Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Future Connect

PRIDno-2022-1937

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuman kuvaus

Future Connect - Uusille urille -tapahtumasarja (For building new careers -event series)Tapahtumasarja yhdistää monikulttuuriset työnhakijat/asiantuntijat sekä paikalliset/alueelliset työnantajat ja oppilaitokset. Tapahtuman kielinä suomi, englanti ja venäjä. Tapahtumat ovat osallistujille maksuttomia.

1. tapahtuma: Työnhakijat (23.8.2022) Kerätään tietoa osallistujien osaamisesta (koulutus, työkokemus, kielitaito...), tutkintojen uudistamistarpeesta, ym. työnhakuun liittyvästä tiedosta toista osaa varten. Lisäksi annetaan hakijoille tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja työnhakukanavista.

2. tapahtuma: Työnantajat ja oppilaitokset (13.9.2022) Opastusta ja esimerkkejä ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisesta yritykseen. Kerrotaan tarjolla olevasta osaamisesta. Oppilaitokset kertovat erilaisista oppisopimus ja lyhytkoulutusmahdollisuuksista. Keskustelua ja verkostoitumista kahvitarjoilun äärellä.

3. tapahtuma: Kaikki yhdessä (27.9.2022) "Rekrymessutyyppisesti" työnantajat ja oppilaitokset voivat esitellä toimintaansa ja työnhakijat voivat esittäytyä heille. Paikalla yhdistyksen väkeä avustamassa ja ohjaamassa puolin ja toisin.

Tavoitteena löytää työtä tai opiskelupaikkoja ulkomaalaistaustaisille porilaisille/satakuntalaisille ja saada yritykset hyödyntämään tarjolla olevaa osaamista tarpeisiinsa joko suoraan tai koulutuksen kautta. Maahanmuuttajista löytyy paljon potentiaalia ahkerista työntekijöistä ihan asiantuntijarooleihin ja valtava repertuaari erilaista kielitaitoa. Oppilaitokset taas pystyvät tarjoamaan erilaisia lisäkoulutuksia ja tutkintojen suorittamisen mahdollisuuksia työnhaun helpottamiseksi. Tämä kaikki osaaminen olisi hyvä saada myös työnantajien saataville, jotta he voivat parantaa elinvoimaisuuttaan.

Avustuksen käytön kuvaus

Koordinointityö ja asiantuntijapalkkiot 2400 €
Markkinointi 250 €
Vuokra (lisätila Yhteisötalo Otavasta) 100 €
Tarjoilukustannukset (3 tapahtumaa yht.) 200 €
Muut kustannukset 50 €

Päätöksen perusteluita

Työryhmä katsoo, että varsinkin juuri nyt tässä maailmantilanteessa tämä tilaisuus olisi hyvin aiheellinen. Tapahtumasarja Future Connect ei kuitenkaan luonteeltaan ole tapahtuma-avustuksien piiriin kuuluva.  Työryhmä onkin kontaktoinut järjestävää tahoa ja yhyttänyt heidät kehitysyhtiö Prizztechin kanssa, joka on yhdessä InterPro Finlandin kanssa ja etsii heille vaihtoehtoista hanketta tai rahoitusmahdollisuuksia tälle tapahtumasarjalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan.
Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä. 

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää että tapahtumajärjestäjälle ei myönneta tapahtuma-avustusta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13 (maanantai 10-16, tiistai-torstai 8-16, perjantai 8-15)
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi