Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Työllisyysjärjestelmän hankinta

PRIDno-2021-242

Valmistelija

  • Juha Seppänen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, juha.seppanen@pori.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on tietojärjestelmä työllisyyspalveluiden tarpeisiin tarjouspyynnön ja liiteasiakirjojen mukaisesti. Järjestelmää tarvitaan asiakastietojen hallinnointiin sekä työllisyydenhoitoon liittyvien kunnalle kuuluvien toimenpiteiden hallintaan. Järjestelmän hankinta ei liity työllisyyden kuntakokeilussa käytettävän URA-järjestelmän käyttöön eikä ole sille rinnakkainen.

Nykyinen TYOL rekisteri vuodelta 1992 on ollut jo vuosia käyttöikänsä päässä niin teknisesti kuin toiminnallisesti. Lisäksi järjestelmän ylläpitoon tarvittava osaaminen on irtisanoutunut ICT-yksikön palveluksesta.

Tarjouspyyntö oli avattu sähköisesti HILMA-järjestelmässä 18.3.2021. Tarjousten määräaika umpeutui 13.4.2021 kello 12.00. Määräaikaan mennessä vaatimukset täyttäviä tarjouksia saapui 1 kpl. Tarjoaja oli Hakosalo Oy.

Tarjouksen vastaanottamisen jälkeen pyydettiin Hakosaloa antamaan tarkempi selonteko tarjouksensa sisällöstä ja esittelemään järjestelmää pyydetyin osin. Tämä selontekoneuvottelu järjestettiin 28.4.2021. Neuvottelun tulos tyydytti Porin kaupungin työllisyysyksikköä, työllisyyskokeilun päällikköä sekä ICT-yksikköä.

Työllisyysjärjestelmän hankintaan on varauduttu ICT-yksikön toimintasuunnitelmassa 2021 vuodelle ja tarpeellinen kustannus tullaan lisäämään osaksi talousarviota vuodelle 2022.

Järjestelmän hankinta- ja käyttöönottokustannukseksi tarjoaja on ilmoittanut 20250 eur ja SaaS-palvelumaksuksi 44500 / vuosi. Sopimuskauden kustannus, 2 vuotta, on kokonaisuudessaan 109250 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Porin kaupunki hankintaan Hakosalo-työllisyysjärjestelmä tarjouksessa esitetyin hinnoin ja että kaupunginhallitus vastuuttaa ICT-yksikön päällikön laatimaan ja allekirjoittamaan sopimuksen Hakosalo Oy:n kanssa järjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Työllisyysyksikkö, ICT-yksikkö, Hakosalo Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.