäminen TE-toimistosta kaupungille on hidastanut väliaikaisesti asiakkaiden ohjaamista palveluihin. Toiminta tehostuu kokeilun päästyä kunnolla alkamaan.

Visit Pori Oy:n palvelusopimuksen purkaminen näkyy palvelujen ostoissa yhteistoimintakulujen vähentymisenä. Tämä ei kuitenkaan ole vähentänyt toimialan kustannuksia,​ vaan ostopalvelusopimukseen aiemmin käytetty summa on nyt matkailu-​ ja markkinointiyksikön määrärahoissa. Prizztech Oy:n sopimuksen muutoksesta saadaan säästöä palveluiden ostoihin.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.4.2021 kokouksessaan myöntää 0,​7 M euron lisämäärärahan ja muutoksen vuoden 2021 talousarvioon covid-​19 -​taudin aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman kompensoimiseksi joukkoliikenne-​kustannuspaikalle (14162001) tilille 43030 Asiakaspalveluiden osto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.