Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kehotus kiinteistön liittämiseksi vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja uhkasakon asettaminen

PRIDno-2021-2282

Valmistelija

  • Johanna Koivukoski, ympäristötarkastaja, johanna.koivukoski@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö 609-411-4-212 sijaitsee Porin Veden jätevesiviemärin toiminta-alueella. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen viemäriin.

Valvonta-asian aiempi käsittely

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on kehottanut kiinteistöä 609-411-4-212 liittymään Porin Veden jätevesiviemäriin 30.4.2016 mennessä. Kehotusta ei noudatettu määräaikaan mennessä, joten kiinteistön omistajille varattiin tilaisuus tulla kuulluksi kehotuksen laiminlyönnin sekä uuden kehotuksen ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavan uhkasakon johdosta. Vastineessaan asianosaiset ilmoittivat, että ovat jo maksaneet jätevesiviemärin liittymismaksun ja viemäriin kiinteistö liittyy heti kun naapuri on liittynyt. Kahden kiinteistön jätevedet johdetaan yhteisiin saostuskaivoihin, jotka sijaitsevat kiinteistöllä 609-411-4-212.

Asianosaisen kuuleminen

Kiinteistö ei ole liittynyt Porin Veden viemäriin, joten kiinteistön omistajille varattiin uusi tilaisuus tulla asiassa kuulluksi ja uuden kehotuksen sekä sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavan uhkasakon johdosta. Vastineessaan (26.3.2021) asianosaiset esittävät, että tekevät kiinteistölle  609-411-4-212 oman jätevesijärjestelmän vuoden 2021 loppuun mennessä.

Porin Vedeltä 12.5.2021 saadun tiedon mukaan kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. 

Lisätietojen antaja

ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, p. 044 701 1214

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Uhkasakon asettaminen

Elinvoima- ja ympäristölautakunta määrää vesihuoltolain 29 §:n nojalla kiinteistön 609-411-4-212 liittymään Porin Veden jätevesiviemäriin 31.10.2021 mennessä.

Velvoitteen tehosteeksi lautakunta asettaa kummallekin kiinteistön omistajalle erikseen 2000 euron kiinteän uhkasakon.

Perustelut

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen viemäriin. Edelleen 29 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettua säännöstä jatkamasta tai toistamasta menettelyään tai määrätä täyttämään velvollisuutensa. 30 §:n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla. Kyseiselle kiinteistölle on lähetetty kehotus liittää kiinteistö Porin Veden viemäriin jo vuonna 2016. Koska annettua kehotusta ei noudatettu, asia saatetaan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. Velvoitteen määräaika katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon, että kiinteistön omistajilla on ollut tieto liittymisvelvollisuudesta usean vuoden ajan. Uhkasakko on kohdistettu kiinteistön omistajille ja sakon määrää harkittaessa on otettu huomioon viemäriin liittämisestä aiheutuvat kustannukset sekä aiemmin Porissa vastaavanlaisissa tapauksissa asetetut uhkasakot. Uhkasakko toimii tehosteena, jotta velvoite suoritetaan määräaikaan mennessä. Lautakunta katsoo, että asetettu uhkasakon määrä on kiinteistön omistajille riittävä tehoste.

Ilmoitusvelvollisuus

Velvoitettujen on kiinteistön mahdollisen omistajanvaihdoksen tai vuokraoikeuden siirtymisen yhteydessä ilmoitettava välittömästi ja todisteellisesti luovutuksensaajalle tai uuden vuokraoikeuden haltijalle tämä päätöksen mukaisesta velvoitteesta tai siitä koskevasta uhasta. Samalla velvoitettujen on ilmoitettava myös Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan tai vuokraoikeuden haltijan yhteystiedot.

Sovelletut säännökset

Vesihuoltolaki (119/2001)

Hallintolaki (434/2003)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea vesihuoltolain 32§:n mukaista muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat (saantitodistuksella), Maanmittauslaitos, kirjaamisasiat, Porin Vesi

Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusai-kaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukio-oloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomiois-tuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 010 3642 400
kirjaamo 010 3642 410
fax 010 3642 414
sähköposti turku.hao@om.fi