Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Lausunto kaupunginhallitukselle: Pyörätien rakentamiseen tarvittavien kaavoitus yms. toimenpiteiden käynnistäminen

PRIDno-2021-1405

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 

Viasvedelle vievän tien liikennemärät ja ajoneuvojen koko on merkittäviä suhteessa tien kapeuteen ja mutkaisuuteen, muistaen ettei tien vieressä ole pyörätietä ja kaikki liikenne kulkee samaa mutkaista tietä pitkin.

Olen aikaisemminkin tehnyt vastaavan aloitteen ja vastaus siihen kuului kiteytetysti, tie kuuluu valtion alaisten toimijoiden vastuulle. Vastaavasti olen kansanedustajan työssä nostanut Pori-Viasvesi pyörätien rakentamisen samassa yhteydessä, kuin Söörmarkku-Noormarkku pyörätien. Tässä yhteydessä olisi ollut rahaa tarjolla, mutta rahaa ei voida valtion suunnalta työntää kunnan suuntaan, mikäli suunnitelmat ja kaavoitukset puuttuvat. Käsittääkseni tälläkin hallituskaudella olisi tarjolla pyöräilyn edistämiseksi suunnattuja rahoja. Porissa on paljon hyviä pyöräilyreittejä, joita tulisi kehittää edelleen ja laajentaa nykyisestään.

Kyseinen tie on merkitty pyöräilyverkostoon, vaikkei siinä ole pyörätietä ja tie on todella vaarallinen. Mielestäni kaupungilla on velvollisuus huolehtia pyöräilyreittien turvallisuudesta, mikäli ko. reittiä suositellaan. Onnettomuuden sattuessa on suuri mahdollisuus joutua selvittämään vastuukysymyksiä.

Kun on oletettavaa, että valtion suunnalta on tulevaisuudessakin saatavissa rahoitusta pyöräilyn edistämiseen, on järkevää panostaa liikkumismuotoon, joka terveyshyötyjen kautta pienentää kunnan menoja. Tämä on mahdollista vain, mikäli kaavoitus, yms. järjestelyt ovat kunnossa.

Esitän tehtäväksi selvitystä ja toteutusta Pori-Viasvesi-Hakkiluoto pyörätien rakentamiseksi vaadittavien kaavoitusten yms. toimenpiteiden toteuttamiseksi. Rahoitusikkunan johdosta työ on käynnistettävä pikaisesti ja varauduttava kaupungin maksuosuuteen, joka tulee takaisin kuntalaisten terveyshyötyinä.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Risto Reipas, vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt valtuustoaloitteen Pyörätien rakentamiseen tarvittavien kaavoitus yms. toimenpiteiden käynnistäminen. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Porin kaupunkiseudulle on laadittu 2019 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Ohjelmassa todetaan mm:  

kävely ja pyöräily ovat edullisia kulkumuotoja sekä yhteiskunnalle että liikkujalle itselleen. Lihasvoimin liikkuminen parantaa asukkaiden terveydentilaa ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia yhteiskunnalle. Kulkijoille itselleen kävely on ilmaista ja pyöräilykin halpaa, ja omin voimin kulkiessa terveys kohenee ja mieli virkistyy. Kävely- ja pyörämatkojen korvatessa automatkoja liikenteen sujuvuus paranee ja investointitarpeet autoliikenteen väyliin ja pysäköintiin vähenevät. Samalla liikenteen ympäristöhaitat vähenevät ja asuinympäristön viihtyisyys paranee. Kun liikenne sujuu, keskustat elävöityvät ja ympäristö on viihtyisämpää, koko seudun vetovoima ja kilpailukyky kasvavat.” 

Kevyenliikenteen väylien kehittäminen Porin kaupungin alueella on kaikin puolin kannatettavaa. Asemakaavoittaminen on kuitenkin liian raskas toimenpide kevyenliikenteen väylien rakentamisen edistämiseen haja-asutusalueella.  

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. ” (MRL 7/50§). 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen.”  (MRL 7/51§). 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.”  (MRL 7/54§). 

Pori-Viasvesi tien lähiympäristössä ei ole nykytilanteessa asemakaavaa kuin Leppäkorven kaupunginosan kohdalla. Tällä osuudella ko. tien vierellä kulkee myös kevytväylä. Kyseinen kevytväylä kulkee kuitenkin asemakaavoittamattomalla osuudella Leppäkorven kohdalla.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä (maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla) yhdyskuntarakenne pitää suunnitella toimivaksi kokonaisuudeksi. Pelkän kulkuväylän asemakaavoittaminen ei täytä lain edellytystä. 

Asemakaavoituksen myötä kaavoitetulle alueelle muodostuu kaupungille myös asemakaavan toteuttamisvelvoitteet kattavien kunnallisteknisten verkostojen osalta sekä niiden kunnossapitovelvoite. 

Yhdyskuntarakenteen laajentuminen Viasveden suuntaan on luonteeltaan haja-asutuksen muotoista.  Asemakaavan laatimisedellytysten mukaista tarvetta suunnitteluun ei Viasveden suuntaan ole tällä hetkellä todettu. Kevytväylän rakentaminen ei edellytä asemakaavan laadintaa. 
Myös vuonna 2020 valmistunut kevytväylä Söörmarkku – Noormarkku välille, VT23 rinnalle on rakennettu asemakaavoittamattomalle alueelle.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.