Joukkoliikennejaosto, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ympärivuotisen avoimen joukkoliikenteen hankintasopimuksen sisältö

PRIDno-2020-5402

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kehottanut 12.10. § 543 joukkoliikenneviranomaista teettämään ulkoisena asiantuntijapalveluna linjastosuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa linjaston kustannustehokkuutta. 

Linjastosuunnittelun tavoitteena on muodostaa linjasto, joita voidaan ajaa samanlaisena sekä talvi- että kesäkaudella muuttamalla vain tarjonnan määrää. Linjastosuunnitelmassa luovutaan jaottelusta kesä- ja talvikausien liikenteeseen, koska ammatillisen opetuksen lukuvuosi alkaa jo elokuun ensimmäisenä maanantaina, ja se jatkuu kesäkuun loppuun. Loppuvuodesta 2020 eduskuntakäsittelyssä oleva lakimuutos oppivelvollisuuden pidentämisestä laajentaa maksuttomiin koulukuljetuksiin oikeutettujen määrää. Lakimuutoksen vaikutukset kohdentuvat syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavaan ikäluokkaan ensimmäisenä. Valmisteluvaiheen tietojen mukaan Porin kaupungille syntyy tarve järjestää avoimen joukkoliikenteen palveluja, mutta kustannusten kattamiseen valtio osallistuu opiskelijoille osoitetun koulumatkatuen kautta eli toteutumiseltaan epävarmoina lipputuloina.

Linjastosuunnitelman reitit pyritään suunnittelemaan siten, että nykyisille käyttäjille tulee mahdollisimman vähän muutoksia eikä katutilaan tai pysäkkeihin kohdistu muutostarpeita. Linjastosuunnitelman ulkopuolle on jätetty koulujen tarpeisiin suunniteltua linjastoa.

Porin kaupunki on neuvotellut puitesopimusjärjestelyjä teknisistä asiantuntijapalveluista. Ramboll Oy:llä on paraikaa käynnissä Porin katu- ja liikenneverkon sekä keskustan liikennesuunnitelmatyö, joka on merkittävästi yhteydessä joukkoliikenteen linjastoon ja keskustan liikennejärjestelyihin. Suunnittelijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella Ramboll Oy jätti linjastosuunnittelusta tarjouksen, jonka yksikön päällikkö hyväksyi. Työ on aloitettu.

Ramboll Oy:n asiantuntijat esittelevät linjastosuunnittelun tilannetta joukkoliikennejaostolle.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ramboll Oy:n asiantuntija Pekka Vähätörmä esitteli kokouksessa linjastosuunnitelman tilannekatsauksen. Vähätörmä poistui kokouksesta esittelyn jälkeen klo 14.49.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto on kokouksessaan 17.11.2020 (§ 30) kuullut Ramboll Oy:n esityksen linjastosuunnitelman käynnistämisestä ja suunnitteluvaiheista sekä kokouksessaan 15.12.2020 § 43 käynyt evästyskeskustelua koko linjastoa koskevista liikennöintiajoista ja Citylinjan kehittämisehdotuksista.

Spring Advisor Oy:n tekemän Porin Linjat Oy:n liikennöintikustannusten mallinnuksen mukaan joukkoliikennesuunnitelmassa käsiteltävien reittien ja aikataulujen nykyinen liikennöintikustannus olisi noin 5,3 miljoonaa euroa vuodessa. Ramboll Oy:lle on annettu suunnittelua varten linjaston kustannuskatoksi 4,3 miljoonaa euroa. 1,0 Me säästötavoite on kova, ja sen toteuttaminen merkitsee palvelutason väistämätöntä heikkenemistä. Joukkoliikennejaoston 15.9.2020 (§ 24) päätöksen mukaisesti avoimen joukkoliikenteen painopiste on työmatkoissa ja asiointiliikenteessä, kun palvelutasoa sopeutetaan määrärahojen mahdollistamalle tasolle. 

Säästöt on kohdennettu ensisijaisesti ei-lakisääteisen avoimen joukkoliikenteen linjaston liikennöintiajan vähentämiseen. Maanantaista perjantaihin joukkoliikenne toimii klo 7-20 välillä, ja viikonloppuisin klo 11-17 välillä. Joukkoliikenteen tarjontaa vahvistetaan kesäaikaan, koska Winnovan ammatillisen opetuksen siirtyminen ympärivuotiseksi lisää joukkoliikenteen tarvetta kesäkuussa ja elokuun alussa, kun peruskoulut ja lukio-opetus ovat kesälomalla. Tiedepuiston kampuksen saavutettavuudesta huolehditaan, vaikka muutoin linjaston vaihtomahdollisuudet heikkenevät.

Kustannussäästöistä johtuvat muutokset reiteissä ja liikennöintiajoissa vaikuttavat joukkoliikenteen matkustajien liikkumismahdollisuuksiin. On mahdollista, että matkustajamäärät vähenevät, jos kävelymatkat pysäkeille pitenevät tai aikataulut eivät vastaa matkustajien tarpeita. Toisaalta linja-autot saattavat ruuhkautua, kun vuorojen määrä vähenee.

Linjastosuunnitelman välittömänä tavoitteena on tuottaa avoimen joukkoliikenteen vähimmäispalvelutaso ja hankintasopimuksen sisältö 7.6.2021 alkavaa liikennöintiä varten. Linjastosuunnittelussa on varauduttu vuorotarjonnan parantamiseen, mikäli hankintoihin käytettävät määrärahat kasvavat joko seuraavien vuosien talousarvioissa tai matkustajien tuomien lipputulojen myötä. Liikennöintiaikoja voidaan pidentää ja/tai vuorovälejä tihentää suunnitelmassa esitetyillä reiteillä.

Perusopetuslain mukaiset kuljetustarpeet on huomioitu linjastosuunnitelmassa vain Meri-Porin yhtenäiskoulun oppilaiden koulumatkoissa Yyteriin, Mäntyluotoon ja Reposaareen. Muut kuljetustarpeet ja niitä toteuttavat linjat on jätetty suunnitelman ulkopuolelle, koska perusopetuslain mukaiset kuljetukset on toteutettava oppilaille avoimen joukkoliikenteen palvelutasosta riippumatta. Joukkoliikenteelle myönnettyjen määrärahojen rajallisuuden takia on mahdollista, että osa kuljetuksista siirtyy suljetuiksi tilausajoiksi, jolloin niiden järjestelyistä ja kustannuksista vastaa sivistystoimiala.

Merkittävät palvelutason muutokset säästöjen saavuttamiseksi ei-lakisääteisessä avoimessa joukkoliikenteessä:

  • luovutaan vartin vaille - vartin yli -vaihdoista kauppatorilla
  • varhaisaamujen, iltojen ja viikonloppujen liikennöinti vähenee
  • reittimuutokset pidentävät kävelymatkoja pysäkeille
  • vuorovälit harvenevat

Ramboll Oy:n esitys avoimen joukkoliikenteen reiteistä, esimerkkiaikatauluista ja kustannuslaskennasta on esityslistan liitteenä. Esityksen kustannusarvion laskenta perustuu viime vuosina Suomessa avoimen joukkoliikenteen hankintasopimuskilpailutuksia voittaneiden tarjousten autopäivä, linjakilometri- ja linjatuntihintoihin, ei Porin Linjat Oy:n nykyisen liikennöinnin kustannusmallinnukseen. Ramboll Oy on haarukoinut linjaston kustannusarvion 3 910 000 - 4 170 000 euroon riippuen millaisia valintoja Citylinjan liikennöintiratkaisuista tehdään. Ramboll Oy on havainnollistanut riskejä kustannusten kasvusta, jos Meri-Porin liikennöinnin ruuhkautuminen uudella linjastolla edellyttää lisäauton hankintaa. Kustannuksissa on vielä varauduttava mahdolliseen Tiedepuisto-liikenteen lisätarpeeseen ja liikenteen aloitus- ja päättymisajankohtina tarvittaviin siirtoajoihin. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto ohjeistaa valmistelijoita linjaston reittien, liikennöintipäivien ja -kellonaikojen sekä vuorovälien jatkosuunnittelussa, jotta kustannuslaskenta ja neuvottelut 7.6.2021 aloittavasta liikennöinnistä tehtävää hankintasopimusta varten etenevät.

Päätös

Joukkoliikennejaosto päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan tekemän palautusesityksen, jonka mukaan linjastosuunnitelma palautettiin takaisin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Anssi Salmi poistui kokouksesta klo 15.15 ja hänen tilalleen saapui varajäsen Tuomas Jalava. Lisäksi asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Mari Kaunistola ja Eero Luoma klo 16.00.

Keskustelun edetessä puheenjohtajan teki palautusesityksen: "Suunnitteluperusteista poistetaan miljoonan euron säästötavoite ja linjastolla varmistetaan asiointi- ja työssäkäyntiliikenteen sekä vaihtoyhteyksien turvaaminen myös reuna-alueilta huomioiden lisäksi liikkumismahdollisuudet niiden oppilaiden ja opiskelijoiden osalta, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen. Laaditaan osallistamisuunnitelma, jossa kuullaan kuntalaisia, sidosryhmiä, kaupunginhalitusta ja -valtuustoa sekä toimialoja linjastosuunnitelmasta. 

Aloitetaan neuvottelut sivistystoimialan kanssa avointa joukkoliikennettä hyödyntävien koulukuljetusten aikatauluista ja maksuperusteista niin, että tavoitteena on koulukyytijärjestelyjen todellisten kustannuksien korvaaminen joukkoliikenneviranomaiselle sekä mahdollisimman sujuva avoimen joukkoliikenteen toteutus."

Joukkoliikennejaosto kävi seuraavan evästyskeskustelun, jonka mukaan linjastosuunnitelman tekemistä jatketaan:

  • Suunnitelmassa esitetyillä reiteillä
  • Citylinjan vaihtoväli olisi 20 minuuttia
  • Liikennöintiajat: asiointiliikenne tärkeää, mutta harrastuksia ynnä muita varten tarvitaan joukkoliikennettä ilta-aikaan. Linjan pituudesta riippuen vuorot lähtisivät arkisin kello 6.00 - 6.30 ja illalla viimeinen lähtöaika yhdeksältä torilta. Lauantaisin ja sunnuntaisin suuunnitelman mukaisesti. Myöhemmin lisäyksiä mahdollisesti iltaliikenteeseen viikonloppuisin. 


Asia käsitellään uudelleen 9.3.2021 kokouksessa.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto on käsitellyt 7.6.2021 aloitettavan hankintasopimuksen liikennöinnin valmisteluksi teetettyä linjastosuunnitelmaa kokouksissaan 17.11.2020 § 30 ja 9.2.2021 § 5. Helmikuussa jaosto antoi evästystä reittien ja aikataulujen työstämiseksi eteenpäin, jotta kustannuslaskenta edistyy. Jaostolle helmikuussa esiteltyä aineistoa on viimeistelty jaoston evästyskeskustelussaan hyväksymien reittien, Citylinjan vuorovälin harventamisen ja koko linjastoa koskevan liikennöintiajan pidennyksen  perusteella. Kustannusarvio on viimeistelyn jälkeen 4 252 000 €, mutta lopullinen hankintasopimuksen arvo tarkentuu neuvotteluissa Porin Linjat Oy:n kanssa.

Joukkoliikennejaosto päätti osallistaa reittien ja aikataulujen osalta kuntalaisia ja sidosryhmiä. Kaupungin verkkosivuilla julkaistu reittikysely oli avoinna helmikuun loppuun, ja siihen vastasi yli seitsemänsataa henkilöä. Kyselyn tuloksiin voi tutustua osoitteessa pori.fi/joukkoliikenne.

Reittikyselyn tavoitteena oli kerätä palautetta joukkoliikenteen ympärivuotisista reiteistä: mitä toimivaa ja mitä puutteita käyttäjät niissä tunnistavat. Viisisataa vastaajaa valitsi yksittäisen reitin, josta jätti palautetta. Eniten palautetta annettiin reiteistä Rantala-Nummela-Friitala-Harmaalinna-tori (nykyinen linja 90), Reposaari-Mäntyluoto-Tiedepuisto-tori (40M) ja Sampolan ja Pormestarinluodon heilurista (6 ja 12). Kaikissa vastauksissa palautteen antajat keskittyivät reittiä enemmän moitteisiin harvasta vuorovälistä ja suppeaksi koetusta liikennöintiajasta. Erityisesti vuorotöiden kiinteät työn alkamis- ja päättymisajat eivät sovi joukkoliikenteen tarjonnan kanssa yhteen.

Kyselyssä oli mahdollisuus valita Muu reitti -vaihtoehto, ja antaa palautetta yhteysvälistä, joka on vastaajalle tärkeä. Vaihtoehtoa käytti lähes kaksisataa vastaajaa. Avoimissa vastauksissa nostettiin esiin kylien ja harvaan asuttujen alueiden yhteyksiä keskustaan ja oppilaitoksiin, sekä useiden eri kaupunginosien nykyistä suorempien yhteyksien tarve julkisiin palveluihin (sairaalat, uimahalli).

Vastaajia pyydettiin antamaan kouluarvosana 4-10 valitsemalleen reitille. Parhaat arvosanat annettiin reiteille Musa-Liinaharja-tori, Reposaari-Pihlava-Tiedepuisto-tori, Pihlava-Puuvilla ja Yyteri-Karjaranta-matkakeskus. Heikoimmat arvosanat annettiin Ulvila-Pori -yhteysvälin reiteille. Koska vastaajat ottivat vahvasti kantaa vuoroväleihin ja liikennöintiaikoihin, on vaikea tulkita, kuvaavatko reittiarvosanat tyytyväisyyttä reittiin vai reittiin ja aikatauluun.

Kysymys reittien uudelleen nimeämisestä ja numeroinnista ei herättänyt vastaajissa suuria tunteita. Alle sata vastaajaa nosti esiin nykyisen numeroinnin epäjohdonmukaisuudet, mutta enemmistö ei kokenut tarpeelliseksi tehdä muutoksia tai ei ottanut kantaa.

Vastaajilta kysyttiin matkustamisen syytä ja henkilöauton käyttömahdollisuutta. Kolmannes vastaajista käyttää joukkoliikennettä työmatkoihin, viidennes vapaa-ajan matkoihin ja viidennes asiointiin. Kysely ei tavoittanut kovin hyvin peruskoululaisia tai toisen asteen opiskelijoita. Puolella vastaajista henkilöauto on käytettävissään harvoin, joka viidennellä aina. Mitä ilmeisimmin kysely tavoitti autottomat henkilöt, joille joukkoliikenne on tärkeä arkisen liikkumisen keino.

Mäntyluodon Asukasyhdistys ry on lähettänyt joukkoliikennejaostolle 28.2.2021 päivätyn kirjeen, jossa yhdistys pyytää joukkoliikennejaostoa turvaamaan joukkoliikenneyhteydet Mäntyluodosta Pihlavaan, keskustaan ja matkakeskukseen arkisin ja viikonloppuisin. Asukasyhdistyksen kirje on esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä 7.6.2021 alkavaa avoimen joukkoliikenteen hankintasopimusta varten Ramboll Oy:n tekemässä linjastosuunnitelmassa esitetyt reitit, aikataulut ja kustannusarviot. Hankintasopimuksen lopullinen arvo määräytyy neuvotteluissa liikenteenharjoittajan kanssa, ja sopimus tuodaan joukkoliikennejaostolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä 7.6.2021 alkavaa avoimen joukkoliikenteen hankintasopimusta varten lähtökohdaksi Ramboll Oy:n tekemässä linjastosuunnitelmassa esitetyt reitit, aikataulut ja kustannusarviot. Hankintasopimuksen lopullinen arvo määräytyy neuvotteluissa liikenteenharjoittajan kanssa, ja sopimus tuodaan joukkoliikennejaostolle hyväksyttäväksi. Sopimusneuvotteluissa voidaan tehdä muutoksia linjastoihin ja aikatauluihin toimivuuden parantamiseksi, mikäli pysytään kustannuskaton alla.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Timo Salsoila saapui kokoukseen klo 14.55 asian esittelyn aikana. 

Keskustelun kuluessa joukkoliikennejaosto muutti yksimielisesti päätösehdotusta siten, että hankintasopimuksen lähtökohtana käytetään Ramboll Oy:n tekemää linjastosuunnitelmaa ja päätösehdotukseen lisätiin Sopimusneuvotteluissa voidaan tehdä muutoksia linjastoihin ja aikatauluihin toimivuuden parantamiseksi, mikäli pysytään kustannuskaton alla.

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 9.3.2021 § 16 hyväksyä 7.6.2021 alkavaa avoimen joukkoliikenteen hankintasopimusta varten lähtökohdaksi Ramboll Oy:n tekemässä linjastosuunnitelmassa esitetyt reitit, aikataulut ja kustannusarviot. Hankintasopimuksen lopullinen arvo määräytyy neuvotteluissa liikenteenharjoittajan kanssa, ja sopimus tuodaan joukkoliikennejaostolle hyväksyttäväksi. Sopimusneuvotteluissa voidaan tehdä muutoksia linjastoihin ja aikatauluihin toimivuuden parantamiseksi, mikäli pysytään kustannuskaton alla.

Hankintasopimuksen valmistelu on edennyt sekä sopimusasiakirjojen hiomisella että liikennöinnin toimivuuden tarkastelulla. Ramboll Oy ja Porin Linjat Oy ovat yhdessä tutkineet linjastosuunnitelman reittien ja aikataulujen toteutustapaa. Porin Linjat Oy on esittänyt muutostarpeita erityisesti viikonloppujen liikennöintiaikoihin, koska työvuorojen suunnittelun kannalta yritys toivoo voivansa teettää noin kahdeksan tunnin työpäiviä myös viikonloppuisin. Viikonloppujen liikennöinnin suunnittelu jatkuu edelleen. 

Hankintasopimuksen sisällöstä ja yksityiskohdista on käyty neuvotteluja Porin Linjat Oy:n kanssa. Sopimuksen sisällysluettelo antaa kuvaa neuvoteltavista asioista:

SISÄLLYSLUETTELO

1.    Sopijaosapuolet

1.1.     Tilaaja

1.2.     Liikennöitsijä

2.    Liikenteestä vastaava henkilö

3.    Sopimuksen tarkoitus ja sisältö

4.    Sopimuksen kohde

5.    Sopimuksen voimassaolo

6.    Sopimusasiakirjat

7.    Liikennöintikorvaus

8.    Lupa toiminnan harjoittamiseen

9.    Liikennöinti

9.1.     Julkisen palvelun velvoite

9.2.     Liikennöinnissä käytetty kalusto

9.3.     Ylimääräiset vuorot ja tauot

9.4.     Liikenteen suunnittelu ja palvelutason tarpeen muutokset

9.5.     Varikkopalvelut

9.6.     Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä

9.7.     Henkilökunta ja asiakaspalvelu

9.8.     Koulutus

10.      Liikenteen hoidosta maksettava korvaus ja muut tulot

10.1.       Korvausperusteet

10.2.       Aikataulukaavioiden muodostamisperiaatteet

10.3.       Korvaussumma ja maksuehdot

10.4.       Korvaushintojen tarkastaminen

10.5.       Lipputulojen tilitys

10.6.       Ylimääräiset ajot

10.7.       Korvausten pidättäminen ja kuittaus

10.8.     Liikenteenharjoittajan muut tulot

11.      Tiedotus ja markkinointi

12.      Tutkimukset ja tarkastukset

13.      Valvonta ja raportointi

14.      Alihankinta

15.      Vastuuvakuutus

16.      Sopimuksen purkautuminen ja irtisanominen

17.      Sopimuksen määräaikainen keskeyttäminen

18.      Sopimuksen siirtäminen

19.      Erimielisyyksien ratkaiseminen

20.      Päiväys ja allekirjoitukset

LIITTEET

 

Tällä hetkellä hankintasopimusneuvottelujen merkittävimmät haasteet liittyvät liikenteen laajuuden kustannuslaskentaan, koska Ramboll Oy:n käyttämä kustannusarvio perustuu kilpailutetun liikenteen autopäivä-, linjatunti- ja linjakilometriyksikköhintoihin. Porin Linjat Oy mallintaa linjastosuunnitelman reitit ja aikataulut omaan tuotantoonsa sopivaksi, suunnittelee työvuorot ja arvioi lopulliset kustannukset sopimuskorvausta varten. Tämä työ on toistaiseksi kesken, ja Porin Linjat Oy toivoo, että voisi sovittaa tuotantoon samanaikaisesti kylien ja harvaan asuttujen alueiden liikennöintiä, jotta kuljettajien työvuorosuunnittelu molempien liikenteiden kesken olisi tehokasta.

Toinen haaste liittyy liikennöintisopimuksen kestoon. Joukkoliikenneviranomaisen sopimusvalmistelijoiden näkemyksen mukaan kaupungin niukassa taloustilanteessa ja joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen ollessa vasta ensiaskelissaan, jää nyt valmisteltavaan hankintasopimukseen todennäköisesti puutteita. Siksi lyhytaikainen, esimerkiksi kaksivuotinen hankintasopimus riittäisi tuottamaan dataa linjastosuunnitelman kustannustehokkuudesta ja matkustajien tarpeisiin vastaamisesta. Mikäli Covid-19 -tautitilanne helpottaa ja matkustus jälleen kasvaa, pitkän aikavälin suunnittelua on helpompi tehdä. Pitkäaikainen sopimus myös sitoo kaupungin taloussuunnittelua pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Porin Linjat Oy toivoo pitkäaikaista sopimusta yrityksen toimintaedellytysten varmistamiseksi. Kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 50 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti Porin Linjat Oy vie hankintasopimuksen ennakkokäsitysmenettelyyn kaupunginhallitukseen, joka omistajaohjauksesta vastuullisena ja yleisen talousvastuun perusteella antaa tarvittavat päätökset ja evästykset ensimmäisen hankintasopimuksen sisällöstä viranomaisen ja sidosyksikön välillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto käy evästyskeskustelun hankintasopimuksen sisällöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.