Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoin joukkoliikenne

PRIDno-2021-961

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 9.2.2021 § 5, että "linjastolla varmistetaan asiointi- ja työssäkäyntiliikenteen sekä vaihtoyhteyksien turvaaminen myös reuna-alueilta huomioiden lisäksi liikkumismahdollisuudet niiden oppilaiden ja opiskelijoiden osalta, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen... Aloitetaan neuvottelut sivistystoimialan kanssa avointa joukkoliikennettä hyödyntävien koulukuljetusten aikatauluista ja maksuperusteista niin, että tavoitteena on koulukyytijärjestelyjen todellisten kustannuksien korvaaminen joukkoliikenneviranomaiselle sekä mahdollisimman sujuva avoimen joukkoliikenteen toteutus." Käytännössä päätös tarkoitti, että kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimen joukkoliikenteen nykyinen palvelutaso oli selvitettävä ja kustannukset laskettava samalla menetelmällä, kuin mitä linjastosuunnitelmassa oli jaostolle jo esitetty kantakaupungin, Meri-Porin, Ulvilan ja Noormarkun suunnan liikenteistä.

Ramboll Oy:ltä saatiin nopealla aikataululla puitesopimuksen mukaisesti hankittu selvitys, jossa nykytarjonnan mukaiselle liikenteelle (linjat 7, 27, 60, 62, 63, 64, 69 ja 99) laskettiin vuosikustannukset soveltaen samaa laskentatapaa kuin paikallisliikenteessä. Linjan 7 osalta molemmat päät eroteltiin kustannusten osalta omiksi kokonaisuuksiksi. Linjojen 5 ja 95 kohdalla arvioitiin myös suljetun tilausajon ja avoimeen joukkoliikenteeseen yhdistämisen kustannuseroa ja tarkoituksenmukaisuutta. Kartanon ja Harmaalinnan koululaisten kuljetukset Väinölän alakoululle ovat mukana kustannuslaskennassa, koska ne jäävät pois Ulvila-Pori -yhteysvälin liikenteestä uudessa linjastosuunnitelmassa.

Ramboll Oy:n selvityksen kohteena olevat liikenteet, kustannuslaskennan yhteenveto ja näiden perusteella tehdyt johtopäätökset ovat esityslistan liitteenä. Erilaisilla toteutusvaihtoehdoilla huomioituna kustannuslaskennassa päädyttiin haarukoimaan nykyinen avoimen joukkoliikenteen palvelutaso noin 1 421 000 - 1 706 000 euroon vuositasolla. 

Joukkoliikenteelle osoitettujen määrärahojen rajallisuuden takia nykyistä palvelutasoa kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimessa joukkoliikenteessä ei kyetä säilyttämään pelkästään elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahojen puitteissa. Ramboll Oy tunnisti selvityksessä säästömahdollisuuksia, mutta suuri kysymys on, millaista palvelutasoa kylien ja harvaan asuttujen alueiden asukkaille halutaan tarjota perusopetuslain mukaisten kuljetustarpeiden täyttämisen lisäksi, toisin sanoen, saadaanko koululaisille toimivammat ja joustavat kuljetukset, jos siirrytään suljettuihin tilausajoihin.  

Avoimen joukkoliikenteen palvelutason haasteet ei-koululaisille

Harvaan asuttujen alueiden asukkaat pääsevät nykyisin osin koulujen lakisääteisiä kuljetuksia varten suunnitelluilla avoimen joukkoliikenteen kuljetuksissa keskustan palvelujen ääreen, joko suorilla yhteyksillä tai vaihtamalla koulun läheisyydessä. Koska asukastiheys on pieni ja siten myös mahdollisten matkustajien määrä vähäinen, avoimen joukkoliikenteen tarjonta nojaa yhteisiin kuljetustarpeisiin perusopetuslaissa säädettyjen koulukuljetusten kanssa.

Joukkoliikenneyhteyksien nykytarjonta on hyvin erilaista eri puolella Poria. Osa avoimen joukkoliikenteen linjoista on tarjolla ympärivuotisesti ja siten mahdollistaa työmatkayhteydet, osa ajetaan kouluvuoden aikana ja tarjontaa täydennetään kesäaikaan kutsuliikenteellä. Osa yhteyksistä ajetaan vain koulupäivinä.  

Kouluille ajaville ja koululaisille suunnitelluilla kuljetuksilla ei paranneta palvelujen saavutettavuutta muille harvaan asutun alueen asukkaille, jos koulujen lähipalveluja ei ole eikä koululla voi vaihtaa muuhun avoimeen joukkoliikenteeseen. Palvelutarjonta ja vaihtoyhteydet lisäävät koululaisten mukana matkustavien muiden matkaajien mahdollisuuksia hyötyä lakisääteisistä kuljetuksista, mikäli ne järjestetään avoimena joukkoliikenteenä. Jos koulu sijaitsee eri suunnalla kuin missä asukkaat työskentelevät ja asioivat, koulukuljetusten tarpeisiin suunniteltu avoin joukkoliikenne ei aidosti palvele muita asukkaita.

Koulujen loma-aikoina työmatkat ja asiointi avoimella joukkoliikenteellä vaikeutuvat, koska vuorotarjontaa ei ole. Jos vuorot toteutetaan vain 8-16 työmatkaliikennettä varten, perilläoloaika asiointia varten on kovin pitkä. Tämä jättää harvaan asutun alueen asukkaat edelleen riippuvaisiksi oman auton käyttömahdollisuudesta tai muista omakustanteisista kuljetuspalveluista.

 Avoimen joukkoliikenteen tarjonnassa ei ole kyse lakiin perustuvasta subjektiivisesta oikeudesta palveluun. Joukkoliikennejaoston on huomioitava toiminnassaan pyrkimys tehokkaaseen liikenteen hankintaan ja asukkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Siksi kylien ja harvaan asuttujen alueiden linjaston tarkastelussa ja kustannusten hallinnassa on pohdittava ja verrattava avoimen joukkoliikenteen tarjoamista yhdenmukaisesti:

 • suljettuina tilausajoina, jos liikkumisen luontainen suunta (lukio, Winnova, työpaikat) ei kulje koululle
 • vain peruskoulun työpäivinä, koulun työaikojen mukaan, tai 
 • ympärivuotisesti arkisin klo 8-16 työajan mahdollistavana työmatkaliikenteenä ja sitä täydentävänä peruskoulun työpäivien lisävuoroina koulun työaikojen mukaan, jos alueella on ylipäätään kysyntää avoimelle joukkoliikenteelle. 

 

Rahoituksen varmistaminen

Joukkoliikennejaosto vastaa avoimen joukkoliikenteen hankinnoista ja määrärahojensa käytöstä. Nykyisen palvelutason kattamiseen ei ole riittäviä määrärahoja, eikä suunnittelua tulevaa avointa joukkoliikennettä varten voi jatkaa, ellei tiedetä, minkälaajuista joukkoliikennettä voidaan määrärahojen puitteissa suunnitella. Ilman määrärahalisäystä avoin joukkoliikenne päättyy 6.6.2021 kylissä ja harvaan asutuilla alueilla ainakin tilapäisesti, koska uuden hankintasopimuksen valmistelu ei ole mahdollista ilman käytettävissä olevien määrärahojen varmistamista.

Sivistystoimiala on käyttöoikeussopimuksen aikana korvannut Porin Linjat Oy:lle perusopetuslain mukaisista matkoista leimausten mukaan. Merkittävä osa kylien ja harvaan asuttujen alueiden linjaston lipputuloista on kertynyt sivistystoimialan korvauksista, ja yhtä lailla sivistystoimiala on nojautunut avoimen joukkoliikenteen tarjontaan koulukuljetusten hoitamisessa. Kuljetusten suunnitteluosaaminen, tarveharkinta ja kustannustehokkuuden kasvattaminen kuuluu siten ensisijaisesti sivistystoimialalle.

Jotta avoin joukkoliikenne voisi jatkua myös kylissä ja harvaan asutuilla alueilla, kustannusten painopisteen on siirryttävä enemmän koulukuljetustarpeiden hallitsijan riskiksi. Siksi joukkoliikennejaosto ehdottaa sivistyslautakunnalle, että kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimesta joukkoliikenteestä tehdään kustannustenjakosopimus.

 

Jatkotoimet

Ramboll Oy:n selvityksessä osoitetut palvelutason epäjohdonmukaisuudet ja säästömahdollisuudet eivät toteudu suljetuissa tilausajoissa eikä avoimessa joukkoliikenteessä ilman täsmällistä lisäsuunnittelua. Ramboll Oy ehdottaa selvityksen perusteella kylien ja harvaan asutun alueen joukkoliikenteestä tutkittavaksi seuraavia asioita: 

 1. Oppilaskuljetusten tarpeet (suuntautuminen ja aikataulu) yhteistyössä sivistystoimialan kanssa
 2. Kylien ja harvaan asuttujen alueiden linjaston ja aikataulujen toteutus, joka palvelee kustannustehokkaasti perusopetuslain mukaisten kuljetusten tarpeita (voivat olla suljettuja tilausajoja) ja on laajennettavissa muidenkin matkustajien käyttöön haluttaessa (avointa joukkoliikennettä)
 3. Kantakaupungin, Meri-Poriin, Ulvilaan ja Noormarkkuun suuntautuvan ympärivuotisen linjaston täydentäminen muokkaamalla reittejä tai aikatauluja, jos näin päädytään edullisempaan lopputulokseen, eikä paikallisliikenteen säännöllisyys kärsi perusopetuslain mukaisten kuljetusten hoitamisesta 

 

Mikäli joukkoliikennejaosto toivoo kylien ja harvaan asutun alueen avoimen joukkoliikenteen suunnittelutyön aloitettavan ennen kuin rahoitus on varmistettu, joukkoliikennejaoston on annettava ohjeistusta mm. liikennöintiajasta ja vuorovälistä.

Suunnittelusta huolimatta avoimen joukkoliikenteen ja koulukuljetusten yhdistämisestä ei ole saavutettavissa täydellistä ja kustannustehokkainta mahdollista lopputulosta, koska

 • sivistystoimialalla on muita aiemmin kilpailutettuja suljettuja tilausajoja harvaan asutuilla alueilla perusopetuksen oppilaita varten
 • joukkoliikennejaosto on sitoutunut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja yhteistyökuntien kanssa avoimen joukkoliikenteen kilpailutettuihin yhteishankintoihin, joita ei nykyisin hyödynnetä perusopetuslain mukaisiin kuljetuksiin

 

Edellä mainituista haasteista johtuen liikennöintiratkaisua haetaan vain muutamaksi seuraavaksi kouluvuodeksi, jotta kilpailutettujen liikenteiden päättyessä ja mahdollisten palveluverkkoon vaikuttavien muiden päätösten jälkeen voidaan tarkastella kokonaisuutta uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto käy evästyskeskustelua kylien ja haja-asutusalueiden avoimen joukkoliikenteen tulevaisuudesta käyttöoikeussopimuksen päätyttyä 6.6.2021.

Joukkoliikennejaosto päättää ehdottaa sivistyslautakunnalle, että kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimesta joukkoliikenteestä tehdään kustannustenjakosopimus.

Päätös

Joukkoliikennejaosto kävi evästyskeskustelua kylien ja haja-asutusalueiden avoimen joukkoliikenteen tulevaisuudesta käyttöoikeussopimuksen päätyttyä 6.6.2021.

Joukkoliikennejaosto päätti ehdottaa sivistyslautakunnalle, että kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimesta joukkoliikenteestä tehdään kustannustenjakosopimus.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Riitta Suonpää poistui kokouksesta klo 17.25 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Riitta Suonpään sijaan pöytäkirjan tarkastajana seuraavissa pykälissä 19-21 toimi Tuomas Jalava.

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto kävi kokouksessaan § 18 9.3.2021 evästyskeskustelua kylien ja haja-asutusalueiden avoimen joukkoliikenteen tulevaisuudesta käyttöoikeussopimuksen päättyessä 6.6.2021. Keskustelun johtopäätöksenä valmistelu jatkui Ramboll Oy:ltä liikennesuunnittelupalvelujen puitesopimuksen mukaisesti hankittuna selvityksenä, jossa kylien ja harvaan asutun alueen joukkoliikenteestä otettiin tutkittavaksi seuraavia asioita: 

 1. Oppilaskuljetusten tarpeet (suuntautuminen ja aikataulu) yhteistyössä sivistystoimialan kanssa
 2. Kylien ja harvaan asuttujen alueiden linjaston ja aikataulujen toteutus, joka palvelee kustannustehokkaasti perusopetuslain mukaisten kuljetusten tarpeita (voivat olla suljettuja tilausajoja) ja on laajennettavissa muidenkin matkustajien käyttöön haluttaessa (avointa joukkoliikennettä)
 3. Kantakaupungin, Meri-Poriin, Ulvilaan ja Noormarkkuun suuntautuvan ympärivuotisen linjaston täydentäminen muokkaamalla reittejä tai aikatauluja, jos näin päädytään edullisempaan lopputulokseen, eikä paikallisliikenteen säännöllisyys kärsi perusopetuslain mukaisten kuljetusten hoitamisesta 

Selvityksen tavoitteena ei ollut pyrkiä määriteltyyn kustannuskattoon, koska määrärahaa kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimelle joukkoliikenteelle ei ole etukäteen päätetty. Siksi selvityksessä on tarkasteltu erilaisia kustannusvaihtoehtoja erilaisilla liikennöinnin laajuuksilla ja painotuksilla. Ramboll Oy on käynyt keskusteluja sivistystoimialan koulukuljetusten suunnittelijan kanssa,  ja välittänyt kysymyksiä ja aikatauluehdotuksia koulujen rehtoreille tutustuttavaksi. Myös toisen asteen oppilaitoksia on lähestytty opetuksen alkamisaikaa koskevin kysymyksin. Kaikkiin kysymyksiin ja aikatauluehdotuksiin ei ole saatu vastauksia jaoston esityslistan kirjoitushetkellä, ja osa kouluista harkitsee uusia opetusjärjestelyjä ensi syksystä alkaen, joten Ramboll Oy:n selvityksen havainnot ja suositukset ovat pienin varauksin paras mahdollinen ymmärrys tilanteesta tällä hetkellä.

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 13.4.2021 kylien ja harvaan asuttujen alueiden joukkoliikennettä jaoston pyynnöstä.

Ramboll Oy on käynyt keskustelua myös Porin Linjat Oy:n kanssa, koska heillä on vankkaa kokemusperäistä tietoa osasta liikennettä. Ramboll Oy on myös tavoitellut haastateltaviksi yksityisiä liikenteenharjoittajia, joilla on ollut osa reittien liikenteestä kesästä 2016 alkaen.

Ramboll Oy:n selvitys nykyisen palvelutason kustannuksista osoitti kustannusten asettuvan 1,4-1,7 miljoonan euron välille. Säästömahdollisuuksien etsimisen tuloksena on todettavissa, että pitkät etäisyydet ja koulujen oppilaaksiottoalueet sekä koulujen opetusajat ovat merkittävin kustannustekijä kylien ja harvaan asuttujen alueiden joukkoliikenteessä. Mikäli perusopetuslain mukaiset kuljetukset halutaan tarjota avoimena joukkoliikenteenä ja mahdollistaa myös toisen asteen opiskelijoiden opetuksen alkamis- ja päättymisaikojen mukainen liikkuminen peruskoulun opetuspäivinä, kustannukset kasvavat, mutta eivät kohtuuttomastii. Mikäli  myös kesäisin tarjotaan avointa joukkoliikennettä, vuorotarjonnan vähentämisellä ja reittien yhdistämisellä voidaan saavuttaa joitain säästöjä nykyiseen palvelutasoon verrattuna, mutta käytännössä lopputuloksena on hyvin vähäinen avoin joukkoliikenne, eikä se ole henkilöautoon verrattuna kovinkaan houkutteleva vaihtoehto. Lyhytaikaisella hankintasopimuksella saadaan kerättyä dataa matkustajakäyttäytymisestä reiteille samoin menetelmin kuin muualla linjastolla, jotta pitkän aikavälin suunnitelmia avoimen joukkoliikenteen tarjonnasta voidaan tehdä.

Joukkoliikennejaoston on päätettävä kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimen joukkoliikenteen kustannuskatto, jonka mukaisesti alueiden palvelutaso on suunniteltava ja hankintasopimus voidaan tehdä. Ramboll Oy:n suositus hankittavasta avoimesta joukkoliikenteestä löytyy esityslistan liitteestä. Sen kustannusarvio on noin 1,3 miljoonaa euroa riippuen siirtoajojen ja taukopalkkojen määrästä.

Ramboll Oy:n perusopetuslain mukaisten koulukuljetusten tarpeisiin, kustannustarkasteluun ja väestöpohjaan perustuvassa suosituksessa kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoin joukkoliikenne ajetaan maanantaista perjantaihin. Aikatauluissa huomioidaan toisen asteen opiskelijoiden tarpeet. Isojoenranta-Harjunpää -reitin (7) avoin joukkoliikenne päättyy kokonaan. Hyvelän, Kellahden ja Lattomeren alueella (5, 62, 63, 99) avoin joukkoliikenne ajetaan vain perusopetuksen työpäivinä. Viasveden, Makholman, Preiviikin ja Paarnoorin suunnalta avoin joukkoliikenne yhdistetään yhdeksi reitiksi perusopetuksen loma-aikoina ja työmatkaliikennettä palvelevina yhteysaikoina, koulupäivinä avoin joukkoliikenne suuntautuu lähes nykyisiä reittejä (7 ja 27) pitkin keskustaan. Lyttylästä (60) ajetaan nykyistä vähemmän vuoroja ja kutsuohjatusta liikenteestä luovutaan. Harmaalinnan ja Kartanon alueen koulukuljetukset (90V, 95) liikennöidään yhdistettynä Sampolaan ajaviin vuoroihin lisäten vuorotarjontaa Sampolan ja keskustan välille. Laviasta työmatkaliikenne jatkuu ympärivuotisena (69). Ahlaisissa (64) vuorotarjontaa vähennetään keskeltä päivää ja sitä painotetaan enemmän koulukuljetusten tarpeisiin, mutta edelleen työmatkaliikenteen mahdollisuudet säilyvät ympäri vuoden.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimen joukkoliikenteen

 • kustannuskatoksi 1,4 M euroa, johon reitit ja aikataulut sovitetaan
 • Ramboll Oy:n selvityksen pohjalta valittavat reitti- ja aikatauluvaihtoehdot, joiden perusteella suunnittelu jatkuu 

Päätös

Joukkoliikennejaosto päätti kylien ja harvaan asuttujen alueiden avoimen joukkoliikenteen

 • kustannuskatoksi 1,4 M euroa, johon reitit ja aikataulut sovitetaan
 • Ramboll Oy:n selvityksen pohjalta valittavat reitti- ja aikatauluvaihtoehdot, joiden perusteella suunnittelu jatkuu.


Lisäksi joukkoliikennejaosto käy keskustelun Ulvilan kaupungin kaupunginhallituksen kanssa Harjunpään ja Isojoenrannan joukkoliikenteen rahoittamisesta.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa joukkoliikennejaosto päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotusta. 


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi