Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Lausunto kaupunginhallitukselle: Joutsijärven alueen suojelu, valtuustoaloite

PRIDno-2021-2024

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Vihreät valtuustoryhmä ensimmisenä allekirjoittajana Kaarina Ranne jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin edellytyksin Porin vihreä valtuustoryhmä esittää Porin kaupunki omistaa Ulvilan Kullaalla Joutsijärven ja Tammen tilan alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Kaupunki laati vuonna 2020 omistamalleen alueelle metsienhoito-ohjelman, jonka painopisteeksi valittiin retkeily- ja virkistyskäyttö. Ohjelmaa on kritisoitu, ja se sallii edelleen hakkuut luontoarvojen ja retkeilyn kannalta tärkeällä alueella, josta on suojeltu vasta erittäin pieni osa.

Metso-ohjelman kohteet on määrä päivittää vuoden 2021 keväällä. Tammen tilan metsienhoito-ohjelma ei sulje pois mahdollisuutta alueen myymiseen. Kaupassa olisi mahdollista saada valtiolta alueelta laskettava täysi metsätaloudellinen arvo (5–10 m€). Kansallispuiston perustaminen varmistaisi alueen luontoarvojen säilymisen ja alueen kehittämisen merkittävänä luontomatkailualueena Satakunnassa. Se olisi tärkeä osa tulevaisuuden Porin ja Satakunnan vetovoimatekijöistä.
Vuoden 2019 syksyllä tehtiin Joutsijärven alueen käyttäjille kysely. Sen vastausten mukaan ”monimuotoiset, vaihtelevat, puhtaat, kauniit, hiljaiset ja rehevät metsät pitäisi alueella säilyttää.” Joutsijärven alueen metsien halutaan kasvavan ja vanhenevan omatahtisesti. Lehtoalueiden kunnostusta ja rauhoittamista toivotaan. Kyselyn tuloksena todettiin myös, että Tammen tilan palvelurakenteiden huolto ja kunnossapito ovat retuperällä. Kyselyyn vastasi 356 Joutsijärven alueella kävijää.

Vihreä valtuustoryhmä esittää

  • Pori lisää suojelupinta-alaa omistamiltaan alueilta Joutsijärven ympäristössä ja harkitsee koko alueen suojelua. Vaihtoehdot ovat yksityisen suojelualueen perustaminen tai alueen myynti valtiolle mahdollisen tulevan kansallispuiston ytimeksi.
  • Pori aloittaa neuvottelut ympäristöministeriön kanssa Joutsijärven alueen kaupan mahdollisuudesta. Joutsijärvi lehtoineen ja rantaluontoineen olisi Etelä-Suomen oloissa laaja ja merkittävä suojelu- ja virkistyskäyttökokonaisuus.
  • Joutsijärven alueen luontoarvojen perusteellista selvittämistä ja alueen luontotiedon tuomista avoimesti kuntalaisten ja luontomatkailijoiden saataville Porin kaupungin nettisivuille esimerkiksi paikkatietoaineistona.
  • Tammen tilan rakennusten ja rakenteiden korjaamiseksi sekä vanhan mallileirialueen purkujätteiden siistimiseksi alueelta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt elinvoima- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa Porin Vihreät -valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien Joutsijärven alueen suojelua. Aloitteessa esitetään että:

  • Pori lisää suojelupinta-alaa omistamiltaan alueilta Joutsijärven ympäristössä ja harkitsee koko alueen suojelua. Vaihtoehdot ovat yksityisen suojelualueen perustaminen tai alueen myynti valtiolle mahdollisen tulevan kansallispuiston ytimeksi.
  • Pori aloittaa neuvottelut ympäristöministeriön kanssa Joutsijärven alueen kaupan mahdollisuudesta. Joutsijärvi lehtoineen ja rantaluontoineen olisi Etelä-Suomen oloissa laaja ja merkittävä suojelu- ja virkistyskäyttökokonaisuus.
  • Joutsijärven alueen luontoarvojen perusteellista selvittämistä ja alueen luontotiedon tuomista avoimesti kuntalaisten ja luontomatkailijoiden saataville Porin kaupungin nettisivuille esimerkiksi paikkatietoaineistona.
  • Tammen tilan rakennusten ja rakenteiden korjaamiseksi sekä vanhan mallileirialueen purkujätteiden siistimiseksi alueelta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle:

Porin kaupungilla on Joutsijärven alueella tällä hetkellä omistuksessaan luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita 43 ha eli 2,5 % Tammen tilan pinta-alasta. Suojelupäätökset ovat pääosin 1980-  ja 90-lukujen vaihteesta, poikkeuksena Hiivaniemen alueen rauhoitus Suomen 100-vuotisjuhlien yhteydessä. Joutsijärven alue on erämainen, pohjoisosaltaan maakuntakaavassa hiljaiseksi alueeksi määritelty ja sinällään arvokas luontoalue. Toisaalta Tammen tila on myös metsätalouskäytössä, mikä tarkoittaa, että suojeluarvot ovat paikka paikoin vähissä hakkuiden jäljiltä. Koko Tammen tilan aluetta koskeva luontoinventointi puuttuu,metsien osalta inventoinnit ovat tosin suhteellisen kattavat, mutta päivityksen tarpeessa. Tässä mielessä aloitteen ajatus luontoarvojen perusteellisesta selvittämisestä ja niiden tuomisesta paikkatietoaineistona nähtäville lajien suojelua vaarantamatta on hyvä.

Ajatus suojelun lisäämisestä on kannatettava. Yksityinenkin suojelu on mahdollinen, mutta tehokkainta olisi myydä alue valtiolle kokonaan tai soveltuvin osin, jolloin sekä suojelu- että virkistysasioiden hoito olisi resursseiltaan suuremman toimijan vastuulla. Vuosien mittaan on nimittäin tullut selväksi, että Joutsijärven retkeilyreitin ylläpito on Porin kaupungin resurssein hankalaa, eikä Ulvilan kaupungilla ole ollut erityistä halua olla mukana reitistön kehittämisessä, vaikka Tammen tila sijaitseekin Ulvilan kaupungin alueella. Valtio alueen omistajana voisi toimia reitistön kehittämisessä kokonaisvaltaisemmin. Samalla vähenisi paine maanomistajan talouden tasapainoittamiseen puunmyyntituottojen avulla. Omistajan vaihdos ei myöskään sulkisi pois mahdollisuutta alueen hoitoon paikallisina työllisyystöinä tai ostopalveluina, kuten nyt on tehty. Lisäksi valtio-omistus mahdollistaisi soveltuvin osin kansallispuistoajatuksen viemistä eteenpäin, varsinkin kun Tammen tilaan rajoittuu arvokkaita luontokohteita erityisesti Tammen tilan pohjoispuolella. Lautakunnan näkemyksen mukaan selvitystyö Tammen tilan myymiseksi valtiolle kannattaa aloittaa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.