Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 24.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Opetustuntien jakautuminen oppiaineisiin syksy 2021

PRIDno-2021-5261

Valmistelija

  • Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi
  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä on esitetty tilanne 10.11.2021.

Kokonaistuntimäärä on syksyllä 2021 selkeästi pienempi kuin edellisenä vuonna. Laskua on miltei kaikissa pääluokissa, vain kuvataiteessa ja avoimessa yliopisto-opetuksessa on pientä kasvua edelliseen syksyyn verrattuna. Erityisesti laskua on kieltenopetuksen, tieto- ja viestintätekniikan sekä musiikin tuntimäärissä.

Tuntimäärän laskua selittää koronatilanteen vaikutukset. Epävarman tilanteen vuoksi ilmoittautuneita on ollut 12 prosenttia edellistä syksyä vähemmän. Erityisesti laskua on musiikin, käsityön ja kielten kursseille ilmoittautuneissa. Tästä syystä kursseja on jouduttu perumaan tavallista enemmän. Etenkin kielikursseja on peruuntunut aiempaa enemmän pienten ilmoittautujamäärien vuoksi. Monissa toteutuneissa kursseissa ryhmät ovat tästä syystä myös jääneet tavallista pienemmiksi. Osin ryhmäkokoja on rajoitettu myös koronatilanteen vaatimien turvavälien vuoksi, esimerkiksi liikunnan ja käsityön kursseilla.

Syyskaudelle suunniteltua opetusta tullee peruuntumaan vielä 5-10 alkamassa olevaa lyhytkurssia.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin opetustuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi