Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Lausunto kaupunginhallitukselle: Muiden maankäytön suunnitteluun vaikuttavien suunnitelmien huomioiminen kaavoituskatsauksen yhteydessä, valtuustoaloite, Keskustan valtuustoryhmä

PRIDno-2021-980

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Kaavoituskatsaus on selvitys valmistelussa olevista ja valmisteluun tulevista asema- ja yleiskaavoista. Maankäytön suunnitteluun vaikuttavat kaavojen lisäksi monet muut suunnitelmat kuten palveluverkkoon, joukkoliikenteeseen ja muut liikenneverkkoon liittyvät suunnitelmat.

Ehdotamme, että jatkossa kaavoituskatsauksen rinnalla käytäisiin läpi myös kaikki muut maankäytön suunnitteluun vaikuttavat suunnitelmat ja varmistettaisiin, että ne tukevat toisiaan.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

  • Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Juha Kantola on jättänyt valtuustoaloitteen Muiden maankäytön suunnitteluun vaikuttavien suunnitelmien huomioiminen kaavoituskatsauksen yhteydessä. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Lainvoimaisilla yleiskaavoilla ohjataan Porin kaupunkirakenteen laadullista kehittämistä, laajentamista ja tiivistämistä. Merkittävää rakentamista ei juurikaan muodostu Porissa yleiskaavoittamattomille alueille. 

Kaavoituskatsauksen kaikki asemakaavoitettavat kohteet sijoittuvat Porissa yleiskaavoitetuille alueille. 

Asemakaavojen maankäytön strateginen sijoittuminen on yleisesti hyväksytty yleiskaavojen tultua lainvoimaisiksi. Kaikki maankäytöllinen jatkosuunnittelu lähtökohtaisesti tulee perustua lainvoimaisten yleiskaavojen toteutumisen edistämiseen.

Yleiskaavassa osoitetut aluevaraukset mahdollistavat erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja, ja alueiden asemakaavoittamisella voidaan tarpeita priorisoida. Kyse yksittäisen asemakaavahankkeen tarpeesta ja priorisoinnista on suhteutettava realistisiin toimintaedellytyksiin. Asemakaavahankkeita toteutetaan Porissa pääosin suoraan tarpeeseen. Tällöin asemakaavalle tai asemakaavan muutokselle on olemassa hakija, kysyntä ja toimija.

Yleiskaavojen uudistamistyötä pohjustetaan koko Porin maankäytön kehityskuvalla (rakennemallilla). Sillä osoitetaan kehittämis- ja muutostarpeita ja vaiheistetaan yleiskaavojen laadinta- ja uudistamistyötä koko Porin alueella. Maankäytön rakennemalli on kaupunginvaltuuston hyväksymä strateginen karttamuotoinen esitys, jossa kuvataan kaupungin keskushierarkia, liikenteen pääverkosto, kehittämisen aluevaraukset ja painopisteet sekä muut kartalla esitettävät keskeiset kehittämistavoitteet, kuten joukko- ja palveluiikenteen sekä virkistyskäytön kehittämistarpeet.

Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040, korkean rakentamisen selvitys ja modernin-rakennusperinnön selvitys ovat valmiita yleiskaavojen uudistamisen tausta-aineistoja. Porin kaupungin hulevesiohjelma ja keskustan kehittämissuunnitelma ovat parhaillaan valmisteilla. Kansallisen kaupunkipuiston kehittämistyö jatkuu myös edelleen.

Muiden maankäytön suunnitteluun vaikuttavien suunnitelmien huomioiminen kaavoituskatsauksen yhteydessä tulee toteuttaa johdonmukaisesti ja yhteistyössä kaikkien kaupungin hallintokuntien kanssa. Tuotettava materiaali tukee yleiskaavojen uudistumisen kautta maankäytön suunnittelua kattavasti ja johdonmukaisesti.

Digitalisaatio luo mahdollisuudet aineistojen käsittelyyn paikkatietomuotoisena informaationa. Aineistot on oltava helposti saavutettavissa ja helposti analysoitavissa. Aineistot on myös saatava karttamuotoisesti samaan toiminta-alustaan (samaan formaattiin) eri tasoina siten, että niiden hyödyntäminen on joustavaa ja tieto on saavutettavissa ristiriidattomasti.

Porin kaupungin realistisen kaupunkistrategian (mitä, missä, milloin) luominen, jota kohti yhteistyössä pyritään, on ensiarvoisen tärkeää. Kasvusuuntien määrittäminen, tiivistämisen tarve ja hallittu taloudellisten voimavarojen suuntaaminen on ratkaistava poliittisesti pitkäjännitteisesti, Porin väestörakenne ja sen kehitys huomioiden. Kaikkien jatkossa tehtävien maankäytöllisten selvitysten ja ohjelmien tulee tukea konkreettisesti (paikkasidonnaisesti) tätä kaupunkistrategiaa.

Kaupunkistrategiaa tukevia ohjelmia ovat esimerkiksi: palveluverkko-, joukkoliikenne-, hyvinvointi- ja elinvoimaohjelmat sekä sivistyksen ja kulttuurin kehittämisohjelmat. Asunto- ja maapolitiikka ovat keskeisessä osassa kaupunkistrategiassa.

Elämme jatkuvassa muutoksessa. Ihanteet ja tarpeet muuttuvat Porissakin globaalien muutosten myötä. Suunnittelutyö vaatisi nopeampaa reagointikykyä uusiin haasteisiin. Lakisääteisesti laadittavan maankäytön suunnittelun ja toteutuksen pitkäjänteisyys ovat usein hidasteena uusille visioille ja tarpeille. Samalla hitaus voi toisaalta pelastaa monelta ohimenevältä ilmiöltä tai ylioptimistiselta hankkeelta.

Samanaikaisesti maankäytön suunnittelussa on nähtävissä erilaisia ilmiöitä, jotka usein ovat toisilleen vastakkaisia: tiivistämisen tarve, tonttitarjonnan lisääminen,  haja-asutuksen rajoittaminen, palvelujen väheneminen, palvelujen saavuttaminen, maaseudun autioituminen, loma-asutuksen suosiminen, pirstaleinen kaupunkirakenne, kevyenliikenteen suosiminen, joukkoliikenteen suosiminen, pysäköinnin rajoittaminen, sähkölatauspisteiden lisäystarve, raideliikenteen suosiminen, tasoristeysten poistaminen, valtateiden turvallisuuden lisääminen, päätieverkon määrittely, teollisuusalueiden kehittäminen, viherverkoston kehittäminen, luontoarvojen korostaminen, vanhan rakennuskannan vaaliminen, rakennusten elinkaari jne.

Kaupungin suunnittelu on valtava moniulotteinen palapeli – jolla on konkreettiset vaikutukset ihmisten elämään ja yritysten menestymiseen. Monet maankäytön suunnitelmat vaativat lukuisten asiantuntijoiden osallistumista ja heidän edustamiensa näkökulmien yhteensovittamista. Tuloksen tulisi olla toimiva asukkaan, työntekijän tai yrityksen näkökulmasta ja saada hyväksyntä poliittisessa päätöksenteossa. Kaavoituksella pyritään ratkaisemaan monenlaisia muuttuvan yhteiskunnan ongelmia.

Kaupunkiympäristön uudet digitaaliset työskentelytavat auttavat meitä saavuttamaan paremmin tavoitteitamme ja antavat meille mahdollisuuksia käsitellä ennen näkemättömän paljon erilaista tietoa.
 

MRL 7 §     Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441)

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavoituskatsauksen hyväksyy kaupunginhallitus kuten muutkin operatiiviset suunnitelmat.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.