Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi kiinteistöille 609-53-9903-5053, 609-430-1-18 Jokilaakson ympäristö Oy

PRIDno-2021-2177

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Jokilaakson Ympäristö Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaista lupaa yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi Isosannanpuistokadun ja Luotsinmäenjuovan väliselle Veneranta -nimiselle puistoalueelle 609-53-9903-5053.

Jokilaakson Ympäristö Oy on Euran ja Nakkilan kuntien, Ulvilan ja Harjavallan kaupunkien sekä Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama yhtiö, joka vastaa osakkaidensa jätevesien siirrosta puhdistettavaksi Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. Pitkän siirtoviemärin toiminnasta aiheutuu rikkivetyä, jonka poistamiseksi on konsultin Afry Finland Oy:n toimesta selvitetty tarkoituksenmukainen ratkaisu ilmastusportaista ja niiden sijainnista. Hakija on neuvotellut maan omistavan Porin kaupungin asianosaisten viranhaltijoiden ja toimijoiden kanssa, mutta katsoo jääneensä ilman varsinaista lupaa sijoittamiselle.

Alue on asemakaavan mukaista puistoa, jota voidaan käyttää tilapäisenä leirintäalueena (VP-7) sekä osa ympäristöministeriön päättämää Porin kansallista kaupunkipuistoa. Alue on ahkerassa virkistyskäytössä aurinkoisen sijaintinsa ja frisbeegolfradan johdosta. Puistosta ja Isosannanpuistokadun kevytliikenteen reitiltä avautuu jokinäkymä kohti historiallista Kivi-Poria ja Keski-Porin kirkkoa. Kevytliikennereitti on tasossa +3.3 - +3.5 ja puisto +2,5 - +2.7.

Hankkeen eri luonnosvaiheita on käsitelty Porin kaupungin elinkeinoketjussa, rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä sekä rakennusvalvonnan teknisessä kokouksessa. Vaihtoehtotarkastelujen jälkeen ehdotettu sijainti on todettu mahdolliseksi, mikäli nykyinen käyttö ja näkymät säilyvät, eikä ylläpito vaikeudu. Käsittelyn yhteydessä on hankkeen todettu edellyttävän maanomistajan luvan, asianmukaisen toimenpide- tai maisematyöluvan ja sen mukaiset naapurien kuulemiset sekä kansallisesta kaupunkipuistosta johtuen tarvittavat lausunnot.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Porin kaupungin kaupunkisuunnittelusta, maapolitiikkatiimiltä ja infran kunnossapitoyksiköltä sekä Satakunnan Museolta ja Porin Vedeltä. Lausunnot ovat päätösasiakirjoissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistajan tulee sallia yhdyskuntaa palvelevan johdon ja niihin liittyvien vähäisten laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen mailleen, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Rakentamisella ei kuitenkaan saa vaikeuttaa kaavan toteuttamista. Lisäksi päätettäessä sijoittamisesta on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sijoittamislupapäätökseen voi sisältyä tarpeettoman haitan välttämiseksi ehtoja, mutta ei sellaisista asioista, jotka käsitellään muussa menettelyssä tai jotka perustuvat erityislainsäädäntöön. Hankkeen esitetyllä toteuttamistavalla on todettu olevan sellaisia vaikutuksia ympäristöön, että maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupakynnys ylittyy. Rakenteiden ja uuden maanpinnan ei tule estää virkistyskäyttöä, haitata puiston koneellista ylläpitoa ja peittää arvokasta jokinäkymää. Uuden maantason ylimmän korkeustason ei voi nähdä olevan enempää kuin +4.0, eikä luiskan jyrkempi kuin 1:4. Hanke on mahdollista sijoittaa alueelle, mutta rakenteen toiminnallinen ja maisemallinen soveltuvuus alueelle ratkaistaan asianmukaisessa lupaprosessissa, toimenpide- tai maisematyöluvalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä hankkeen sijoittamisen alueelle sillä edellytyksellä, että se saa asianmukaisen toimenpide- tai maisematyöluvan.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotusta: "Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä hankkeen sijoittamisen alueelle. Hankkeelle tulee kuitenkin erikseen hakea asianmukainen toimenpide- tai maisematyölupa."

Merkitään, että rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen poistui kokouksesta klo 17.06 asian esittelyn ja päätöksenteon jälkeen

Tiedoksi

Jokilaakson Ympäristö Oy / toimitusjohtaja, lausuntojen antajat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi