Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Opetustuntien jakautuminen Poriin ja Ulvilaan kevät 2021

PRIDno-2021-1000

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä esitetty tilanne 4.3.2021. 

Opetustunteja on aiempaa vähemmän sekä Porissa että Ulvilassa. Aikuisten lähiopetus pääsi osin alkamaan 25.1.2021 maksimissaan kymmenen opiskelijan ryhmissä. Porin kaupungin liikuntatiloissa järjestettävät kurssit eivät käynnistyneet lainkaan, sillä tilat eivät ole olleet käytettävissä. Kaikki aikuisten lähiopetus keskeytettiin 20.2.2021 alkaen. Lasten ja nuorten harrastuksissa lähiopetusta jatketaan koronaohjeiden puitteissa, mutta 4.3.2021 alkaen yli 12-vuotiaat eivät osallistu lähiopetukseen (muun muassa Käsityökoulu Taitis).

Koronatilanteen vuoksi on tässä vaiheessa kokonaan peruttu lähinnä Porin kaupungin liikuntatiloissa toimivia kursseja eli uimahalli- ja kuntosaliryhmiä. Muun lähiopetuksen osalta opetusta on mahdollisuuksien mukaan viety etäopetukseksi (noin sata kurssia). Osa kursseista on toiminnan luonteen vuoksi mahdotonta toteuttaa etäopetuksena, joten nämä kurssit ovat tauolla, kunnes lähiopetukseen voidaan taas palata. 

Yleisen tilanteen epävarmuuden vuoksi myös ilmoittautumisia on ollut selkeästi tavanomaista vähemmän. Myös opetuksen turvallisuuden takaamiseksi minimiryhmäkokoa on pienennetty Porin keskustan alueella kuuteen osallistujaan ja muualla neljään. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä tilanne 10.5.2021. Opiston aikuisten lähiopetus keskeytettiin 20.2.2021 alkaen. Lasten ja nuorten harrastuksissa lähiopetusta jatkettiin koronaohjeiden puitteissa. Huhtikuussa myös yläkoululaiset pääsivät palaamaan harrastusten pariin (mm. käsityökoulu Taitis).

Noin sata kurssia siirrettiin keskeytyksen alkaessa pidettäväksi etäopetuksena. Noin 200 kurssia jouduttiin kokonaisuudessaan keskeyttämään tai perumaan. Noin 35 kurssin kokoontumiskertoja on sijoitettu vielä uudestaan touko-kesäkuulle (esim. kudonta ja tekninen työ). Lisäksi kymmenen kurssia oli alun perinkin suunniteltu alkavaksi vasta loppukeväällä. Pienimuotoisesti aikuisten lähiopetusta on ollut mahdollista järjestää ulkotiloissa 3.5. alkaen. Näitä kursseja on ollut viisi kappaletta.

Toteutuneisiin opetustunteihin on kirjattu pelkästään joko lähi- tai etäopetuksessa pidetyt opetustunnit. Lisäksi tuntiopettajille on työsopimuslain mukaisesti maksettu palkkaa keskeytyksen ensimmäisen kahden viikon ajalta hieman yli tuhannesta tunnista.

Koska aikuisten lähiopetus on ollut keskeytyneenä valtaosan kevätkaudesta, kauden tuntimäärä jää merkittävästi aiemmista sekä Porissa että Ulvilassa. Porissa toteutunee noin 55 prosenttia keväälle suunnitellusta opetuksesta ja Ulvilassa noin 40 prosenttia. Eroa selittää mm. se, että Porissa kielten suhteellinen osuus tuntimäärästä on merkittävästi suurempi kuin Ulvilassa. Valtaosa kieltenopetuksesta oli mahdollista toteuttaa etäopetuksena keskeytyksen aikana. Vastaavasti Ulvilassa suhteellisesti suurempi osuus tunneista on musiikissa ja liikunnassa, joissa pienempi osuus tunneista oli mahdollista järjestää etäopetuksena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi