Joukkoliikennejaosto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Citylinjan käyttöoikeussopimuksen liikennöintikorvauksen muutos ajalle 1.7.-31.12.2020

PRIDno-2020-3277

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen tilaaman joukkoliikenteen järjestämistapavaihtoehtojen selvityksen yhtenä toimenpiteenä KH 11.5.2020 § 280 on esitetty Citylinjan liikennöintikorvauksen korottamista vastaamaan linjan kustannuksia, koska alkuperäinen arvio kuluista ja lipputuloista ei ole toteutunut. Citylinjan reitti ja aikataulu on päätetty joukkoliikennelautakunnan päätöksillä 3.4.2017 § 6 ja 29.5.2017 § 11, ja lipun hinta päätöksellä 25.5.2017 § 12. Citylinjan liikennöinti aloitettiin syyskuussa 2017, kun matkakeskus avattiin joukkoliikenteelle.

Citylinjan liikennöinnistä maksettiin korvausta Porin Linjat Oy:lle 308 862 € alv 0 % vuonna 2019. Samana vuonna Citylinjalla matkustettiin 1,00 € -hintaisella kertalipulla 108 000 matkaa. Citylinjan vuoroilla käyvät kaikki muutkin paikallisliikenteen lipputuotteet, joista kertyy lipputuloja. Yhteensä matkustajia oli noin 181 000. Citylinja on kaikkein suosituin joukkoliikenteen linja Porissa.

Citylinjan matkustajamäärät osoittavat linjan olevan suosittu ja käytetty, mutta 1,00€-arvoinen kertalippu ei tuo riittäviä lipputuloja. Spring Advisor Oy:n laskelmissa sopimuskorvaus ja lipputulot yhdessä eivät riitä Citylinjan liikennöintikustannusten kattamiseen. Spring Advisor Oy huomioi laskelmassaan Citylinjan autopäivät, linjatunnit ja linjakilometrit. 

Citylinjan nykyisen sopimuksen ja korvausten uudelleentarkastelussa vaihtoehtoina on joko vähentää tarjottuja vuoroja sopimuskorvauksen mahdollistamalle tasolle, korottaa nykyistä liikennöintikorvausta nykyisellä vuorotarjonnalla ja/tai korottaa 1,00€ kertalipun hintaa.

Citylinjalla suuri osa lipuista maksetaan käteisellä, minkä perusteella on pääteltävissä, että Citylinjan matkustajat eivät matkusta joukkoliikenteessä säännöllisesti, ja ovat siten tärkeä uusi mahdollinen muunkin joukkoliikenteen käyttäjäryhmä. Joukkoliikenteen arvostuksen, houkuttelevuuden ja lyhyen matkan pituuden takia Citylinjan lipun hintaa ei ole perusteltua korottaa.

Jos nykyinen vuorotarjonta ja kertalipun hinta halutaan säilyttää, sopimuskorvauksen korottaminen on toteutettavissa kaupunginvaltuuston 18.5.2020 § 65 joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi myöntämän lisämäärärahan turvin. Sopimuskorvauksen korottaminen tehdään vain loppuvuodeksi 2020, koska kaupunginhallituksen päätöksen 16.3.2020 § 146 mukaisesti joukkoliikenteen järjestämistavassa valmistellaan siirtymistä käyttöoikeussopimuksista hankintasopimuksiin vuonna 2021. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää

  • jatkaa Citylinjan liikennöintiä nykyisellä reitillä, aikataululla ja kertalipun hinnalla 1,00€
  • korottaa Citylinjan käyttöoikeussopimuksen liikennöintikorvausta ajalle 1.7.-31.12.2020 palvelutason säilyttämiseksi. Uusi korvaus ajalla 1.7.-31.12.2020 on 42 443 € / kk alv 0 %.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja päätetiin tarkistaa tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:

Joukkoliikennejaosto päättää

  • jatkaa Citylinjan liikennöintiä nykyisellä reitillä, aikataululla ja kertalipun hinnalla 1,00€
  • korottaa Citylinjan käyttöoikeussopimuksen liikennöintikorvausta ajalle 1.7.-31.12.2020 palvelutason säilyttämiseksi. Uusi korvaus ajalla 1.7.-31.12.2020 on 42 443 € / kk alv 0 %.

Joukkoliikennejaosto pyytää kaupungin hankintapalvelut-toimintayksikköä tekemään EU-kynnysarvot ylittävästä suorahankinnasta viipymättä sopimusmuutosilmoituksen HILMAssa, jotta 14 päivän valitusaika ehtii päättymään ennen sopimuskorvauksen muutosta 1.7.2020. 

Pöytäkirja päätetään tarkistaa tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, omistajaohjausyksikkö, hankintapalvelut-toimintayksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi