Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Avustusohjeet hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen toiminta-avustuksiin vuodelle 2022

PRIDno-2021-4395

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta myöntää hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen tarkoitetut yhdistyksille suunnatut toiminta-avustukset Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti.

Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuuston vahvistamassa vuoden 2022 talousarviossa varataan avustuksille määrärahaa. Avustusten hakuaika on 1.-23.11.2021 ja lautakunta päättää avustusten myöntämisestä tammikuussa.

Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Avustuksen myöntävä toimielin määrittelee tarkemmat kriteerit avustettavalle toiminnalle. Avustuksia voidaan myöntää myös vuosittain
vaihtuvien teemojen tai painopisteiden mukaan.

Ehdotus avustusohjeista on esityslistan liitteenä. Ohjeissa määritellään kriteerit, joiden perusteella toiminta-avustukset myönnetään vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää hyväksyä avustusohjeet esityksen mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.