Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Läsnäolo-oikeus elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan kokouksissa

PRIDno-2020-5007

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön §133 Läsnäolo kokouksessa mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus.

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ympäristö- ja lupalautakunta on kokouksessaan 7.2.2018 antanut läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa kaupunginlakimies Leena Tuomiselle. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko Hautamäelle, ICT-yksikön päällikkö Juha Seppäselle, matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Anna Kyhä-Mantereelle, rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanojalle, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö Riikka Jokiaiselle, eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilälle sekä suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö Seppo Saloselle. Yksikön päälliköiden ollessa estyneenä  puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään kunkin yksikön päällikön sijaiselle.  

Lisäksi lautakunta päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden erityisasiantuntija Liisa Laurilalle ja poistaa läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginlakimies Leena Tuomiselta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 11.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:

Lautakunta päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko Hautamälle, ICT-yksikön päällikkö Juha Seppäselle, matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Anna Kyhä-Mantereelle, rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanojalle, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö Riikka Jokiaiselle, eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilälle sekä suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö Seppo Saloselle, jotka toimialajohtaja kutsuu tarvittaessa kokoukseen. Yksikön päälliköiden ollessa estyneenä  puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään kunkin yksikön päällikön sijaiselle.  

Lisäksi lautakunta päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden erityisasiantuntija Liisa Laurilalle, kaupunginlakimies Leena Tuomiselle, controller Tiina Toivoselle sekä nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston edustajille. Nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston edustajien läsnäolo-oikeus ei koske salassa pidettäviä asioita.

Valmistelija

Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön §133 Läsnäolo kokouksessa mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä
  • kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 23.9.2020 kokouksessaan § 3 Läsnäolo-oikeus elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan kokouksissa, jonka mukaan puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin nimetyille yksiköiden päälliköille ja heidän ollessa estyneenä kunkin yksikön päällikön sijaiselle. Yksikön päälliköt osallistuvat kokouksiin toimialajohtajan kutsumana.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on 29.4.2020 kokouksessaan myöntänyt eron rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanojalle ja elinvoima- ja ympäristölautakunta on 28.10.2020 kokouksessaan valinnut uudeksi rakennusvalvontayksikön päällikön virkaan Mikko Nurmisen 1.11.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurmiselle, jonka toimialajohtaja kutsuu tarvittaessa kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön §133 Läsnäolo kokouksessa mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 23.9.2020 kokouksessaan § 3 Läsnäolo-oikeus elinvoima-​ ja ympäristölautakunnan kokouksissa, jonka mukaan puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin controller Tiina Toivoselle. Toivonen on siirtynyt määräaikaisesti hoitamaan toista tehtävää ja hänen sijaisenaan toimii 26.4.2021-31.3.2022 talouspäällikkö Jonna Vainio.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa talouspäällikkö Jonna Vainiolle. Lisäksi lautakunta päättää poistaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa  Tiina Toivoselta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianomaiset

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi