Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, Hakemus maakaapeleiden sijoittamiselle

PRIDno-2020-5492

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi
Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Pori Energia Sähköverkot Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaista yhdskuntateknisten laitteiden sijoittamispäätöstä Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti ja siihen liittyvää maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaista aloitusoikeutta. Ahlaisissa uusitaaan sähköverkkoa Ahlaistentien ja sen sivuteiden varrella noin 18 kilometriä.

Hakija perustelee hanketta sähköverkon säävarmuuden parantamisella ja sähkömarkkinalain asettamalla velvollisuudella häiriöttömästä sähkönjakelusta asiakkaille. Sijoittamispäätöksellä haettavaa vaihtoehtoa hakija pitää teknistaloudellisesti edullisimpana.

Kiinteistön omistajalta ei ole saatu suostumusta maakaapeleiden sijoittamiseksi. Kiinteistön omistajalle on 25.11.2020 päivätyllä kirjeellä annettu mahdollisuus vastineeseen. Hakijan vastineessa ei esitetä muuta, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla, että Pori Energia Sähköverkot Oy saa sijoittaa kiinteistön 609-452-4-148 alueelle maakaapeleita siten kuin päätökseen liitetty suunnitelmakartta osoittaa (Reittivaihtoehto 1 1:1500 30.09.2020), koska sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Luvan saajan on saatettava työmaa-alue työn suorittamisen jälkeen aiempaa vastaavaan olotilaan ja korvattava mahdollisesti tapahtuneet puustonmenetykset. Mikäli mahdollisista korvauksista ei saada sovintoratkaisua on asia ratkaistava lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Edelleen elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää MRL 144 §:n nojalla, että maakaapeleiden asennustyö voidaan suorittaa ennen kuin tämä sijoituspäätös on saanut lainvoiman, vakuutta asettamatta samaisen pykälän 4 momentin perusteella.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti 27.1.2021 (§ 14) maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla, että Pori Energia Sähköverkot Oy saa sijoittaa kiinteistön  609-452-4-148 alueelle maakaapeleita siten kuin päätökseen liitetty suunnitelmakartta osoittaa (Reittivaihtoehto 1, 1:1500, 30.09.2020), koska sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Päätöksen mukaan luvan saajan on saatettava työmaa-alue työn suorittamisen jälkeen aiempaa vastaavaan olotilaan ja korvattava mahdollisesti tapahtuneet puustonmenetykset. Mikäli mahdollisista korvauksista ei saada sovintoratkaisua on asia ratkaistava lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. 

Edelleen elinvoima- ja ympäristölautakunta päätti MRL 144 §:n nojalla, että maakaapeleiden asennustyö voidaan suorittaa ennen kuin sijoituspäätös on saanut lainvoiman vakuutta asettamatta, samaisen pykälän 4 momentin perusteella. 

Kiinteistön omistajalta ei oltu saatu suostumusta maakaapeleiden sijoittamiseksi. Kiinteistön omistajalle annettiin ennen elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksentekoa mahdollisuus vastineeseen 25.11.2020 päivätyllä kirjeellä. Hakijan vastineessa ei osoitettu seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet asian käsittelyyn. 

Kiinteistön 609-452-4-148 omistaja on tehnyt elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksestä hallintovalituksen Turun hallinto-oikeudelle. Valittaja on pyytänyt päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes päätös on lainvoimaisesti ratkaistu. Valituksessa vaaditaan hallinto-oikeutta muuttamaan sijoituspäätös reittivaihtoehto 2:n mukaiseksi tai vaihtoehtoisesti palauttamaan asia uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi siten, että reittivaihtoehto 1:een tehdään valittajan esittämät muutokset. Valituksen perustelujen mukaan lautakunnan päättämän reittivaihtoehto 1:n toteuttaminen tuhoaa museoviraston suojeleman vanhainkodin viereisen kulttuurihistoriallisen maiseman, alueella sijaitsevan riippakoivun ja muuta puustoa. Perustelujen mukaan valittajan esittämän muutetun reittivaihtoehdon (viereisen kiinteistön  609-452-4-200 kautta kulkeva reitti) kustannukset olisivat edullisemmat. Myös reittivaihtoehto 2:n kustannukset olisivat valituksen mukaan reittivaihtoehto 1:tä edullisemmat, koska reittivaihtoehto 1:n kustannusten osalta ei ole otettu lainkaan huomioon kiinteistön alueella olevien muiden kaapeleiden, lämpökanaalien ja vesijohtojen katkaisuja ja jatkamista taikka Museoviraston suojelemaa riippakoivua. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan päätöksen mukainen sijoituslupa koskee valittajan omistaman kiinteistön uusien syöttökaapelien sijoittamista. Sijoitushakemuksen mukaan syöttökaapelit tulee saneerata osana sähköverkon säävarmuutta parantavaa hanketta. Valittajan maalle ei lautakunnan päätöksen perusteella sijoiteta muuta kuin valittajan omaa kiinteistöä palvelevia kaapeleita. 

Pori Energia Sähköverkot Oy on sijoitushakemuksessaan esittänyt kaksi reittivaihtoehtoa maakaapeleiden sijoittamiseksi kiinteistön  609-452-4-148 alueelle ja niiden arvioidut toteutuskustannukset. Lupaa haettiin reittivaihtoehdolle 1, joka hakemuksen liitekartan mukaan kulkisi valittajan kiinteistöllä sijaitsevan pihatien reunaa pitkin kiinteistön olemassa olevalla jakokaapille. Kyseinen reittivaihtoehto on hakemuksessa esitetyn mukaan kustannustehokkain ja järkevin valinta. Kyseisessä vaihtoehdossa minimoidaan maanomistajien määrä, reittipituus, vaikutukset maastoon ja se on turvallisin vaihtoehto sähköturvallisuutta ajatellen. Reittivaihtoehdon toteutuskustannukset ovat 9 472 euroa (alv 0 %). 

Hakemuksessa esitetyn reittivaihtoehto 2:n mukaisen reitin toteuttaminen edellyttäisi uuden puistomuuntamon rakentamista valittajan liittymän syöttöä varten. Puistomuuntamo vaatisi 20 kV maakaapelin, joka asennettaisiin yhdessä 2 x 0,4 kV maakaapeleiden kanssa naapurikiinteistön pihatien reunaan. Itse liittymän syöttö toteutetaan kytkemällä olemassa olevat maakaapelit uudelle puistomuuntamolle. Kaapeloinnin toteuttamiseksi tulee tehdä yksi ylimääräinen tien alitus Ahlaistentien ali. Uusi puistomuuntamo sijoitettaisiin kolmannen omistamalle maalle, ja sijainti olisi kunnossapidon kannalta hyvin hankala. Maanomistajan liittymä vaatii oman puistomuuntamon sen suuren koon ja kaapeloitavan etäisyyden vuoksi. Toteutuskustannukset olisivat 32 474 euroa (alv 0 %). 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on päättänyt antaa sijoitusluvan hakemuksen reittivaihtoehto 1:lle, koska sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. 

Länsiosa valittajan omistamasta kiinteistö sijaitsee Ahlaisten kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Pihatie, jonka reunaan kaapelin sijoittamiselle on annettu lupa, ei kuitenkaan sijaitse kyseisellä alueella. Kyseisen pihatien reunalla sijaitsee rakennus, joka on suojeltu Ahlaisten osayleiskaavalla. Kaapelin sijoittamisella pihatien viereen maan alle ei ole vaikutusta suojellun rakennuksen suojelumääräysten toteutumiseen. 

Kun otetaan huomioon reittivaihtoehto 2:n sijoittuminen kolmansien maanomistajien maille, uuden muuntamon sijainnista aiheutuvat kunnossapitoon liittyvät hankaluudet sekä reittivaihtoehtojen välinen merkittävä kustannusero, ei maakaapelien sijoittamista voida muutoin kuin elinvoima- ja ympäristölautakunnan päättämän mukaisesti järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin (reittivaihtoehto 1). Lisäksi kun otetaan huomioon luvan saajalle asetettu velvoite saattaa työmaa-alue työn suorittamisen jälkeen aiempaa vastaavaan olotilaan ja korvata mahdollisesti aiheutuneet puunmenetykset, ei maakaapelin sijoittamisesta reittivaihtoehdon 1 mukaisesti voida katsoa aiheutuvan maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Hallintovalitus tulee hylätä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon Turun hallinto-oikeudelle.  

Pöytäkirja asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus 28.5.2021 mennessä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.