Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Porin Päivä 2021

PRIDno-2021-922

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti uudet ja muuhun vuodenaikaan kuin kesään sijoittuvat tapahtumat. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä. 

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin kriteerein:

  • Tapahtuma on eettisesti hyväksyttävä ja noudattaa Suomen lakia.
  • Tapahtuma vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja tuo kaupungille näkyvyyttä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
  • Tapahtuma vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta sekä tukee kaupunkistrategian toteuttamista ja kuntalaisten osallisuutta.
  • Tapahtumassa on huomioitu eri kohderyhmät sekä tapahtuman fyysinen, sosiaalinen ja taloudellinen saavutettavuus.
  • Tapahtuma on vastuullinen, huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuusvaatimukset.
  • Paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö katsotaan vahvuudeksi.
  • Tapahtuma on alueelle elinkeinopoliittisesti merkittävä.

Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään tapahtumatoiminnan suunnitelmallisuuteen, tapahtuman taloudelliseen tilanteeseen, hakijan riittävään omaan rahoitusosuuteen sekä tapahtumalle myönnettyyn muuhun rahoitukseen. Tapahtuman talouden tulee olla tasapainossa ja kirjanpidon asianmukaisesti hoidettu. 

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Avustus voi sisältää alennusta tila- tai maankäyttövuokraan, kaupungin henkilöstön työpanosta sekä rahallista avustusta. 

Tapahtuma-avustuksista päättää elinvoima- ja ympäristölautakunta talousarviossa määritellyn tapahtumabudjetin puitteissa. Hakemukset käsitellään matkailu- ja markkinointiyksikön vetämässä tapahtumatyöryhmässä, jossa on myös muiden toimialojen edustus. 

Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti. 

Kaupunki voi teettää tapahtuma-avustuksiin liittyen vaikuttavuustutkimuksen, johon tapahtumatyöryhmä valitsee arvioitavat tapahtumat. Tapahtumajärjestäjä sitoutuu antamaan tutkimukseen tarvittavat tiedot. 

Tapahtumajärjestäjän kanssa voidaan myös laatia pidempiaikainen kumppanuussopimus, joka sisältää vuosittaisen avustuksen ohella myös sopimuksen muusta tapahtumajärjestäjän ja kaupungin välisestä yhteistyöstä. Kumppanuussopimusta varten määritetään kaupungin suorat rahalliset panostukset sekä kaupungin työsuoritteiden sekä tilojen käytöstä aiheutuvat kustannukset. Kumppanuussopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus. 

Tapahtuman peruuntuessa yhdistyksellä on velvollisuus maksaa saamansa avustus takaisin.

Pori-Seura ry on hakenut tapahtuma-avustusta 25.9.2021 järjestettävälle Porin Päivä 2021 -tapahtumalle yhteensä 11 000 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Pori-Seura ry:lle tapahtuma-avusta yhteensä 6500 euroa tapahtuma-avustusten kriteereiden täyttymisen perusteella. Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti. 

Kaupunki voi teettää tapahtuma-avustuksiin liittyen vaikuttavuustutkimuksen, johon tapahtumatyöryhmä valitsee arvioitavat tapahtumat. Tapahtumajärjestäjä sitoutuu antamaan tutkimukseen tarvittavat tiedot. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi