Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Lausunto kaupunginhallitukselle: Ravintoloiden terassilupien maksuista luopuminen, valtuustoaloite

PRIDno-2021-2025

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Petri Lahtinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Korona on rokottanut kohtuuttomasti ravintola-alan yrittäjiä. Tästä syystä, valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki luopuu ravintoloiden terassilupien palvelumaksuista tämän vuoden osalta.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Lahtinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Korona on rokottanut kohtuuttomasti ravintola-alan yrittäjiä. Tästä syystä, valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki luopuu ravintoloiden terassilupien palvelumaksuista tämän vuoden osalta.”

Kaupunginvaltuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti 3.5.2021 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnot 31.5.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle:

Koronapandemian johdosta ravitsemusliikkeille on asetettu sulku- ja muita rajoitustoimenpiteitä, jotka heikentäneet kyseisen toimialan kannattavuutta huomattavasti. Mikäli kaupunki luopuisi terassilupien maksuista loppuvuodeksi, olisi se kädenojennus tämän toimialan edustajille ja todennäköisesti elävöittäisi keskustan kesäajan kaupunkikuvaa ja näkyisi mahdollisesti myös muissa keskustan alueen liikkeissä vilkastuneena liiketoimintana. Ajatus on siis hyvä. Toteutuksen yksityiskohdissa on kuitenkin huomattavia haasteita.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan terassilupamaksut liittyvät toimenpidelupiin ja ympäristölupiin (melulupa). Nämä lupamaksut ovat lakisääteisiä:

MRL 145 § Lupa- ja valvontamaksu

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava.

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

Pykälän 1 momentin nojalla määrätyt luvan tarkastus- ja valvontamaksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. (30.12.2008/1129)

Lupamaksuista luopuessaan kaupunki rikkoisi edellä mainittua MRL:n pykälää.

Toinen haaste tulee yhdenvertaisuudesta ja hallinnon tasapuolisuudesta. Terassilupamaksuista luopuminen koskisi vain niitä, joilla on terassitoimintaa, vaikka koronasta on aiheutunut taloudellisia haasteita myös ilman terassia toimiville ravintoloille. Vastaavan tyylisiä ongelma on teknisen toimialan perimissä terassivuokrien kohdalla. Mikäli jätettäisiin perimättä kaupungin maalla olevien terassien vuokrat, kohdistuisi tuki ainoastaan niihin ravintolayrittäjiin, joilla on terassi, joka sijaitsee kaupungin omistamalla ja hallinnoimalla maalla. Tuen ulkopuolelle jäisivät esimerkiksi kävelykadulla terasseja pitävät yrittäjät, koska niitä vuokraa Porin kaupunkikeskusta ry (Porikorttelit). Tuen ulkopuolelle jäävät myös ne ravintolayrittäjät, joilla ei ole lainkaan terassia. Myös keskusta-alue määritelmänä voi aiheuttaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmia.

Terassilupien palvelumaksuista luopuminen ja vuokrahuojennus voisi olla mahdollista tehdä kaupungin avustuksena, sillä kaupungilla on mahdollisuus myöntää valtiotukilain mukaista vähämerkityksellistä ns. de minimis -avustusta. Tätä ei kuitenkaan voi myöntää (vaikeasti määriteltävälle) yritysryhmälle, sillä jokaisen tuensaajan tukikelpoisuus tulee tarkastella erikseen esim. de minimis -kertymän osalta.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala katsoo, että vaikka valtuustoaloitteen tavoite on hyvä, on sen käytännön toteuttaminen tasapuolisesti hyvin haastavaa. Tässä kohdassa toimiala muistuttaa voimassa olevasta kaupungin linjauksesta: ”Mikäli koronatilanne on aiheuttanut ongelmia yrityksen maksuvalmiuteen, kaupunki myöntää 6 kk korotonta maksuaikaa.  Mikäli rajoitustoimenpiteiden johdosta yhtiön toiminta on kokonaan keskeytynyt tai merkittävästi vaikeutunut, samassa yhteydessä voi hakea huojennusta toimitila- tai tontinvuokraan.” (Lähde: https://www.businesspori.fi/koronainfoyrityksille)

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.