Jätehuoltojaosto, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Jätehuoltojaoston talousarvio vuodelle 2020

PRIDno-2019-2413

Valmistelija

  • Tarja Räikkönen, jätehuollon suunnittelija, tarja.raikkonen@pori.fi

Perustelut

Jätehuoltojaostoa koskevan yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Porin kaupunginhallitukselle jätehuollon viranomaistoimintaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksyy Porin kaupunginvaltuusto.

Jätehuollon viranomaistehtävien hoidon kustannukset katetaan sopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan jätemaksuilla. Vuoden 2020 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi esitetään 221 000 €. Nykyisen tasoinen budjetti mahdollistaa muun muassa jätteenkuljetusrekisterin rakentamisen jatkamisen ja kiinteistöjen jätehuoltoon liittymisen seuraamisen jätelain edellyttämällä tavalla.

Talousarvio v. 2020 ja taloussunnitelma v. 2021-2022

  2019 2020 2021 2022
TOIMINTATUOTOT 221 000 221 000 221 000 221 000
Myyntituotot        
TOIMINTAKULUT 221 000 221 000 221 000 221 000
Henkilöstökulut 121 424 125 000 125 000 125 000
Palvelujen ostot 69 300 70 000 70 000 70 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 500 500 500
Muut toimintakulut 30 076 25 500 25 500 25 500
TOIMINTAKATE 0 0 0 0


Jätehuoltojaoston alaisuudessa työskentelee jätehuollon suunnittelija (virka) ja suunnittelija (toimi). Lisäksi jaosto ostaa jätteenkuljetusrekisterin rakentamis- ja ylläpitopalveluita jätehuoltoyksiköltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Jätehuoltojaosto hyväksyy osaltaan edellä esitetyn talousarvioesityksen vuodelle 2020. Samalla jaosto päättää pyytää yhteistyökunnilta lausuntoja talousarvioesityksestä 30.6.2019 mennessä edelleen ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle esitettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Yhteistyökunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.