Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Opetustuntien jakautuminen Poriin ja Ulvilaan kevät 2020

PRIDno-2020-1178

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä on esitetty tilanne 4.3.2020. Loppukevään aikana tullee peruuntumaan vielä noin 200 tuntia. Näin ollen opiston kokonaistuntimäärä tullee olemaan hieman pienempi kuin edellisenä keväänä ja samaa suuruusluokkaa kuin syksyllä 2019. Näin syyskaudella on mahdollista tarvittaessa hieman kasvattaa tuntimäärää.

Tähän mennessä kevätkaudella on toteutunut Porissa 90,82 prosenttia suunnitelluista tunneista ja Ulvilassa 93,80 prosenttia. Vielä peruuntuvista kursseista valtaosa on Porissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan esityksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Soila Kiviluoto-Hannula poistui kello 17.22.

Valmistelija

  • Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä on esitetty tilanne 29.4.2020. Opiston lähiopetus jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen vuoksi 17.3.2020 alkaen. Joitakin suunnittelijaopettajien pitämiä kursseja pystyttiin jatkamaan verkko-opetuksena, mutta valtaosa kevään kursseista keskeytyi. Kaikkiaan tunteja jäi tästä syystä pitämättä yli 2800. Uusia verkkokursseja perustettiin pääsiäisestä eteenpäin. Näitä on kaikkiaan ollut tarjolla 25 kurssia (yhteensä 183 oppituntia) eri oppiaineissa, esim. liikunnassa, kielissä, tieto- ja viestintätekniikassa, kuvataiteessa ja käsitöissä. Osallistujia kursseilla on ollut 214. Valtaosa opiskelijoista on Porista ja Ulvilasta.

Porin ja Ulvilan yhdessä ylläpitämänä isona kansalaisopistona pidämme tärkeänä, että olemme nopeasti osaltamme pystyneet toteuttamaan edes osan opetuksestamme verkossa. Etäopetustarve jatkuu varmasti vielä syyskaudella ja jatkossa yleensäkin. Pyrimme kehittämään opetustamme aikaisempaa enemmän hybridi-opetuksen suuntaan, jolloin vaikkapa lähiopetuksena toteutettavalta kurssikerralta poissa oleva kurssilainen voi verkon kautta opiskella kurssikerran asioita, ja ehkä kerrata niitä halutessaan myöhemminkin. Voi olla näkyvissä myös sellainen tilanne, että vapaan sivistystyön oppilaitokset alkavat tarjota verkkokursseja maanlaajuisesti, ja siksikin on tärkeää kehittää seudun omaa etäopetusta.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi