Joukkoliikennejaosto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tuki- ja kehittämistehtävien kustannusten korvaaminen Porin Linjat Oy:lle

PRIDno-2020-3461

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 11.5.2020 § 280 päätöksessä todetaan, että nykyinen avoimesta joukkoliikenteestä tehty käyttöoikeussopimus ei määrittele Porin Linjat Oy:lle aiheutuvien tuki- ja kehittämistehtäviä eikä kata niistä aiheutuvia kustannuksia. Nämä ovat välttämättömiä tehtäviä, jotka joukkoliikenteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vaaditaan. 

Spring Advisor Oy on määritellyt ja koostanut tuki- ja kehittämistehtävien kustannukset Porin Linjat Oy:lle joukkoliikenteen järjestämistapavaihtoehtojen selvityksessä, ja kulut on uudelleen tarkistettu 1.6.2020. Kokonaisuudessa tehtävien kulut ovat noin 337 000 € alv 0 % vuonna 2020. 

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 18.5.2020 § 65 yhden miljoonan lisämäärärahan ympäristö- ja lupapalveluille joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi ja sopimuskorvausten tason parantamiseksi kustannuksia vastaavalle tasolle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää korvata Porin Linjat Oy:lle avoimelle joukkoliikenteelle välttämättömistä tuki- ja kehittämistehtävistä 337 000 € alv 0 % vuoden 2020 aikana. Porin Linjat Oy laskuttaa tammi-toukokuun kulut 140 000 € heinäkuussa, ja ajalla 1.6.-31.12.2020 käyttöoikeussopimuksen korvauksen yhteydessä 28 143 €/kk. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi