Joukkoliikennejaosto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Joukkoliikenteen lipputuoteuudistuksen voimaantulon siirtäminen Porin paikallisliikenteessä

PRIDno-2019-2429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Lipputuotevalikoiman uudistusta on käsitelty joukkoliikennejaoston päätöksenteossa 11.6.2019 § 11 ja osallistamisen tuloksia 5.11.2019.

Ehdotettujen lipputuotteiden uudet käyttöehdot ja asiakashinnat muuttavat lipputulo-odotuksia. Sääntelyä vähentämällä joukkoliikenneviranomainen antaa liikennöitsijöille mahdollisuuden kehittää ja hinnoitella uusia sarjalipputuotteita ja tarjouslippuja, vaikka samanaikaisesti varmistaa, että säännöllisillä joukkoliikenteen käyttäjillä on tarjolla edulliset kausiliput. Lipputulo-odotusten muuttumisen takia liikennöintisopimuksia on uusittava tehtyjen päätösten mukaisiksi.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää, että joukkoliikenneviranomaisen päättämät lipputuotteet, käyttöehdot ja asiakashinnat paikallisliikenteessä Porin kaupungin alueella ovat seuraavat 1.7.2020 alkaen:

Kertalippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat 3,50 €
junnu, 8-16 -vuotiaat 2,00 €
lapsi, 0-7 -vuotiaat 0,00 €
city, city-vyöhykkeellä 1,00 €
lastenvaunujen tai -rattaiden työntäjä 0,00 €

 

Kertalippu oikeuttaa yhteen matkaan yhdessä paikallisliikenteen linja-autossa. Kertalipun hinta on sama matkan pituudesta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Kertalipulla ei ole vaihto-oikeutta toiseen linja-autoon.

City-kertalippu oikeuttaa matkustamaan City-vyöhykkeellä kaikilla paikallisliikenteen vuoroilla (JOUK 29.5.2017 § 42).

Pientä lasta vaunuissa tai rattaissa mukanaan kuljettava henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Aikalippu

5 h 5,00 €
24 h 8,00 €

 

Aikalippu oikeuttaa rajattomaan matkustukseen paikallisliikenteen linja-autoissa aikarajan sisällä, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikalipulla saa vaihtaa linja-autosta toiseen ja matkustaa, kunnes aikalipun voimassaoloaika päättyy.

Kausilippu

aikuinen, 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat haltijakohtainen 55,00 €
opiskelija, tutkintoon tähtäävän opinto-oikeuden osoittavalla todistuksella henkilökohtainen 42,00€
junnu, 8-16 -vuotiaat haltijakohtainen 30,00 €

 

Kausilipulla on rajaton matkustusoikeus paikallisliikenteen linja-autoissa 30 päivän ajan, vuorokaudenajasta riippumatta. Aikuisille ja junnuille myytävä kausilippu on haltijakohtainen. Junnu saa matkustaa aikuisen kausilipulla, mutta aikuinen ei saa matkustaa junnun kausilipulla. Opiskelijakausilippu on henkilökohtainen.

Kaikki matkat merkitään rahastuslaitteille tilastointia varten.

Liikennöitsijällä on oikeus tarjota omia ja yhteistyökumppaniensa lipputuotteita täydentääkseen joukkoliikenneviranomaisen päättämiä lipputuotteita.

Tämä päätös korvaa aiemmat päätökset joukkoliikenteen lipputuotteista, käyttöehdoista, asiakashinnoista ja lippuihin sisältyneistä joukkoliikenneviranomaisen maksamista korvauksista Porin kaupunkialueen paikallisliikenteessä 1.7.2020 alkaen.

Päätös

Jaosto päätti yksimielisesti muuttaa junnu -lipun nimen nuoriso -lipuksi.

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan aikuisen ja nuorison kertalippu sisältää 60 minuutin vaihto-oikeuden.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä  ja samalla antoi lisätoimeksiannon omistajaohjausyksikölle selvittää Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Valmistelun tuloksena kaupunginhallitus totesi 11.5.2020 § 280, että joukkoliikennejaoston 5.11.2019 § 22 päättämän lipputuoteuudistuksen voimaantulon 1.7.2020 siirtäminen toteutettavaksi samassa yhteydessä kun järjestämistavassa siirrytään käyttöoikeussopimuksista hankintasopimuksiin, parantaisi Porin Linjat Oy:n taloudellista tilannetta syksyllä 2020.

Järjestämistavan muutostyön projektijohtoa tekevä Spring Advisor Oy on tehnyt lipputuoteuudistuksesta kustannuslaskelmia ja arvioita, millaisia taloudellisia vaikutuksia lipputuoteuudistuksen siirtämisellä olisi Porin Linjat Oy:n talouteen. Siirtämisestä on myös käyty neuvotteluja viranomaisen ja Porin Linjat Oy:n välillä. Neuvottelujen perusteella lipputuoteuudistuksen läpiviemisen ja siirtämisen vaikutukset ovat Porin Linjat Oy:n talouden kannalta epävarmat, koska COVID-19 -taudin ja poikkeustilaolojen ennakointi syksylle 2020 on vaikeaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää siirtää 5.11.2019 § 22 päättämiensä Porin paikallisliikenteen lipputuotteiden ja käyttöehtojen voimaantuloa Porin Linjat Oy:n käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen siirtymiseen saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi