Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025 sekä vuoden 2022 koulutussuunnitelma

PRIDno-2021-1238

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 laadintaohjeiden mukaisesti talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset ja varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö, talouden reunaehdot ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua ja jatkuvaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua. Toimialojen tulee huomioida talousarvion sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnan tavoitteet ja reunaehdot omien esitystensä valmistelussa.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 30.8.2021. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu tehdään annetun kehyksen puitteissa aikataulun mukaisesti.

Toimialat tekevät taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2025 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2022.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on laadittu henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025 sekä koulutussuunnitelmat vuodelle 2022 yksiköittäin (liitteenä). Suunnitelmat on käsitelty elinvoima- ja ympäristötoimialan yhteistyötoimikunnan kokouksessa 14.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käy evästyskeskustelun vuosien 2022-2025 henkilöstösuunnitelmasta ja koulutussuunnitelmasta vuodelle 2022. Lautakunta toteaa, että nämä suunnitelmat hyväksytään seuraavassa kokouksessa 29.9.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta kävi kokouksessaan 15.9.2021 elinvoima-​ ja ympäristötoimialan​ henkilöstösuunnitelmasta vuosille 2022-​2025 sekä vuoden 2022 koulutussuunnitelmasta evästyskeskustelun.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä elinvoima- ja ympäristötoimialan henkilöstösuunnitelman vuosille 2022 -​ 2025 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.