Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Joukkoliikenneviranomaisen talousraportti tammi-helmikuu 2021

PRIDno-2021-467

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi
Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2021 kokouksessaan 27.1.2021 (§ 6). Toimintayksikön toimintakate on -4 367 108 euroa, joka on 268 708 euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Määräraha on kuitenkin kasvanut vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden 873 978 eurolla.

Määrärahaan sisältyy talousarvioprosessin aikana tehdyt seuraavat lisäykset:

  • Joukkoliikenneviranomaisen tarvitsemien tuki- ja kehittämistehtävien korvaus Porin Linjat Oy:lle 230 000 euroa.
  • Lisätty 30 000 euroa vuodelle 2021 seniorimatkustamisen kokeiluun palvelulinjalla. Yli 80-vuotiaille ilmainen, yli 75-vuotiaat eurolla.

Joukkoliikenteen talousarvion rakentaminen oli haasteellista, koska Porin Linjat Oy:n osalta ollaan siirtymässä käyttöoikeussopimuksesta (nettosopimus) hankintasopimukseen (bruttosopimus). Talousarvion kannalta merkittävä muutos vuonna 2021 on, että aiemmin liikennöitsijälle jääneet lipputulot tuloutetaan jatkossa joukkoliikenneviranomaiselle, joka myös kantaa lipputuloriskin. Covid-tilanteen aiheuttama lipputulojen romahdus ja järjestämistavan muuttuminen kesken vuoden kesäkuussa ovat vaikeuttaneet myös käyttösuunnitelman tekoa.

Joukkoliikenteen osalta käyttösuunnitelmassa on avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvauksiin varattu 5,7 miljoonaa euroa, mikä reaalisesti tarkoittaisi vähintään 10 % laskua liikennöintiin käytettävissä olevaan määrärahaan verrattuna vuoteen 2020. Muutos johtuu lähinnä lipputulojen tämänhetkisestä alenemaennusteesta. Liikennöintikorvausten toteuma oli 4,6 miljoonaa euroa vuonna 2020, mihin verrattuna tänä vuonna varaudutaan 1,1 miljoonan euron kasvuun, mitä ei lipputuloilla todennäköisesti pystytä kattamaan. Lisäksi Porin Linjat Oy:n kannalta vanha käyttöoikeussopimus on tappiollinen, mikä täytyy pystyä tulevassa hankintasopimuksessa kompensoimaan. Näin ollen paikallisliikenteen palvelutaso tulee todennäköisesti laskemaan suhteessa enemmän kuin määrärahojen vähenemisestä voisi päätellä. Hankintasopimusmalli on täysimääräisesti voimassa vuonna 2022, joten tulevassa hankintasopimuksessa on huomioitava kustannustaso myös vuonna 2022. Porin Linjat Oy:n ajaman paikallisliikenteen lisäksi joukkoliikenneviranomainen on tällä hetkellä sitoutunut liikennöintikorvauksissaan myös neljän pienemmän liikennöitsijän ajamiin paikallislinjoihin, Kokemäki-liikenteeseen sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttamien Rauma-, Kankaanpää- ja Merikarvia-liikenteiden kuntaosuuksiin.

Yksikön tuotot ovat aiemmin muodostuneet joukkoliikenteen valtionavustuksesta ja yhteistyökunnilta saatavista yhteistoimintakorvauksista. Lipputulojen tuloutuminen joukkoliikenneviranomaiselle tarkoittaa merkittävää muutosta toimintatuotoissa. Tämän hetkisen tiedon perusteella valtio tullee jatkamaan joukkoliikenteen tukemista koronan vaikutusten osalta myös tänä vuonna. Vaikka edellytykset tuen saamiselle ovat pysyneet ennallaan, ei tukea sen myöntämiseen liittyvien epävarmuuksien takia ole huomioitu käyttösuunnitelman tuotto-odotuksissa.

Henkilöstökulujen budjetoinnissa on varauduttu joukkoliikenneasiantuntijan palkkaamiseen kuluvan vuoden aikana. Henkilöstöresurssin vahvistaminen on tarpeen bruttomalliin siirryttäessä, sillä muutos lisää joukkoliikenneviranomaisen tehtäviä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua ei ole enää budjetoitu kustannuspaikoittain, koska kirjaustapa on muuttunut.

Tilikartan muutoksesta johtuen tilin 43410 Asiantuntijapalvelut sijaan jatkossa käytetään tiliä 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön vuoden 2021 käyttösuunnitelman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön talouden toteuma oli tammikuussa käyttösuunnitelman mukainen lukuun ottamatta henkilöstökustannuksia, jotka olivat noin viidenneksen pienemmät viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Kyseessä on kuitenkin vain muutos henkilökulujen kirjautumisessa, henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia. Liikenteen ostot vähentyivät tammikuussa 4,0 % edellisen vuoden tammikuuhun nähden. Tämäkin menee kuitenkin normaalin vaihtelun piiriin.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenneviranomaisen talousraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikenne ja liikkuminen -​toimintayksikön talouden toteuma oli helmikuussa käyttösuunnitelman mukainen. Liikenteen ostot olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten. Helmikuussa maksettiin vielä korvauksia liikennöitsijöille viime vuoden lipputulomenetyksistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi joukkoliikenneviranomaisen talousraportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.