Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Ympäristöterveysjaoston asettaminen

PRIDno-2021-3127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan elinvoima- ja ympäristölautakunnalla on ympäristöterveysjaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Ympäristöterveysjaostossa on 10 jäsentä, joista Porin kaupunki valitsee 6.

Hallintosäännön 10 §:ssä on edelleen todettu, että jaoston jäsenenä voi toimia myös toimielimen varajäsen ja että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 51 §:ssä tarkoitettujen yhteisten toimielinten porilaiset jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 ympäristöterveysjaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki vastuukuntana sekä Harjavallan kaupunki, Ulvilan kaupunki, Eurajoen kunta ja Nakkilan kunta sopimuskuntina ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Porin kaupunki. Yhteistoiminta-alueen palvelujen järjestämisestä vastaa Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto, joka toimii kuntalain 51 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä. Lautakunta nimeää jaostoilleen varapuheenjohtajan yhteistoimintasopimuksessa määritellyllä tavalla. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Voimassa olevan yhteystoimintasopimuksen mukaisesti Porin kaupungin ympäristölautakunta (nyk. elinvoima- ja ympäristölautakunta) asettaa ympäristöterveysjaoston. Vastuukunnan valtuusto nimeää ympäristöterveysjaostoon 6 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi. Sopimuskuntien valtuustot nimeävät ympäristöterveysjaostoon kukin 1 jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Varapuheenjohtajana toimivan jäsenen nimeävät sopimallaan tavalla sopimuskunnat. Esityslistan valmistumiseen mennessä esitystä varapuheenjohtajasta ei oltu vielä tehty.

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.9.2021 (§ 185) valtuustokaudeksi 2021–2025 ympäristöterveysjaoston porilaiset jäsenet ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. Muut sopimuskunnat ovat nimenneet omat jäsenensä ja henkilökohtaiset varajäsenensä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 (§ 564) valinnut ympäristöterveysjaostoon kaupunginhallituksen edustajaksi Timo Aron.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa ympäristöterveysjaoston valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Pori  

Puheenjohtaja Hanna Raitakari (ent.Hilden), KOK

Henrika Palenius, KOK

Pirkko Kuusela, SDP

Riitta Suonpää, SDP

Pekka Pörsti, PS

Miika Myllymäki, PS

Sanna Aaltonen, VIHR

Heidi Teinonen, VIHR

Jukka Heinonen, VAS

Juho Solala, VAS

Alpo Uusiniemi, KESK

Kimmo Kulonpää, KESK

Harjavalta  

Heikki Keisari, KOK

Matias Kangas, KOK

Ulvila, (31.5.2023 saakka)

 

Juha Tenho, KESK

Tuija Välimäki, VAS

Nakkila

 

Heikki-Eero Aronpää, PS

Päivi Myllykoski, VAS

Eurajoki (31.5.2023 saakka)

 

Irene Häyry, KOK

Kimmo Voutilainen, PS

 

Lautakunta valitsee jaostolle varapuheenjohtajan sopimuskuntien sopimalla tavalla.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakunta päätti valita ympäristöterveysjaoston varapuheenjohtajaksi Heikki Keisarin.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, elinvoima- ja ympäristölautakunnan sihteeri, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi