Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Joukkoliikenteen kustannuspaikan talousarviomuutos vuodelle 2021

PRIDno-2021-1636

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus teki 16.3.2020 (§ 146) päätöksen käynnistää valmistelu liikennöintisopimusten mallin muuttamisesta bruttosopimus- eli hankintasopimuspohjaiseksi avoimessa Porin paikallisliikenteessä. Valmistelu on edennyt siten, että uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön 7.6.2021 alkaen. Yksi merkittävimmistä mallin muuttamisen aiheuttamista seurauksista on se, että aiemmin liikennöitsijälle menneet lipputulot menevät bruttosopimusmallissa tilaajalle eli joukkoliikenneviranomaiselle. Samalla myös lipputuloriski siirtyy viranomaiselle. Asia on erityisesti nykyisessä pandemiatilanteessa hankala, koska Covid 19 -tauti on aiheuttanut merkittävän avoimen joukkoliikenteen lipputulojen aleneman joukkoliikennematkustuksen vähennyttyä. Vuonna 2020 Porin Linjat Oy:n operoiman paikallisliikenteen matkustajamäärä oli vain 63 % vuoteen 2019 verrattuna, vaikka normaaliolojen liikennöintiä tehtiin maaliskuun puoleenväliin asti. Todellinen lipputuloalenema oli kuitenkin suurempi, koska tuottoisampien matkakorttien kysyntä väheni suhteessa eniten.

Vuoden 2020 lipputulomenetyksiä korvattiin liikennöitsijöille joukkoliikenneviranomaisen päätöksin 0,86 M euroa. Tämän summan joukkoliikenneviranomainen sai katettua kaupunginvaltuuston 18.5.2020 (§ 65) ja Traficomin myöntämillä lisämäärärahoilla. Tälle vuodelle vastaavia lisämäärärahoja ei ole kaupunginvaltuuston tomesta myönnetty ja valtion covid-tukien saaminen on epävarmaa.

Kaupunginhallitus kehotti kokouksessaan 12.10.2020 (§ 543) joukkoliikenneviranomaista teettämään ulkoisena asiantuntijapalveluna linjastosuunnitelman uutta hankintasopimusta varten. Työtä on tehnyt Ramboll Oy annetussa elinvoima- ja ympäristölautakunnan 27.1.2021 (§ 6) hyväksymään kustannuspaikkakohtaiseen käyttösuunnitelmaan perustuvassa määrärahakehyksessä. Kyseinen kehys ei siis huomioi pandemian aiheuttamia lipputulomenetyksiä, mistä johtuen liikennöintimäärä tulee pienenemään entisiin sopimuksiin verrattuna. Yleinen ilmapiiri päätöksentekijöiden parissa on kuitenkin ollut, että että palvelutasoa täytyy pystyä nostamaan käyttösuunnitelman mahdollistamasta.

Vuositasolla on lipputulojen aleneman arvioitu olevan tällä hetkellä 40 % alhaisempi normaalitilanteeseen eli vuoteen 2019 verrattuna. Tämä vastaa vuositasolla 1,1 M euron lipputulomenetystä. Koska brutto- eli hankintasopimukseen ollaan siirtymässä kesken vuotta, on lipputulomenetysten suuruus joukkoliikenneviranomaisen osalta vuonna 2021 hieman pienempi eli 0,7 M euroa. Tulevaisuudessa pandemian hellittäessä lipputulot tulevat kasvamaan, mutta avoimen joukkoliikenteen matkustajamäärät eivät todennäköisesti ole vielä vuonna 2022 entisellä tasollaan.

0,7 M euron lisämäärärahalla voitaisiin Porin paikallisliikenteen palvelutasoa parantaa vuorovälejä tihentämällä esimerkiksi seuraavasti:

  • Pormestarinluoto-Sampola -linjalle 30 minuutin vuoroväli läpi vuoden ja siihen kytketyt jatkeet eli Harmaalinnan koulukuljetus sekä Mikkolan asiointiliikenne (300 000 €)
  • ns. kolmiapilaan (Leppäkorpi/Tuulikylä/Kalaholma) 30 min vuoroväli ympäri vuoden (300 000 €)
  • Tiedepuiston yhteyksien parantaminen Puuvilla-Pihlava yhteyksiä tihentämällä (100 000 €).

Vuorovälien tihentämisellä olisi mahdollista kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta porilaisessa liikenteessä, mikä on Porin kaupungin Hinku-tavoitteiden mukaista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto esittää elinvoima- ja ympäristölautakunnalle, että se tekisi esityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 0,7 M euron lisämäärärahasta ja muutoksesta vuoden 2021 talousarvioon covid-19 -taudin aiheuttaman avoimen joukkoliikenteen lipputuloaleneman kompensoimiseksi joukkoliikenne-kustannuspaikalle (14162001) tilille 43030 Asiakaspalveluiden osto. Jaosto esittää myös, että vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan mahdollinen pandemian jälkeinen alenema lipputulotuotoissa.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa välittömästi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.