Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö

PRIDno-2020-4507

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Toimintasääntöä on päivitetty seuraavilta osin:

Työllisyyspalveluiden osalta toimintasäännössä tulee päivittää työllisyyspäällikön titteli sekä kuntakokeilun lainsäädäntöön 2.10.2021 tulevia muutoksia, jotka heijastuvat kunnan viranomaisten toimivaltaan. Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi työpajapäällikön, työvoimasuunnittelijan ja työllisyyssihteerin toimenkuvasta erityistä toimivaltaa vaativat tehtävät. Tehtävät eivät ole uusia, mutta niitä ei ole aiemmin määritelty toimintasäännössä.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikön tehtäviä päivitetty ja yksikön yksikön alla toimivan Joukkoliikenne-toimintayksikön vastuut lisätty.

ICT-yksikön tehtäviin on lisätty tietohallintotostrategian laatiminen ja ylläpito yhteistyössä kaupunkikonsernin yksiköiden kanssa, ICT-projektihallinta sekä IT-palvelut -toimintayksikön tiimit.

Toimintasäännön 18 §:n mukaisiin toimintayksikön esimiehen tehtäviin ja vastuisiin esitetään lisättäväksi vastuu asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintayksiköllä on kustannuspaikkoja, joiden laskujen hyväksymisestä toimintayksikön esimies vastaa, minkä vuoksi on perusteltua kirjata vastuu taloudellisista tavoitteista toimintasääntöön. Samoin toimintayksikön esimiehen pannessa täytäntöön toimintayksikköä koskevat asiat vastaa hän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen toimialan uudeksi toimintasäännöksi voimaantulevaksi 1.10.2021.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi