Joukkoliikennejaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Joukkoliikenteen kustannusjako Ulvila-Pori yhteysvälillä 7.6.2021 alkaen

PRIDno-2021-832

Valmistelija

  • Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, jouni.karki@pori.fi

Perustelut

Porin ja Ulvilan välinen joukkoliikenne on Porin Linjat Oy:n liikennöimää liikennettä, josta Ulvilan ja Porin kaupungit maksavat liikennöintikorvausta. Tämä alueellinen käyttösoikeussopimus on irtisanottu päättymään 6.6.2021 (kh 12.10.2020 §543).

Uusi hankintasopimus Porin paikallisliikenteen järjestämisestä otetaan käyttöön 7.6.2021 alkaen. Uuteen hankintasopimukseen liitetään tämä päätös liikenteen ostokustannusten jaosta. Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Porin Linjat Oy ovat hankintasopimuksen osapuolia Ulvila-Pori yhteysvälin liikenteessä. Tämän liikenteen tilaajana on Porin kaupunki toimivaltaisena viranomaisena. 

Liikenteen järjestämistapaselvityksen yhteydessä Porin kaupunginhallitus kehotti 12.10.2020 § 543 joukkoliikenneviranomaista teettämään ulkoisena asiantuntijapalveluna linjastosuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa linjaston kustannustehokkuutta. Linjastosuunnitelman tekijäksi valittiin puitesopimuksen perusteella Ramboll Finland Oy.

Linjastosuunnitelmaan on liittynyt Porin sisäisen liikenteen lisäksi Ulvila-Pori yhteysvälin liikenne. Tämän liikenteen lähtökohdaksi asetettiin, että pyritään turvaamaan ulvilalaisten ja porilaisten työ- ja asiointiliikenne käytettävissä olevin määrärahoin. Ulvilan ja Porin kaupungit ovat neuvotelleet liikenteen hoitamisesta ja palvelutasosta sekä kustannusjaosta kaupunkien kesken.

Pori- Ulvila väliseen liikenteeseen on esitetty kahta eri linjaa:

1. Kauppatori-Harmaalinna-Friitala-Nummela-Rantala-Friitala-Harmaalinna-Kauppatori

2. Kauppatori-Uusikoivisto-Mynsteri-Krapisto-Mynsteri-Uusikoivisto-Kauppatori

Ramboll on tehnyt edellä mainittujen linjojen osalta kustannusarviot joukkoliikennejaoston evästyksen pohjalta suunnitellulla palvelutasolla. Liikennöintiajat ovat arkisin 7-21 ja viikonloppuisin 11-17. Hinnat alv. 0 %. Kustannuksissa ei ole huomioitu lipputuloja. (Lipputulot vuonna 2019 olivat n. 125 000 €, talvikausi 10 kk linjat 90/94)
 

Linja/kokonaisuus

Talviarki/

euroa

Kesäarki/

euroa

Lauantai/

euroa

Sunnuntai/

euroa

Yhteensä/

euroa

Kauppatori-Harmaalinna-Friitala- Nummela-Rantala-Friitala-Harmaalinna-Kauppatori 181 000 44 000 14 000 14 000 253 000
Kauppatori-Uusikoivisto-Mynsteri-Krapisto-Mynsteri-Uusikoivisto-Kauppatori 180 000 44 000 14 000 14 000 252 000
Yhteensä 361 000 84 000 28 000 28 000 505 000


Pori-Ulvila ostoliikenteen kustannusjako perustuu kuntien välisten neuvottelujen tulokseen. Ne pohjautuvat Spring Advisor Oy:n esitykseen kulkijajakaumasta Pori-Ulvila välillä (1/3 porilaisia ja 2/3 ulvilalaisia) sekä siihen, että Ulvila -vuoroilla palvellaan myös Harmaalinnaa ja Uusikoivistoa.

Tämän perusteella kuntien maksuosuudet ovat Ulvilan kaupunki 60 % ja Porin kaupunki 40 %. Lipputulojen osuus tuloutetaan kunnille samassa suhteessa ja ne vähennetään liikennöitsijälle maksettavasta liikennöintikorvauksesta. Käytännön järjestelyistä maksuliikenteen osalta sovitaan yhdessä kuntien ja liikennöitsijän kesken.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että Ulvila-Pori joukkoliikenteen liikennöintikorvaus 7.6.2021 alkaen jakaantuu siten, että Ulvilan kaupungin maksuosuus on 60 % ja Porin kaupungin 40 %. Lipputulojen  osuus tuloutetaan kunnille samassa suhteessa ja ne vähennetään liikennöitsijälle maksettavasta liikennöintikorvauksesta. Käytännön järjestelyistä maksuliikenteen osalta sovitaan yhdessä kuntien ja liikennöitsijän kesken. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ulvilan kaupunki

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi