Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Elinvoima- ja ympäristötoimialan talouden kuukausiraportointi tammi-maaliskuu 2022

PRIDno-2022-589

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Toimialan toimintatuotot ovat vähentyneet 0,2 M eurolla (-38 %) viime vuoden alun toteumaan verrattuna. Myyntituotoissa näkyvä muutos (155 000 euroa) johtuu ympäristöterveydenhuollon siirtymisestä vuoden alusta kuukausittaisesta laskutuksesta neljännesvuosilaskutukseen.

Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että paitsi lipunmyyntituotot, myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Joukkoliikenne ja liikkuminen- toimintayksikön kustannuspaikalle ei ole vielä helmikuun loppuun mennessä kirjautunut lainkaan lipputuottoja; vuoden ensimmäinen hankintasopimuksen mukainen tasaus (tammikuulta) on tullut maaliskuussa ja myös helmikuun osalta raportointi on valmistunut. Kuukausitasolla tammi-helmikuun lipputuotot olivat yhteensä noin 340 000 euroa, joka on ajankohtaan nähden huomattavasti odotettua (420 000 euroa) vähemmän. Tammi-helmikuussa lipputulojen olisi kuulunut kuukausitasolla olla lähempänä vuoden 2021 marraskuun 245 000 euroa. Koronatilanne heikkeni alkuvuodesta ja se vaikutti heti lipputuloihin vähentävästi. Vaikka matkoja on alkuvuonna (viikot 1–11) tehty 11 % enemmän (293 000) kuin vastaavana aikana 2021 (278 000), ovat lipputulot pienemmät.

Vuoden 2022 joukkoliikenteen valtionavustuksiin on budjetoitu 790 000 euroa. Viime vuonna joukkoliikenne sai budjetoimatonta valtionapua yhteensä yli 1 M euron arvosta. Tässä vaiheessa vuotta mahdollisista ylimääräisistä valtionavustusosuuksista ja niiden suuruudesta ei voida antaa luotettavaa arviota. Traficom käy kevään aikana neuvotteluja kaupunkien kanssa joukkoliikenteen valtionavuista ja mahdolliset lisäykset tukiin lipputulomenetysten tai polttoaineen hinnankorotusten takia selvinnevät vasta kesällä tai sen jälkeen, riippuen valtion lisätalousarvioiden aikatauluista. Perusrahoituksen osalta (n. 800 000 euroa) päätös myönnettävästä tuesta vuodelle 2022 tehtäneen ennen kesälomakauden alkua. Joukkoliikenneviranomainen seuraa valtionavustusten tilannetta sekä lipunmyyntituottojen kehitystä tarkasti.

Toimintakulut ovat pienentyneet 171 000 euroa (-3 %) viime vuodesta. Henkilöstökulut ovat tosin kasvaneet 95 000 eurolla, johtuen maksettujen työllistämispalkkojen kasvusta 110 000 eurolla (26 %) viime vuoteen verrattuna. Työllistettyjen määrä on noussut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta: työllistettyjä oli tammikuussa 150 henkilöä (vuonna 2021 116) ja helmikuussa 144 (vuonna 2021 129).

Palvelujen ostot puolestaan ovat pienentyneet 132 000 eurolla (-5 %) ja avustusten maksatus 121 000 eurolla (-33 %). Palvelujen ostojen pienentymisenä näkyy ICT-yksikön ICT-palvelu- ja ohjelmalisenssikulujen vähentyminen 160 000 eurolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tämä johtuu muutamista kertaluontoisista vuodelle 2021 ajoittuneista palveluostoista sekä palveluista, joiden sopimus päättyi vuonna 2021. Osa laskuista on myös jaksottunut maaliskuulle. Vuoden 2021 alussa voimaan tulleen avustusuudistuksen johdosta hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen toiminta-avustuksia maksettiin yhdistyksille osittaisina ennakoina (ns. siirtymäkauden avustuksina) ennen kuin lopulliset toiminta-avustukset menivät maksuun; tämä näkyy nyt helmikuussa avustusten maksatusten pienentymisenä viime vuoteen nähden.

ICT-laitteiden hinnat ovat olleet koko korona-ajan selkeästi korkeammalla tasolla, koska kysyntä on suurta ja saatavuus huono. Komponenteista on edelleen maailmanlaajuinen pula. Laitteiden saatavuusongelmiin ei ole näköpiirissä parannusta. Venäjän sota Ukrainassa vaikuttaa myös kustannuksiin, sillä nyt ei voida tuoda tavaraa Venäjän läpi rautateitse vaan toimitukset tehdään meriteitse, jolloin toimitusajat ja kustannukset nousevat.

Toimialan henkilöstön määrä on vähentynyt vuodessa 11 henkilöllä. Määräaikaisia on yksi enemmän kuin vuosi sitten, mutta vakituisia on 8 ja työllistettyjä 4 vähemmän. Kuluvan vuoden helmikuussa poissaoloja oli 22 % enemmän kuin viime vuonna. Terveysperusteinen poissaoloprosentti oli 5,7 %.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että elinvoima- ja ympäristölautakunta kuuli talouspäällikkö Jonna Vainion alustuksen asiasta.

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintatuotot ovat kokonaisuutena samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ympäristöterveydenhuollossa siirryttiin vuoden alussa kuukausittaisesta laskutuksesta neljännesvuosilaskutukseen ja nyt maaliskuussa laskutettiin ensimmäinen neljännes, joten viime kuussa raportoitu myyntituotoissa näkynyt muutos (155.000 euroa) on korjaantunut. 

Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että paitsi lipunmyyntituotot, myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Joukkoliikenne ja liikkuminen- toimintayksikön kustannuspaikalle on nyt maaliskuussa kirjautunut tammikuun lipputuotot; 164.000 euroa. Joukkoliikenteen lipputulokehitys on tässä vaiheessa vuotta heikompaa kuin on arvioitu.

Vastaavasti rakennusvalvontatuotoissa ollaan 152.000 euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa jäljessä. Tämä johtuu viime vuonna ison rakennuslupaprojektin laskutuksen ajoittumisesta maaliskuulle. 

Vuoden 2022 joukkoliikenteen valtionavustuksiin on budjetoitu 790.000 euroa. Viime vuonna joukkoliikenne sai budjetoimatonta valtionapua yhteensä yli 1 M euron arvosta. Tässä vaiheessa vuotta mahdollisista ylimääräisistä valtionavustusosuuksista ja niiden suuruudesta ei voida antaa luotettavaa arviota. Traficom käy kevään aikana neuvotteluja kaupunkien kanssa joukkoliikenteen valtionavuista ja mahdolliset lisäykset tukiin lipputulomenetysten tai polttoaineen hinnankorotusten takia selvinnevät vasta kesällä tai sen jälkeen, riippuen muun muassa valtion lisätalousarvioiden aikatauluista. Perusrahoituksen osalta (n. 800.000 euroa) päätös myönnettävästä tuesta vuodelle 2022 tehtäneen ennen kesälomakauden alkua. Joukkoliikenneviranomainen seuraa valtionavustusten tilannetta sekä lipunmyyntituottojen kehitystä tarkasti.

Toimialan toimintakulut ovat maaliskuun jälkeen kasvaneet 600.000 euroa viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Toimialan henkilöstökuluissa on kasvua 57.000 euroa viime vuoteen verrattuna. Tämä johtuu lähinnä työllistämispalkoista, joita on nyt maksettu 125.000 euroa viime vuotta enemmän. Työllistettyjen määrä on noussut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta: työllistettyjä oli tammikuussa 150 henkilöä (vuonna 2021 116), helmikuussa 144 (vuonna 2021 129) ja maaliskuussa 142 (vuonna 2021 138).

Vastaavasti erilliskorvauksia sekä sijaisten palkkoja on maksettu viime vuotta vähemmän. Nämä näkyvät erityisesti ICT-yksikössä sekä eläinlääkintä-toimintayksikössä. Toimielinten kokoukset on siirtyneet taas pidettäväksi pääsääntöisesti lähikokouksina, joten ICT:n teknisten sihteerien läsnäoloa ei kokouksissa enää tarvita samaan tapaan kuin viime vuonna. Samoin pieneläinpäivystyksen siirtyminen Evidensia Eläinkääripalvelut Oy:lle on vähentänyt eläinlääkinnässä sijaisten ja tilapäisten työntekijöiden tarvetta.  

Asiakaspalvelujen ostoissa näkyy joukkoliikenteen ostojen lisääntyminen 124.000 eurolla. Polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa liikenteen ostokustannuksiin. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on noussut edellisestä tarkistuksesta 4,8 yksikköä (4,4 %), mikä vastaa vuositasolla 300 000 euron lisäkulua sopimusliikenteeseen.

Elinkeinotoiminnan ostopalveluissa näkyy ostopalvelujen lisääntyminen Prizztech Oy:ltä 78.000 eurolla. Elinkeinopalveluiden ostojen kasvu oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja se huomioitiin kehyslisäyksenä. Avustukset ovat kasvaneet 147.000 eurolla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen toiminta-avustusten maksatus on ajoittunut tänä vuonna maalis-huhtikuulle, kun viime vuonna ne maksettiin toukokuussa. Lisäksi ICT:n leasingvuokrissa näkyy 164.000 euron kasvu, sillä toisen kvartaalin leasingvuokralasku oli jaksottunut maaliskuulle. ICT:n leasingvuokrat pitävät sisällään tietokoneiden, näyttöjen, tulostinten, monitoimilaitteiden sekä matkapuhelimien leasingkuluja.

Muun muassa ICT-laitteiden hinnat ovat olleet koko korona-ajan selkeästi korkeammalla tasolla, koska kysyntä on suurta ja saatavuus huono. Komponenteista on edelleen maailmanlaajuinen pula. Laitteiden saatavuusongelmiin ei ole näköpiirissä parannusta. Venäjän sota Ukrainassa vaikuttaa myös kustannuksiin, sillä nyt ei voida tuoda tavaraa Venäjän läpi rautateitse vaan toimitukset tehdään kiertoteitse, jolloin toimitusajat ja kustannukset nousevat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ ja ympäristölautakunta päättää merkitä toimialan talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.