Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Sipintien jalankulku- ja pyörätie ja pysäköinnin laajennus

PRIDno-2022-2036

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Levon alueen kiinteistönomistaja on tiedustellut Sipintien yhteyteen suunnitellun ja osittain toteutetun jalankulku- ja pyörätien sekä pysäköinnin laajentamisen luvallisuutta. Teknisen toimialan asiantuntijat ja toimialajohtaja ovat käyneet kiinteistön omistajan kanssa monipuolista keskustelua, toimittaneet asianmukaisia dokumentteja ja selostaneet suunnittelu- ja toteutusprosessia. Kiinteistön omistajan oikeusturvan varmistamiseksi elinvoima- ja ympäristötoimiala arvioi teknisen toimialan laatimien suunnitelmien toteuttamisen lupamenettelytarpeen.

Suunnitelmatilanne

Alue on kaupungin omistuksessa ja pääasiassa asemakaavoittamatonta. Sipintie on voimassa olevassa asemakaavassa 609 1013 (KV 25.7.1989) katualuetta.

Alue on voimassa olevassa Meri-Porin yleiskaavassa (KV 6.3.2000) lähivirkistysaluetta (VL), jolle on sijoitettu ulkoilureitti. Alueella on vireillä Yyterinniemen yleiskaava, joka on tullut vireille 28.11.2012. Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.7.-3.9.2021 ja sen mukaan alue on lähivirkistysaluetta (VL), jolla sijaitsee kevyen liikenteen reitti. Sipintie on merkitty yhdystieksi / kokoojakaduksi.

Alueella on vireillä Levon asemakaava, joka on tullut vireille 17.5.2013 ja jonka toinen luonnos on ollut nähtävänä 19.3.-17.4.2020. Luonnoksissa alue on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-1), jolla sijaitsee ohjeellinen kevytliikenneväylä ja leikki- ja oleskelualue (le) sekä maa ja metsätalousalueeksi (M). Sipintien varteen on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Kaavan vireilläoloaikana on suoritettu useita ja mittavia vuorovaikutusmenettelyjä ja saatu runsaasti palautetta. Sipintien varteen esitetystä kevytliikenteen väylästä tai pysäköinnistä ei ole saatu yhtään palautetta.

Porin kaupungin liikenneinsinööri on tehnyt viranhaltijapäätöksen 21.1.2022 § 5 (PRIDno-2021-4273) Sipintien pysäköintialueen laajennuksen, ​Sipintien kevytliikenneväylän sekä Huvikummuntien liittymäalueen plv. 5-​45 suunnitelmien hyväksymisestä. Suunnitelmassa on huomioitu olemassa olevaa maisemaa ja puustoa ryhmittelemällä pysäköintipaikat pienemmiksi taskuiksi sekä laatimalla vihersuunnitelma, jonka mukaan kasvillisuutta täydennetään mm. uusilla puilla, männyillä ja pihlajoilla. Rakennusvaiheessa poistettavat maan pintakerrokset (kuntta) kerätään talteen ja palautetaan soveltuville reuna-alueille. Pysäköintialue on tarkoitus toteuttaa sorapintaisena.

Alueen nykytilanne

Sipintien varren pysäköinti on kehittynyt vuosien aikana alkaen hotellin omistuksessa olevasta pysäköintialueesta, jonka kapasiteetti ei ole riittänyt palvelemaan kasvanutta yleisen pysäköinnin tarvetta. Yyterin rannoille johtavat tiet ovat viime vuosien helteiden ja koronaepidemian aiheuttaman lisääntyneen kotimaanmatkailun myötä täyttyneet yhä useammin pysäköinnistä. Yyterin liikenne on kasvanut merkittävästi ja samalla tarve yleisen pysäköinnin ja kevytliikenteen turvallisille järjestelyille. Sipintien hiekkainen varsi on otollinen ja luonteva tilapäisen pysäköinnin alue. Tilapäispysäköinnin edellytysten parantamiseksi alueen mäntyvaltaista talousmetsää on myös hoidettu tavoitteen mukaisesti ja suoritettu harkittua puuston poistamista, kuten vuosien 2018 ja 2020 ilmakuvista on todettavissa.

Etäisyys naapurin omistamasta kiinteistöstä kaava-alueen reunaan Sipintien katualueeseen on noin 95 metriä. Toimenpiteitä varten metsää on harvennettu noin 25 metriä katualueen reunasta, jolloin kiinteistön ja harvennetun alueen välillä on entisellään säilynyttä metsäaluetta noin 70 metriä. Kevytliikenneväylän ja pysäköintialueen osalta on poistettu pintakasvillisuutta sekä osittain tasattu ja vahvistettu maapohjaa rakennekerroksella.

Perustelut

Suunnitteluun ovat osallistuneet laajasti kaupunkiorganisaation teknisen ja ympäristötoimialan asiantuntijat ja arvioineet toimenpiteiden vaikutuksia jo harvennettuun ja osittain tilapäisesti pysäköintikäytössä olevaan alueeseen sekä lisääntyneen käytön vaikutuksia ympäristöön. Suunnitelmia ja vaikutustenarviointia on esitelty eri vaiheissa rakennusvalvontaviranomaiselle ja suoritettu yhteinen maastokatselmus syksyllä 2021. Suunnittelun aikana rakennusvalvontayksikön päällikkö on todennut, että hanketta toteutetaan alueelle, joka on talousmetsää, eikä sisällä erityisiä luontoarvoja, ja että hankkeen soveltumista maisemaan on tutkittu riittävästi, suojaetäisyydet naapurustoon täyttyvät, eikä maisema- tai toimenpideluvan kynnys ylity. Harkinnassa on lisäksi huomioitu yleisten alueiden merkittävästi lisääntynyt käyttö ja sen tarkoituksenmukainen järjestäminen kaavoitusprosessilla, joka on jatkunut jo pitkään.

Teknisen toimialan suunnitelmia ja toteutuksia voidaan pitää yleisen edun mukaisina, tarkoituksenmukaisina ja osallisten oikeuksia loukkaamattomina, alueen kehityksen luontevina ja vähäisinä toimenpiteinä, jotka perustuvat liikenneinsinöörin lainvoimaiseen suunnitelman hyväksymispäätökseen.

 Toimenpiteitä ei voi pitää maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n tarkoittamina luonnonoloihin tai maankäyttöön vaikuttavina, tai 126 a §:n tarkoittamana suurehkona pysäköintialueena, tai 128 §:n tarkoittamana maanrakennustyönä tai puiden kaatamisena, joiden toteuttaminen edellyttää toimenpidelupaa tai maisematyölupaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima ja ympäristölautakunta päättää, että teknisen toimialan laatimien Sipintien jalankulun- ja pyörätien ja pysäköinnin suunnitelmien toteuttaminen ei edellytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia toimenpidelupia / maisematyölupia, eikä suoritettu rakentaminen anna aihetta elinvoima- ja ympäristölautakunnan toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________

Merkitään, että Mikko Nurminen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 17.34.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, tekninen toimialajohtaja

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet