Joukkoliikennejaosto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kesäkävelykatu ja siihen liittyvät joukkoliikenteen reitti- ja laiturimuutokset ajalle 15.6.-12.8.2020

PRIDno-2020-3311

Valmistelija

  • Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, jouni.karki@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti 14.4.2020 § 72, että kesäkävelykadun ajan 15.6.-12.8.2020 katuosuuksien liikennejärjestelyjä muutetaan ravintolayrittäjien tekemän hakemuksen mukaisesti. Teknisen lautakunnan päätös on tämän asian liitteenä. Gallen-​Kallelankadun suljettavaksi esitetty katuosuus ulottuu Antinkadulta lännen suuntaan noin puoleen väliin korttelia ja Antinkadun suljettavaksi esitetty osuus Pohjoiskauppatorin ja Valtakadun väliselle katuosuudella.

Kesäkävelykadun muuttuvat liikennejärjestelyt aiheuttavat pieniä muutoksia joukkoliikenteen reitteihin ja pysäkkeihin keskustassa. Kesäkävelykadun ajan linja-autot ajavat kauppatorilta Pohjoiskauppatoria pitkin Nortamonkadulle, Isolinnankadulle, Mikonkadulle, Eteläpuistoon ja Itsenäisyydenkadulle. Keskusaukion kohdalta linja-autot jatkavat Itä-Poriin ja Ulvilaan tavallista reittiään.

Kauppatorin linja-autojen lähtölaiturit 9 ja 10 ovat pois käytöstä. Ahlaisiin, Lyttylään, Kankaanpäähän, Kokemäelle ja Merikarvialle ajavat linja-autot ottavat matkustajat kyytiin Antikadun pysäkiltä 11.

Citylinja ajaa pohjoiseen Puuvillan suuntaan kauppatorin laiturilta 6.

Kauppatorin laiturialueella olevat lähtölaiturit 4 ja 5 siirtyvät Pohjoiskauppatorille.

– Poikkeavien järjestelyjen aikana oman vuoron linja-auto tulee tarkistaa linja-auton linjakilvestä tai varmistaa kuljettajalta. Laiturialueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, kun linja-autot ajavat toistensa ohitse pysäköityjen linja-autojen välissä.

Kesäkävelykadun järjestelyt osoitetaan liikennemerkein ja toteutetaan kukkaistutusten ja ajohidasteiden avulla. Liikenteeltä suljetuilla tieosuuksilla sallitaan huolto- ja tontille ajo sekä bussi- ja taksiliikenne.

Joukkoliikenteen laituri- ja pysäkkimuutokset 15.6. – 12.8.2020:

• Lähdöt kauppatorin laitureilta 9 ja 10 siirtyvät Antinkadulla sijaitsevalle pysäkille 11

• Citylinja pysähtyy laiturille 6 ajaessaan pohjoiseen kohti Puuvillaa, ja laiturille 7 matkalla etelään kohti matkakeskusta ja Satasairaalaa

•  Meri-Porin linja-autot jättävät matkustajat pysäkille 11 matkallaan matkakeskukseen, ja ottavat Meri-Porin suuntaan lähtevät kyytiin pohjoiskauppatorilla olevalta pysäkiltä 5. Pohjoiskauppatorin pysäkiltä 5 lähtee linja 27 Viasvesi-Oosinselkä

• Leppäkorpeen, Musaan ja Viasvedelle (linja 7) lähtevät linja-autot ottavat matkustajat kyytiin pysäkiltä 4

• Citylinja pysähtyy laiturille 6 ajaessaan pohjoiseen kohti Puuvillaa, ja laiturille 7 matkalla etelään kohti matkakeskusta ja Satasairaalaa

Kadunpitäjä on antanut 1.6.2020 suostumuksen tilapäisistä bussipysäkeistä Pohjoiskauppatorille, mikäli Antinkatu välillä Eteläkauppatori - Pohjoiskauppatori suljetaan liikenteeltä ravintoloiden terassilaajennusten johdosta. Kadunpitäjä toteuttaa tarvittavat liikennemerkkijärjestelyt tilapäisille pysäkeille. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikenteen reitti-,  laituri- ja pysäkkimuutokset toteutetaan 15.6. – 12.8.2020 seuraavasti,  mikäli Antikatu välillä Eteläkauppatori-Pohjoiskauppatori suljetaan liikenteeltä ravintoloiden terassilaajennusten johdosta:

Kesäkävelykadun ajan linja-autot ajavat kauppatorilta Pohjoiskauppatoria pitkin Nortamonkadulle, Isolinnankadulle, Mikonkadulle, Eteläpuistoon ja Itsenäisyydenkadulle. Keskusaukion kohdalta linja-autot jatkavat Itä-Poriin ja Ulvilaan tavallista reittiään.

Lähdöt kauppatorin laitureilta 9 ja 10 siirtyvät Antinkadulla sijaitsevalle pysäkille 11

Citylinja pysähtyy laiturille 6 ajaessaan pohjoiseen kohti Puuvillaa, ja laiturille 7 matkalla etelään kohti matkakeskusta ja Satasairaalaa

Meri-Porin linja-autot jättävät matkustajat pysäkille 11 matkallaan matkakeskukseen, ja ottavat Meri-Porin suuntaan lähtevät kyytiin pohjoiskauppatorilla olevalta pysäkiltä 5. Pohjoiskauppatorin pysäkiltä 5 lähtee linja 27 Viasvesi-Oosinselkä

Leppäkorpeen, Musaan ja Viasvedelle (linja 7) lähtevät linja-autot ottavat matkustajat kyytiin pysäkiltä 4

Citylinja pysähtyy laiturille 6 ajaessaan pohjoiseen kohti Puuvillaa, ja laiturille 7 matkalla etelään kohti matkakeskusta ja Satasairaalaa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kokouskäsittely

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:


Joukkoliikenteen reitti-,  laituri- ja pysäkkimuutokset toteutetaan 15.6. – 12.8.2020 seuraavasti,  mikäli Antikatu välillä Eteläkauppatori-Pohjoiskauppatori suljetaan liikenteeltä ravintoloiden terassilaajennusten johdosta:

Kesäkävelykadun ajan linja-autot ajavat kauppatorilta Pohjoiskauppatoria pitkin Nortamonkadulle, Isolinnankadulle, Mikonkadulle, Eteläpuistoon ja Itsenäisyydenkadulle. Keskusaukion kohdalta linja-autot jatkavat Itä-Poriin ja Ulvilaan tavallista reittiään.

Kokemäenjoen ylittävät linjat 1, 14, 64 ja 66 ajetaan pohjoiseen laiturialueelta reittiä Pohjoiskauppatori - Yrjönkatu - Porinsilta. Pohjoisesta kauppatorille palaavat vuorot ajetaan reittiä Porinsilta - Yrjönkatu - Pohjoiskauppatori.

Lähdöt kauppatorin laitureilta 9 ja 10 siirtyvät Antinkadulla sijaitsevalle pysäkille 11

Citylinja pysähtyy laiturille 6 ajaessaan pohjoiseen kohti Puuvillaa, ja laiturille 7 matkalla etelään kohti matkakeskusta ja Satasairaalaa

Meri-Porin linja-autot jättävät matkustajat pysäkille 11 matkallaan matkakeskukseen, ja ottavat Meri-Porin suuntaan lähtevät kyytiin pohjoiskauppatorilla olevalta pysäkiltä 5. Pohjoiskauppatorin pysäkiltä 5 lähtee linja 27 Viasvesi-Oosinselkä

Leppäkorpeen, Musaan ja Viasvedelle (linja 7) lähtevät linja-autot ottavat matkustajat kyytiin pysäkiltä 4

Citylinja pysähtyy laiturille 6 ajaessaan pohjoiseen kohti Puuvillaa, ja laiturille 7 matkalla etelään kohti matkakeskusta ja Satasairaalaa.

Joukkoliikennejaosto antaa toimialajohtajalle oikeuden päättää muutoksista tarvittaessa 15.6. – 12.8.2020 ajan.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, Ruosniemen Linja-auto Oy, Lyttylän Liikenne Oy, Porin Linjuri-auto Oy, Satakunnan Palvelutaksi Oy, Länsilinjat Oy, H.P. Matkabussi Oy, Aaro E. Mäkelä Oy, Satakunnan Liikenne Oy, Oy Matkahuolto Ab, Onnibus.com, Porin kaupungin liikenneinsinööri, Infrayksikkö/infran kunnossapito/tiemestari, Varsinais-Suomen Ely-keskus/joukkoliikenteen projektipäälliköt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi