Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Opetustuntien jakautuminen oppiaineisiin kevät 2021

PRIDno-2021-1001

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä esitetty tilanne 4.3.2021. 

Tuntimäärä on miltei kaikissa pääluokissa pienempi kuin aiempina vuosina. Porin kesäyliopiston lakkauttamisen seurauksena avoimen yliopiston opetus järjestetään kansalaisopiston alaisuudessa, eikä ammatillista täydennyskoulutusta järjestetä lainkaan jatkossa. 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin opetustuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä tilanne 10.5.2021. Tuntimäärä kaikissa pääluokissa on pienempi kuin aiempina vuosina. Ihminen, yhteiskunta ja luonto -pääluokassa sekä kielissä ja avoimessa yliopistossa on kuitenkin voitu järjestää etäopetusta, joten pudotus jää näissä pienemmäksi. Taiteen perusopetusta on pystytty järjestämään suunnitellun mukaisesti, sillä alakoululaisten harrastustoiminta on jatkunut keskeytyksettä ja yläkoululaisille pidettiin korvaavia kertoja huhtikuussa. Musiikki, kuvataide ja käsityö ovat hankalammin järjestettävissä etäopetuksena, joten näissä pääluokissa tuntimäärät ovat pudonneet muita enemmän. Liikunnassa esim. uimahalli- ja kuntosaliryhmät eivät päässeet alkamaan lainkaan kevätkaudella, sillä tilat olivat pois käytöstä koko kauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin opetustuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi