Joukkoliikennejaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 LISÄPYKÄLÄ: Joukkoliikennejaoston lausunto: Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelma vuoteen 2025 (lisäpykälä)

PRIDno-2021-283

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Porin perusturva on pyytänyt sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta sekä elinvoima- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa iäkkäiden palvelun suunnitelmasta.

Iäkkäiden palvelukokonaisuuden tavoitteena on varmistaa Vanhuspalvelulain ja Iäkkäiden palvelujen Laatusuosituksen (2020) toteutuminen. Iäkkäiden integroitu palvelukokonaisuus korostaa iäkkään kotona pärjäämisen tukemista sujuvilla asiakasprosesseilla ja katkeamattomilla palveluketjuilla aina ennaltaehkäisevistä palveluista erikoissairaanhoitoon saakka ja sieltä takaisin kotiin tai kuntoutukseen.

Valtakunnallisesti tavoitellaan iäkkäiden palvelurakenteen kevenemistä. Tavoitteena on, että kotiin vietävien palveluiden määrää, sisältöä ja laatua tulee lisätä ja kehittää. Palvelujen kehittäminen ja muutos vaativat myös systemaattista ammatillista toimintaa ja vahvaa osaamisen johtamista.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää iäkkäiden palveluiden painopisteen siirtämistä hoidosta ja hoivasta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunta vastaa iäkkäille ihmisille tuotettavien palvelujen järjestämisestä, vaikka niitä tuotetaan useassa eri organisaatiossa ja yksikössä Porin yhteistoiminta-alueella. Iäkkäiden palvelut pyrkivät edistämään toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kehittämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnitteluun. Iäkkäiden palveluiden tehtävä on myös valvoa omien ja ostamiensa palveluiden laatua.

Tavoitteena on turvata iäkkäille ihmisille

 1. Terve ja toimintakykyinen ikääntyminen, jolloin varhaisen palvelutarpeen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn keinoin varmistetaan oikea-aikaiset palvelut
 2. Helppo yhteydenotto avuntarpeen ilmetessä, jolloin asiakas- ja palveluohjauksen keinoin suunnitellaan iäkkään toimintakykyä tukevat palvelut
 3. Kotona pärjääminen, jolloin mm. monipuolisten asumisen mahdollisuuksien, kuntoutuksen, kotihoidon, omais- ja perhehoidon sekä erilaisten tukipalvelujen keinoin varmistetaan iäkkään selviytyminen arjessa
 4. Laadukkaat palvelut, jolloin palveluntuottajasta riippumatta palvelujen sisällöissä toteutuvat yhdenmukaisesti mm. toimintakykyä tukevat periaatteet, digitaaliset ratkaisut kiinteänä osana palvelua
 5. Oma aktiivisuus, jolloin palvelujen piirissä ollessaan iäkäs henkilö ja tarvittaessa omainen osallistuu palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Lisäksi on tärkeää, että jatkossa huomioidaan myös seuraavat asiat, joka vaikuttavat iäkkäiden ihmisten elämään. Kaavoituksella ja yhdyskuntarakenteella on tärkeä merkitys, miten palvelut sijoitetaan. Toimivat liikenneyhteydet, ympäristön esteettömyys ja  monikäyttöisyys tulee huomioida sekä vapaa-ajan palvelujen sekä kulttuurin tarjonnan ja liikuntatilojen soveltuvuus ikäihmiselle. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelmasta vuoteen 2025 seuraavan lausunnon:

Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelmassa vuoteen 2025 todetaan, että kaavoituksella ja yhdyskuntarakenteella on tärkeä merkitys, miten palvelut sijoitetaan. Toimivat liikenneyhteydet, ympäristön esteettömyys ja monikäyttöisyys tulee huomioida sekä vapaa-ajan palvelujen että kulttuurin tarjonnan ja liikuntatilojen soveltuvuus ikäihmiselle. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa.

Iäkkäiden asumispalveluiden sekä niihin liittyvien muiden palvelujen sijoittamisella kaupunkirakenteessa on monia näkökantoja, jotka kaikki olisi syytä ottaa huomioon onnistuneen kokonaisuuden luomiseksi. Iäkkäät asukkaat voidaan jakaa ikänsä, kuntonsa, toimintakykynsä ja toiveidensa mukaan hyvin erilaisiin ryhmiin.

Kaupunkisuunnittelu totesi, että olisi tarpeellista käydä tiiviimpää keskustelua eri osapuolien kanssa siitä, miten iäkkäiden henkilöiden palvelut ja asuminen tulisi sijoittaa kaupunkirakenteessa. Nykytilanteessa, varsinkin yksityisten toimijoiden kohdalla, palveluasumisen sijoittuminen on ollut hyvin sattumanvaraista eri puolille kaupunkia. Yksikkökokojen ollessa pieniä resursseja ei yleensä ole lähiliikuntapalvelujen ja korkeatasoisen esteettömän lähiympäristön toteuttamiselle. Tällöin palvelujen saavuttaminen hajautuu ja on vaikeaa saavuttaa liikenteellisesti. Pitkäjännitteisellä maankäytöllisellä suunnittelulla on mahdollisuus luoda kokonaisuuksia, missä korkeatasoinen esteetön ympäristö lähivirkistysalueineen ja palveluineen voidaan toteuttaa ikäihmisille suunnattuna.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ovat asumisen vaihtoehtoja silloin, kun iäkäs henkilö ei selviä omassa kodissaan sinne tuotavan avun turvin. Tällöin sijoittuminen kaupunkirakenteessa on mietittävä siltä kannalta, miten palvelut käytännöllisesti ja edullisesti saadaan tuotettua.
Toisaalta toimintojen sekoittuminen kaupunkirakenteessa on rikkaus eri asukas- ja ikäryhmille. Iäkkäidenkin henkilöiden tarpeet ja toiveet voivat olla asuinympäristön suhteen hyvin erilaisia, joka tulisi myös huomioida sijoittumistapauksissa.

ICT-yksikkö kiinnitti huomiota kappaleessa 12 mainittujen tietojärjestelmien lisäksi digitaalisten hoivaratkaisujen kehittämiseen ja hankintaan osana jatkuvaa palvelutarpeen arviointia ja kotona pärjäämisen tukea. Erilaisten bioantureiden, esimerkiksi asuntojen anturoinnin kotihoidon tueksi, ja IoT-ratkaisujen avulla voidaan parantaa kotona asuvien turvaa ja akuuttien tilanteiden tunnistamista. Digitaalisten palveluiden suunnittelussa on edelleenkin kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäjäryhmän erityistarpeisiin ja investoitava aidosti käyttäjille sopiviin palveluratkaisuihin.

Joukkoliikenne-toimintayksikkö kommentoi, että avoin joukkoliikenne tukee ikääntyvien omatoimista asumista tarjoamalla ympärivuotisia liikkumispalveluja asiointia varten kantakaupungissa ja seudullisilla tiiviin asutuksen reiteillä. Matkaketjujen toimivuudessa on haasteita, koska kävelymatkat pysäkeille saattavat olla paikoin pitkiä ja harvat vuorovälit aiheuttavat odottelua. Paikallisliikenteessä käytetään esteetöntä kalustoa, mutta pysäkkien helppokulkuisuutta ja odotustiloja pitäisi parantaa kaikkia matkustajia varten.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

 • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin perusturva on pyytänyt joukkoliikennejaostolta lausuntoa iäkkäiden palvelun suunnitelmasta.

Iäkkäiden palvelukokonaisuuden tavoitteena on varmistaa Vanhuspalvelulain ja Iäkkäiden palvelujen Laatusuosituksen (2020) toteutuminen. Iäkkäiden integroitu palvelukokonaisuus korostaa iäkkään kotona pärjäämisen tukemista sujuvilla asiakasprosesseilla ja katkeamattomilla palveluketjuilla aina ennaltaehkäisevistä palveluista erikoissairaanhoitoon saakka ja sieltä takaisin kotiin tai kuntoutukseen.

Valtakunnallisesti tavoitellaan iäkkäiden palvelurakenteen kevenemistä. Tavoitteena on, että kotiin vietävien palveluiden määrää, sisältöä ja laatua tulee lisätä ja kehittää. Palvelujen kehittäminen ja muutos vaativat myös systemaattista ammatillista toimintaa ja vahvaa osaamisen johtamista.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää iäkkäiden palveluiden painopisteen siirtämistä hoidosta ja hoivasta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunta vastaa iäkkäille ihmisille tuotettavien palvelujen järjestämisestä, vaikka niitä tuotetaan useassa eri organisaatiossa ja yksikössä Porin yhteistoiminta-alueella. Iäkkäiden palvelut pyrkivät edistämään toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kehittämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnitteluun. Iäkkäiden palveluiden tehtävä on myös valvoa omien ja ostamiensa palveluiden laatua.

Tavoitteena on turvata iäkkäille ihmisille

 1. Terve ja toimintakykyinen ikääntyminen, jolloin varhaisen palvelutarpeen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn keinoin varmistetaan oikea-aikaiset palvelut
 2. Helppo yhteydenotto avuntarpeen ilmetessä, jolloin asiakas- ja palveluohjauksen keinoin suunnitellaan iäkkään toimintakykyä tukevat palvelut
 3. Kotona pärjääminen, jolloin mm. monipuolisten asumisen mahdollisuuksien, kuntoutuksen, kotihoidon, omais- ja perhehoidon sekä erilaisten tukipalvelujen keinoin varmistetaan iäkkään selviytyminen arjessa
 4. Laadukkaat palvelut, jolloin palveluntuottajasta riippumatta palvelujen sisällöissä toteutuvat yhdenmukaisesti mm. toimintakykyä tukevat periaatteet, digitaaliset ratkaisut kiinteänä osana palvelua
 5. Oma aktiivisuus, jolloin palvelujen piirissä ollessaan iäkäs henkilö ja tarvittaessa omainen osallistuu palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Lisäksi on tärkeää, että jatkossa huomioidaan myös seuraavat asiat, joka vaikuttavat iäkkäiden ihmisten elämään. Kaavoituksella ja yhdyskuntarakenteella on tärkeä merkitys, miten palvelut sijoitetaan. Toimivat liikenneyhteydet, ympäristön esteettömyys ja  monikäyttöisyys tulee huomioida sekä vapaa-ajan palvelujen sekä kulttuurin tarjonnan ja liikuntatilojen soveltuvuus ikäihmiselle. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää antaa Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelmasta vuoteen 2025 seuraavan lausunnon:

Avoin joukkoliikenne tukee ikääntyvien omatoimista asumista tarjoamalla ympärivuotisia liikkumispalveluja asiointia varten kantakaupungissa ja seudullisilla tiiviin asutuksen reiteillä. Paikallisliikenteen linja-autot ovat lähtökohtaisesti esteettömiä, mutta pysäkkien helppokulkuisuutta ja odotustiloja pitäisi parantaa kaikkia matkustajia varten. Avoimen joukkoliikenteen reitistö on pääosin suunniteltu kaupungin keskustaan suuntautuvaa liikkumista varten. Keskustasta ja reittien varsilta löytyy tärkeimmät asiointipalvelut, mm. päivittäistavarakauppoja, terveyspalveluja ja virkistyspalveluja, joita käyttävät kaikenikäiset.

Avoimen joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja lipputuotteet on suunniteltu kaikkia matkustajia varten, huomioimatta erityisesti ikääntyviä omana kohderyhmänään. Ikääntyvien joukkoliikenteen käytöstä ei kerätä dataa, jonka perusteella ikääntyvien joukkoliikenteen käytöstä voisi koostaa tilastoja tai tehdä yhteenvetoja. Kaikille satunnaismatkustajille on tarjolla sarjalippuja, joilla asiointimatkoille on helppoa ja edullista lähteä. Myös kausiliput ovat tarjolla kaikille matkustajille säännölliseen matkustukseen, ja käteinen käy maksuvälineenä linja-autoissa.

Avoimessa joukkoliikenteessä ajetaan linjaa P1, joka on suunniteltu enemmän henkilökohtaista palvelua tarjoavaksi kuin muu avoin joukkoliikenne. Palvelulinjan voi pysäyttää reitillä mihin tahansa. Aikataulu on suunniteltu väljäksi, jotta kyytiin nousemiseen jää hyvin aikaa ja kuljettajakin ehtii avustaa esimerkiksi vetokärryn tai rollaattorin kanssa. Maalis-toukokuussa 2021 palvelulinjalla on käynnissä kaupunginhallituksen rahoittama kokeilu, jossa 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat matkustavat maksutta, ja 75-vuotta täyttäneille on tarjolla yhden euron lippu. Kokeilun vaikuttavuutta ja matkustuksen kasvua arvioidaan kevään kuluessa, ennen kuin Porin Linjat Oy:n nykyinen palvelulinjan sisältävä käyttöoikeussopimus päättyy 6.6.2021.

Tammikuussa 2021 palvelulinjalla tehtiin lähes seitsemänsataa matkaa. Samanaikaisesti Pormestarinluodon linjalla 12 tehtiin 13 000 matkaa ja Sampolan linjalla 6 noin 18 000 matkaa. Alueiden asukasrakenteen perusteella on mahdollista, että moni ikääntyvä matkusti linjoilla 12 ja 6, ja siten linjat ovat iäkkäille tärkeitä. Avoimen joukkoliikenteen voimavarat keskitetään suurten matkustajavirtojen reitteihin kaikkia matkustajia varten, sekä kylien ja harvaan asuttujen alueiden linjaston uudelleenjärjestelyihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty]/Perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.