Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Lausunto kaupunginhallitukselle: Esteetön kulku liikuntarajoitteisille Yyterin lietteille, valtuustoaloite

PRIDno-2021-2026

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Petri Lahtinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupunki on rakentanut Yyterin lietteille hienot pitkospuut ja pitkät pätkät puusiltaa, kiitos tästä. Tästä upeudesta ei liikuntarajoitteiset valitettavasti ole päässeet toistaiseksi nauttimaan.

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki aloittaa välittömästi selvittämään liikuntarajoitteisille yhteyden rakentamista Yyterin lietteiden puiselle kulkusillalle.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kimmo Nuotio, luonnonsuojeluvalvoja, kimmo.nuotio@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Lahtinen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupunki on rakentanut Yyterin lietteille hienot pitkospuut ja pitkät pätkät puusiltaa, kiitos tästä.Tästä upeudesta ei liikuntarajoitteiset valitettavasti ole päässeet toistaiseksi nauttimaan.

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki aloittaa välittömästi selvittämään liikuntarajoitteisille yhteyden rakentamista Yyterin lietteiden puiselle kulkusillalle.

Kaupunginvaltuusto lähetti kokouksessaan 3.5.2021 asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta elinvoima- ​ja ympäristölautakunnan lausunnon 31.5.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vuonna 2014 valmistunut Yyterin lietteiden reitti on Meri-Porin reitistön suosituin luontoreitti. Kävijöitä reitillä kulkee 20 000-25 000 vuosittain. Kulkusilta rakennettiin niin korkealle, etteivät meriveden nousut liikuta sitä. Korkeuden myötä myös leveyttä lisättiin turvallisuussyistä, mahdollisuus esteettömän reitin rakentamiseen syntyi tavallaan sivutuotteena. Lietteiden kulkusillan yhdistäminen esteettömänä Langouran pysäköintialueeseen lisäisi Lietteiden alueen saavutettavuutta useiden käyttäjäryhmien osalta, ja aloite selvitystyöstä on kannatettava.

Pääosa reittialueesta on UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa, tämän lisäksi on yksi yksityisomistuksessa oleva tila. Esteetön yhteys vaatii uuden lyhyemmän reittilinjauksen, jotta pääosa reitistä voidaan rakentaa kuivalle maalle. Maanomistajien kanssa on neuvoteltava uusista reittilinjauksista, uusista puurakenteista ja kuivien polkujen sekä teiden tasoittamisesta. Sopimuksia pitää uusia, ja siksi esiselvitykseen on varattava riittävästi aikaa.

Materiaalikustannukset esteettömälle reitille ovat laskettavissa, mutta työn hintaa ei pysty arvioimaan, ellei reittiä rakenneta edellisten reittien tapaan palkkatukityöllistettyjen avulla. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on kokemusta vastaavista rakenteista, mutta edellytyksenä on työntekijöiden saaminen entiseen tapaan.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikkö ei ole varautunut uusien reittien rakentamiseen. Uusien rakenteiden myötä syntyy myös uusia kiinteitä kustannuksia. Lietteille kuljetaan yksityistietä myöten, ja kaupungin osuus tienhoitokuluista nousee, jos kävijämäärä lisääntyy. Huolto- ja korjauskulut ovat rakenteista riippuen vuositasolla 3-5 % rakentamiskustannuksista. Vuosihuoltoon täytyy varata riittävästi rahaa, sillä rakenteiden ikää voidaan hyvällä kunnossapidolla pidentää huomattavasti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.