Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousarvio vuodelle 2022

PRIDno-2021-1891

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 tehnyt päätöksen talousarvion 2022 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Taloussuunnitelmavuodet tullaan esittämään ensimmäisen kerran kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon tullaan varautumaan, on yhteensä n. 1,5 % vuoden 2021 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2021 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samoin eläkemenoperusteinen maksu päivitetään käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota tehdään nyt toista kertaa. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Elinvoima- ja ympäristötoimiala kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahakehys vuodelle 2022 on -22.617.000 euroa. Kehys on muodostettu vuoden 2021 kehyksen pohjalle, johon on lisätty palkankorotusvaraus 226.000 euroa. Kehyspohjaan on lisätty myös ICT-yksikön 207.000 euroa, joka koostuu kaupunkikonsernissa tehtävistä tietojärjestelmien vaihdoista, lisenssikustannusten kasvusta sekä työasemien vaihdosta kannettaviin ja suunnittelu- ja kehittämisyksikön EU-rahoitteisen Circwaste-hankkeen kolmannen vaiheen omarahoitusosuus 47.000 euroa. Lisäksi ICT-yksikön investointimäärärahoista on siirretty 250.000 euroa pysyväissiirtona käyttötalouteen puhelinhankintaprosessin vaihtuessa leasing-malliin. Leasing-siirtymässä on huomioitu Perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueelle niin, että heidän osaltaan leasing-sopimukset tehdään 24 kk ja ovat toimittajan puolelta siirrettävissä hyvinvointialueelle. Toimialalta on siirretty avustusmäärärahoja konsernipalveluihin 180.927 euroa, koska avustukset painottuvat jatkossa yhä enemmän yhdistysten kanssa solmittaviin kumppanuussopimuksiin.

Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon eläinlääkinnän pieneläinpäivystyksen uudelleen organisointi, Prizztech Oy:n ostopalvelusopimuksen pieneneminen sekä ICT-yksikössä syntyneet sopimusteknilliset kustannussäästöt.

Toimintatuotoissa suurimmat euromääräiset muutokset tulevat joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksesta sekä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön uudesta lakisääteisestä valvontamaksusta. Joukkoliikenteen uudistus astui voimaan 7.6.2021, kun liikennöinnissä siirryttiin käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että lipunmyyntituotot, mutta myös taloudellinen riski siirtyi liikennöitsijältä joukkoliikenneviranomaiselle eli Porin kaupungille. Talousarvioesityksessä on arvioitu 3.157.200 euroa toimintatuottoja joukkoliikenteelle vuodelle 2022, joka on lähes 31 prosenttia koko toimialan toimintatuotoista.

Vuoden 2022 alusta tulee voimaan elintarvikelain mukainen valvontamaksu kunnan viranomaisen suorittamasta elintarvikevalvonnasta.  Maksu, 150 €/valvontakohde, on vuosimaksu, johon ei sisälly valvontakäyntiä. Valvontakäynneistä peritään maksu ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosimaksu peritään kaikilta rekisteröidyiltä elintarvikevalvontakohteilta (hyväksytyt laitokset, suurtalouskeittiöt, ravintolat, kahvilat, pikaruokalat, kaupat, leipomot ja muu valmistus, kuljetustoiminta, kontaktimateriaalitoimijat, itujen tuottajat). Maksusta ovat vapautettu alkutuotannon toiminta ja yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat elintarviketoimintaa. Tällä hetkellä maksuvelvollisten määräksi arvioidaan Porin seudun yhteistoiminta-alueen kunnissa noin 750 kohdetta. Vuosimaksulla toteutetaan neuvontapalvelua, ruokamyrkytysepäilyjen selvittelyä, tietojen rekisteröintiä ja ylläpitoa sekä koulutuksia ja muuta ajan tasaista viestintää. Vuosimaksulla pyritään lisäämään viranomaisen antamaa ohjausta ja neuvontaa, mikä vähentää valvontakäynteihin käytettävissä olevaa henkilöresurssia, ja sitä kautta valvontamaksutuloja. Tämä vaikutus on huomioitu ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tuottoja arvioitaessa.

Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

 

Tilannekuva ja riskiarviot

Yksityisten henkilöiden ja yritysten lisääntynyt toimeliaisuus näkyy erityisesti kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan palveluiden kysynnässä. Toimialalla on tarve vastata tähän kysyntään nykyistä paremmin ja nopeammin. Onnistuneet ratkaisut Yyterin kehittämisessä ja korona-aika ovat johtaneet Yyterin uusiin kävijäennätyksiin. Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos on tullut voimaan ja käytäntöjen hiominen jatkuu. Tähänkin vaikuttaa korona-aika siten, että joukkoliikenteen käyttö on noin 30 %:a vähäisempää kuin vuonna 2019.

Toimiala osallistuu jätehuollon yhtiöittämisen valmisteluun erityisesti jätehuollon viranomaistoiminnan ja jäteneuvonnan näkökulmasta. Hyvinvointialueen valmistelu vaikuttaa toimialalla eniten työllisyyspalveluihin, koska nykyinen kuntouttavan työtoiminnan työnjako perusturvan kanssa ei vastaa tulevan hyvinvointialueen ja kunnan suunniteltua työnjakoa.

Pieneläinpäivystyksen hankinta Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä on alkanut siten, että Eläinklinikka Syke päivystää vuoden 2021 loppuun saakka viikonloput ja arkipyhät. Tämän jälkeen Evidensian päivystysvastuu ulottuu myös viikonloppuihin. Ympäristöterveydenhuollon ottamista osaksi hyvinvointialueen valmistelua ei ehdoteta.

Keskeiset riskit liittyvät lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen tarvittavan osaavan henkilöstön riittävyyteen, koko kaupunkiorganisaatiota hyödyttävien palveluiden ja tarvikkeiden kustannusten nousuun sekä suunnitteilla oleviin merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin.

 

Investoinnit 2022

Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin kehittämiseen. ICT-hankinnoissa tietokoneohjelmistojen ja laitteiden investointitarve vuonna 2022 on 1,15 M euroa, joka on 250.000 euroa vähemmän kuin suunniteltu. Tämä johtuu siirryttäessä puhelinten hankinnassa leasing-malliin, joka vapauttaa 250.000 euroa investointimäärärahoista pysyväissiirtona käyttötalouteen. ICT-investoinneissa otetaan erityisesti huomioon tiedonhallintalain (906/2019) vaatimat investoinnit tietoturvaan.

Yyterin kehittämiseen liittyvä tilainvestointi on Piletti-rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23 ja sen kustannukset ovat 1,7 M euroa. Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa vuonna 2022. Näistä merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Yyterin aukion yleissuunnitelman toteuttaminen sekä ulkoilureitistön kehittämisen jatkaminen.

Porin Karhureitin yleisökäyttö on moninkertaistunut korjaustoimien, markkinoinnin ja pandemian vaikutuksesta, joten reittien lisääntyneen huoltotoiminnan varmistamiseksi on resursoitava myös luontopajan välineistöön. Työllisyyspalveluiden luontopajatoimintojen aineellisiin hyödykkeisiin varataankin 40.000 euroa sekä työpajatoiminnan koneisiin ja kalustoon varataan 20.000 euroa. Toimialan irtaimiston hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.