Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lippu- ja maksujärjestelmäsopimuksen sisältö

PRIDno-2021-468

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.10.2020 § 543 yleisen talousvastuun perusteella ja omistajaohjauksesta vastuullisena mm. että:

 • Käyttöoikeussopimukset Porin paikallisliikenteestä ja Ulvila-Pori yhteysvälin liikenteestä irtisanotaan päättymään 6.6.2021. 

 • Hankintasopimus avoimesta joukkoliikenteestä tehdään Porin Linjat Oy:n kanssa alkaen 7.6.2021. Ensimmäinen hankintasopimus saattaa olla lyhytaikainen siirtymäajan sopimus ennen monivuotisen sopimuksen tekemistä. 

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista aloittamaan neuvottelut ensisijaisesti TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta. Porin Linjat Oy ei jatka oman lippu- ja maksujärjestelmänsä kehitystä siltä osin, kun tavoitteena on tuottaa liikennepalvelulain 320/2017 § 157 mukainen teknologia, jolla lipputuotteen matkustusoikeus on todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla taustajärjestelmästä. 

 

Joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksen valmistelu etenee keväällä 2021 ensimmäisen hankintasopimuksen sisältyvän linjaston suunnittelulla ja lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottoon tähtäävillä toimenpiteillä. Koska käyttöoikeussopimus on irtisanottu, hankintasopimuksen arvoon ja sisältöön vaikuttava lippu- ja maksujärjestelmä ja siihen liittyvät käytännön toimet on ripeästi saatava liikkeelle. 

Laki liikenteen palveluista 320/2017 157 § edellyttää yhteentoimivuuden edistämistä julkisissa hankinnoissa:

Tämän lain 181 ja 182 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että hankittaessa liikkumispalveluja tai niihin liittyviä lippu- ja maksujärjestelmiä tämän lain, hankintalain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti on tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa ja hankintasopimuksessa edellytettävä, että: (29.3.2019/371)

1) palveluntarjoaja on kuvannut, miten se on täyttänyt 154 §:ssä säädetyt velvollisuutensa; (29.3.2019/371)

2) palveluntarjoajan lipputuotteisiin perustuvien matkustusoikeuksien on oltava todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla taustajärjestelmästä, ja todentamisessa on käytettävä yleiskäyttöisiä teknologioita;

3) jos matkustusoikeus todennetaan toisen palveluntarjoajan taustajärjestelmästä, taustajärjestelmien välisen viestinnän on oltava mahdollista rajapinnan kautta.

Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä kaikki sellaiset palveluntarjoajien käyttämät järjestelmät, jotka täyttävät 1 momentin 2 kohdan vaatimukset. Toimivaltaisen viranomaisen on myös huolehdittava siitä, että sen toiminta muutoinkin edistää lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta.

 

Joukkoliikenteessä on mahdollista hyödyntää ilman tarjouskilpailua sidosyksikön tarjoamaa lippu- ja maksujärjestelmää. Porin kaupungilla on kaksi lippu- ja maksujärjestelmiä tuottavaa sidosyksikköä, Porin Linjat Oy ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy (Waltti -lippu- ja maksujärjestelmä), joista jälkimmäinen tarjoaa lippu- ja maksujärjestelmiä omistajakaupungeilleen Suomessa. Porin Linjat Oy:n järjestelmää on kehittämässä Aline Creative Technology Studio Oy (Kyyti likel -mobiilisovellus).Kahden vaihtoehdon vertailemiseksi molemmille yrityksille on toimitettu samansisältöinen kysely, jossa kysytään lippu- ja maksujärjestelmän ominaisuuksista, riskienhallinnasta ja kustannuksista, sekä miten järjestelmä täyttää liikennepalvelulain vaatimukset ja miten järjestelmän käyttöönotto täyttää hankintalain vaatimukset. Arvioinnin suoritti Humandigi Oy.

Humandigi Oy:n tekemän arvioinnin perusteella järjestelmät ovat perustoiminnallisuudeltaan, kehitettävyydeltään, luotettavuudeltaan ja turvallisuudeltaan yhdenvertaisia. Porin Linjat Oy:n järjestelmä on ketterämpi ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tuote on valmiimpi seudullisen yhteistyön ja eri liikennemuotojen yhdistämisen kannalta. Porin Linjat Oy:n järjestelmän ylläpitokustannukset ovat merkittävästi TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n järjestelmää pienemmät, kehityskustannukset jonkin verran suuremmat, mutta eivät merkittävästi kokonaiskustannuksia ajatellen.

Vertailussa käytetyissä laskelmissa ei ole huomioitu joukkoliikenneviranomaisen kustannuksia ict-suunnittelijan matkustajadataan liittyvästä työpanoksesta, joka on välttämätön liikenteen suoritteiden ja kustannustehokkuuden arviointiin. Kyseistä työpanosta tarvitaan jatkossakin ja yhä enemmän, jos järjestelmän kehitystyötä edistetään Porin Linjat Oy:n ratkaisun mukaisesti.  TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ratkaisuun tämä työ sisältyisi. Porin Linjat Oy:n ratkaisu ei ole vielä kaikilta osin liikennepalvelulain mukainen, vaan vaatii kehitystyötä.

Humandigi Oy:n näkemyksen mukaan lippu- ja maksujärjestelmän osalta kannattaa luoda kehitysmalli, jossa joukkoliikenneviranomaisen johdolla tiivistetään yhteistyötä Porin Linjat Oy:n, Aline Creative Technology Studio Oy:n, Porin kaupungin ICT-yksikön ja tarvittaessa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa. Liian tiukka jako Porin Linjat Oy:n ratkaisun ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n välillä ei ole kuitenkaan hedelmällistä, vaan kokonaisarkkitehtuurista voi löytyä kohtia, joissa TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:lla on sopiva paikka täydentämiseen.Järjestelmien ja toimittajien arviointi on tehtävä uudelleen, kun nykyiseen järjestelmäarkkitehtuuriin tai laitteistoon tulee iso uudistustarve, joukkoliikenneviranomaisen tarpeet järjestelmälle muuttuvat olennaisesti tai joukkoliikenneviranomaisen ja Porin Linjat Oy:n väliset vastuut muuttuvat.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että joukkoliikenneviranomainen alkaa valmistella lippu- ja maksujärjestelmää koskevaa sopimusta osana Porin Linjat Oy:n kanssa tehtävää paikallisliikenteen järjestämistapamuutokseen liittyvää sopimuskokonaisuutta joko osana paikallisliikenteen hankintasopimusta tai omana sopimuksenaan. Sopimus tuodaan kevään 2021 aikana joukkoliikennejaoston hyväksyttäväksi. Sopimus tehdään ainakin aluksi suhteellisen lyhytkestoisena, mikä mahdollistaa ehdotetun toimintamallin toimivuuden arvioinnin lainsäädännön näkökulmasta kohtuullisen pian.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Merika Lanne

Kokouskäsittely

Merkitään, että Merika Lanne poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Lanne toimii TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy hallituksen varajäsenä, joten hän oli esteellinen (yhteisöjäävi).

Valmistelija

 • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 9.2.2021 § 4, että joukkoliikenneviranomainen alkaa valmistella lippu- ja maksujärjestelmää koskevaa sopimusta osana Porin Linjat Oy:n kanssa tehtävää paikallisliikenteen järjestämistapamuutokseen liittyvää sopimuskokonaisuutta joko osana paikallisliikenteen hankintasopimusta tai omana sopimuksenaan. Sopimus tuodaan kevään 2021 aikana joukkoliikennejaoston hyväksyttäväksi. Sopimus olisi järkevää tehdä ainakin aluksi suhteellisen lyhytkestoisena, mikä mahdollistaa ehdotetun toimintamallin toimivuuden arvioinnin uudistuneen  lainsäädännön näkökulmasta kohtuullisen pian.

Sopimuksella otetaan käyttöön joukkoliikennejaoston päättämät lipputuotteet, sovitaan vastuista lippu- ja maksujärjestelmän toimivuudessa ja häiriöiden hallinnassa, sovitaan lipputulojen tilityksistä ja eri myyntikanavien käytöstä, asiakkaalle näkyvistä aikataulu-, reitti- ja lipputuoteneuvontapalveluista sekä palautteen käsittelystä. Pääosin sopimuksella pyritään säilyttämään nykytila asiakkaan näkökulmasta. Sopimus kattaa lippu- ja maksujärjestelmän, myyntikanavien ja neuvontapalvelujen ylläpitokustannukset lipputuoteuudistuksen välttämättömien toimeenpanokulujen lisäksi.

Lippu- ja maksujärjestelmän kehittämiseen liittyvät hankkeet eivät sisälly sopimukseen. Niistä sovitaan sopimuksen mukaisesti aina tapauskohtaisesti kirjallisesti, jolloin kehittämisen rahoitus tulee myös erikseen ratkaistavaksi joukkoliikennejaostossa.

Sopimuksen valmistelussa on käyty neuvotteluja Porin Linjat Oy:n kanssa. Sopimuksen sisältöä kuvaa ote 8.4.2021 poimitusta sisällysluettelosta. 

SOPIMUS LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ, MYYNTIKANAVISTA JA NEUVONTA- JA TIEDOTUSPALVELUISTA 

1.       Sopijapuolet

2.       Sopimuksen kohde ja tarkoitus

3.       Sopimuksen voimassaolo

4.       Sopimusasiakirjat

5.       Korvaus

6.       Sopimuksen kohde

 • Rahastuslaitteet ja tarvittavat taustaohjelmat 
 • Lipputuotteet
 • Lipputulot, ostokustannusten jakosopimukset ja lipputulojen jakaminen
 • Lipunmyyntikanavat
  • Fyysiset lipunmyyntikanavat
   • yksi keskustassa sijaitseva laajan aukiolon (myös iltaisin ja viikonloppuisin) palvelupiste, jossa voi perustaa uusia asiakkuuksia, ostaa ja ladata lippuja matkakortille, ja josta voi noutaa paperisia aikatauluja
   • alueellisia palvelupisteitä, joissa vähimmäispalvelutasona on lipputuotteen ostaminen matkakortille (latauspiste)
  • Digitaaliset lipunmyyntikanavat
   • Matkakorttien verkkolataus
   • Mobiilisovellus
 • Neuvonta verkkosivuilla, puhelimessa ja kasvokkain
 • Asiakaspalautteen käsittely
 • Tiedotus

7.       Häiriöt

8.       Seurantatietojen toimittaminen

9.       Alihankinta

10.     Kehitys- ja muutostyöt

11.     Sopimuksen irtisanominen

12.     Lainsäädäntö ja erimielisyyksien selvittäminen

13.     Liitteet

14.     Allekirjoitukset

 

Sopimuksen korvaus tarkentuu neuvottelujen aikana, mutta lähtökohtana on Porin Linjat Oy:n toimittama selvitys kustannuksineen Humandigi Oy:n lippu- ja maksujärjestelmävaihtoehtojen vertailua varten. Neuvottelut sisällöstä jatkuvat tiiviisti, ja sopimus tuodaan jaostoon hyväksyttäväksi lähiaikoina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto käy evästyskeskustelun sopimuksen sisällöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.