Joukkoliikennejaosto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Menetettyjen lipputulojen korvaaminen COVID-19 -taudin vaikutusten johdosta, Porin Linjat Oy

PRIDno-2020-3457

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 11.5.2020 § 280 Spring Advisor Oy:tä laatimaan suosituksen Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Toimenpiteissä on ehdotettu COVID-19 -taudin aiheuttaman poikkeustilan ja matkustajamäärän äkillisen vähenemisen talousvaikutusten korvaamista. 

Porin Linjat Oy on menettänyt merkittävästi matkustajilta saamiaan lipputuloja sen jälkeen, kun siirryttiin COVID-19 –taudin leviämisen ehkäisemiseksi poikkeustilaan 16.3.2020 alkaen. Porin Linjat Oy on sopeuttanut avoimen joukkoliikenteen tarjontaa 20.3.-13.5. välisenä aikana lopettamalla koulujen työaikoihin sovitettua avointa joukkoliikennettä ja siirtymällä kesäaikatauluihin 30.3. alkaen. Porin Linjat Oy on myös lomauttanut kuljettajia poikkeustilan aikana. 

Joukkoliikenneviranomainen on tarjonnan sopeuttamisesta huolimatta maksanut täyden liikennöintikorvauksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti, koska Porin Linjat Oy edelleen ajaa yli puolet avoimen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista talvikauden liikennöintiin verrattuna. 

Porin Linjat Oy:lle syntyy kuluja avoimeen joukkoliikenteeseen varattujen linja-autojen kiinteistä kustannuksista tavanomaiseen talvikauden liikennöintiin verrattuna ja Porin Linjat Oy menettää matkustajien lipputulot täysimääräisesti sekä koululaisia varten suunnitelluilta linjoilta että talviaikaisen liikennöinnin noin 6000 päivittäiseltä työ-, opiskelu- ja asiointimatkalta. Menetettyjä lipputuloja on korvattu aiemminkin Porin Linjat Oy:lle, esimerkiksi kesällä 2018 toteutetun maksuttoman joukkoliikenteen takia.

Spring Advisor Oy:n laskelmien mukaan maalis-toukokuulta 2020 COVID-19 -tuen tarve on 294,133 € alv 0 %. Korvauksen summa tarkastetaan Porin Linjojen välitilinpäätöksestä 30.6.2020, josta erilliskirjanpidon kautta saadaan tarkka kustannusvaikutus. Porin Linjat joko hyvittää ylimääräisen tuen tai toimivaltainen viranomainen maksaa tukea lisää, jos kustannukset osoittautuvat arviota suuremmiksi

Porin Linjat Oy varautuu esittämään uuden arviointilaskelman kesä-heinäkuulta ja mahdollisesti syksyltä, mikäli poikkeustilan aiheuttamat rajoitukset palaavat, matkustajamäärän heikko kasvu viivästyttää talvikauden liikennöinnin aloittamista 13.8.2020 jälkeiseen aikaan, tai vastaavista syistä syntyy lisää lipputulomenetyksiä. Seuraava laskelma tarkistetaan yhtiön välitilinpäätöksestä 30.9.2020.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto  päättää maksaa Porin Linjat Oy:lle COVID-19 -tukea maalis-toukokuun 2020 aikana menetetyistä lipputuloista 294 133 € alv 0 %. Porin Linjat Oy toimittaa tarkistuslaskelman toteutuneesta tukitarpeesta mahdollisia hyvityksiä varten välitilinpäätöksen valmistuttua 30.6.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi