Jätehuoltojaosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen periaatteet

PRIDno-2019-1028

Valmistelija

  • Tarja Räikkönen, jätehuollon suunnittelija, tarja.raikkonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimintasäännön 17 §:n  mukaan poikkeuksen jätehuoltomääräyksistä yksittäisissä tapauksissa myöntää jätehuollon suunnittelija. Poikkeamisia varten on laadittu periaatteet ja jätelautakunta on hyväksynyt ne 15.6.2016 § 22. Jätehuoltomääräykset on uudistettu ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2019. Niissä jäteastioiden tyhjennysväleihin lisättiin joustoa ja muun muassa aiemmin poikkeamispäätöksenä käsitelty kahdeksan viikon tyhjennysväli on nyt mahdollinen pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Jätehuoltomääräyksiä valmisteltaessa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten lausunnoissa nousi esiin mahdollisuus kahdentoista viikon tyhjennysväleihin. Sekajätteen määrä on osalla kiinteistöistä pienentynyt huomattavasti muovipakkausten keräysmahdollisuuden alettua vuonna 2016, ja toiveet pidemmistä tyhjennysväleistä ovat lisääntyneet. Kahdentoista viikon tyhjennysvälimahdollisuus on kohtuullisen yleinen muiden jätehuoltoviranomaisten alueilla. 

Uudistettujen jätehuoltomääräysten mukaan sekajäteastian tyhjennysväli voi olla neljä viikkoa ympäri vuoden. Kompostoivilla tai biojätteet erilliskeräävillä kiinteistöillä tyhjennysvälin voi ilmoituksen perusteella pidentää kahdeksaan viikkoon. Poikkeamismenettelyllä voitaisiin esityksen mukaan tyhjennysväli pidentää kahteentoista viikkoon, mikäli sekajätteen määrä voidaan arvioida erittäin vähäiseksi. Tyhjennysvälin pidentäminen edellyttää aina biojätteen kompostointia tai erilliskeräämistä. Kahtatoista viikkoa pidempiä tyhjennysvälejä ei poikkeamallakaan olisi mahdollista myöntää. 

Poikkeamismenettelyihin on lisätty rakennusten hävittäminen polttamalla. Tähän saakka niissä on ollut käytössä varsin erilaiset menettelytavat toimalueen eri kunnissa. Toimintatapojen yhtenäistämiseksi rakennusten hävittäminen polttamalla käsitellään aina jätehuoltomääräyksistä poikkeamisena. Perusteena polttamiselle tulee kyseeseen lähinnä pelastustoimen harjoittelutarve.

Jätehuoltomääräysten mukaan lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen on mahdollista käyttää yhteistä jäteastiaa. Jätehuoltoviranomaiselle tulee kohtalaisen paljon hakemuksia, joissa yhteistä jäteastiaa esitetään muun kuin lähikiinteistön kanssa. Tämän johdosta on tarpeen linjata, kuinka kaukana toisistaan sijaitsevat kiinteistöt voivat järjestää jätehuoltonsa yhteisellä jäteastialla. Ehdotuksen mukaan asemakaava-alueilla etäisyys tulisi pääsääntöisesti olla korkeintaan yksi kilometri ja asemakaava-alueen ulkopuolella kolme kilometriä. Saman tien tai tiestön varrella sijaitsevien kiinteistöjen osalta etäisyys voi olla tätä pidempikin. Näistä etäisyyksistä voitaisiin viranhaltijapäätöksellä tehdä vähäisiä poikkeamia.

Muihin asioihin liittyvien poikkeamishakemusten määrä on vähäinen ja ne ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Jätehuoltojaosto päättää hyväksyä jätehuoltomääräyksiä koskevien poikkeamisten periaatteet liitteen mukaisina viranhaltijapäätöksissä käytettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Siikaisten kunta, Ulvilan kaupunki, Porin kaupunki/ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.