Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Sinut on Kutsuttu 2022

PRIDno-2022-1665

Valmistelija

  • Eija Joensuu, eija.joensuu@pori.fi

Perustelut

Tapahtuman kuvaus

Avustusta haetaan kristilliseen varhaisnuorten ja nuorten "Sinut on Kutsuttu" tapahtuman järjestelyihin. Tänä vuonna päivien teema on hyvin ajankohtainen: "Sinut on Kutsuttu Turvaan". Moni asia aiheuttaa etenkin nuorille epävarmuutta ja turvattomuutta. Siksi haluamme kertoa muuttumattomasta turvasta levottoman maailman keskellä. Tapahtuma on vuosittainen ja valtakunnallinen. Aiempina vuosina tapahtuma on pidetty mm. Hämeenlinnassa ja Seinäjoella. Tapahtuman kohderyhmä ovat varhaisnuoret 12-14v. nuoret 15-17v. ja opiskelijat 18-20v. Viime vuonna osallistujia oli 160, odotamme nyt suurempaa osallistujajoukkoa. Mukana on 40 aikuista vapaaehtoista järjestelytehtävissä sekä kasvattajille suunnatussa omassa ohjelmassa.

Avustuksen käytön kuvaus

Kulut yhteensä: 5041,82 e
Tilavuokra Kuninkaanhaan koulu 363,82 e
Lounaat, välipalat, iltaruoka, aamupala 3470 e
Liikuntasalin vuokra (ei vielä vahvistettu) 315 e
Ovien avaus 50 e
Viranomaisluvat, mahd. kustannukset ?
Tiedotus ja viestintä 400 e
Äänentoisto 200 e
Siivoustarvikkeet ja pehmopaperit 100 e
Loppusiivous koululle 143 e
Tapahtuman tuotot: osallistumismaksut 2400e.
Puuttumaan jää 2641,82e.

Päätöksen perusteluita

Työryhmä katsoo Sinut on kutsuttu Turvaan -tapahtuman tukevan moniarvoista tapahtumakenttää. Epätavallisen haastavana aikana nähdään nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden tunteen lisääntyneen, ja työryhmä arvioikin tapahtumalle olevan tilausta. Tapahtuman lokakuinen ajankohta myös tukee tapahtumien tiekartan tavoitetta laajentaa tapahtumakenttää täyden kesäkauden ulkopuolelle. Työryhmä pitää kuitenkin arvioitua henkilömäärää melko pienenä. Työryhmä päätyi ehdottamaan avustettavaksi kuluissa jotka kohdistuvat kaupungin perimiin kuluihin kuten mm. tilavuokriin, oven avaukseen sekä loppusiivoukseen.

Sakkeuksen luterilainen seurakunta, Pori/Suomen Luther Säätiö on hakenut tapahtuma-avustusta 1.-2.10. järjestettävälle Sinut on Kutsuttu 2022 - tapahtumalle yhteensä 2640 €. 

Työryhmä esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että tapahtuman järjestäjälle maksetaan tapahtuma-avustusta 872 € hakusumman ollessa 2640 € hakemuksen täytettyä tapahtuma-avustuksille määritellyt kriteerit.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys yhteisö tai useita toimijoita yhdessä. 

Elinvoima - ja ympäristölautakunta päättää myöntää Sinut on Kutsuttu 2022 - tapahtumalle tapahtuma-avusta yhteensä 872 euroa hakusumman ollessa 2640 € tapahtuma-avustusten kriteereiden täyttymisen perusteella. Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellisen avustuksen käytöstä on raportoitu asianmukaisesti.

Päätös

Äänestystuloksella 2-11 lautakunta päätti, että avustusta ei myönnetä.

Kokouskäsittely

Sanna Grönmark teki Tiina Puskan ja Johanna Siitarin kannattamana muutosesityksen, että avustusta ei myönnettäisi.

Anssi Salmi kannatti alkuperäistä päätösesitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys ja pohjaesitystäkin oli kannatettu, niin oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

JAA  pohjaesitys

EI  Sanna Grönmarkin tekemä ja Tiina Puskan ja Johanna Siitarin kannattama muutosesitys, että avustusta ei myönnettäisi.

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä, ei tyhjiä.

Äänin 2-11 Sanna Grönmarkin muutosesitys hyväksyttiin.

Äänestystulokset

  • Kyllä 2 kpl 15%

    Anssi Salmi, Antti Linnainmaa

  • Ei 11 kpl 85%

    Jaakko Jäntti, Kimmo Hohkala, Hanna Raitakari, Sanna Grönmark, Minna-Liisa Salonsaari, Jussi Ihamäki, Johanna Siitari, Tiina Puska, Paula Kivimäki, Matti Hatanpää, Tiina Stenman

Tiedoksi

Tapahtuma-avustuksen hakija, Matkailu- ja markkinointiyksikkö, varainhallinta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13 (maanantai 10-16, tiistai-torstai 8-16, perjantai 8-15)
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi