Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Opetustuntien jakautuminen Poriin ja Ulvilaan syksy 2020

PRIDno-2020-5044

Valmistelija

  • Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä on esitetty tilanne 15.9.2020. Loppusyksyyn suunniteltuja lyhytkursseja tullee vielä peruuntumaan noin 200 tuntia liian pienen ilmoittautujamäärän vuoksi. Lopullinen toteuma tullee olemaan suunnitellulla tasolla eli vastaavan syksyn 2018 opetustuntien määrää.

Koronatilanteen vuoksi kurssien ryhmäkokoja on pienennetty, jotta opetus voidaan toteuttaa turvallisesti. Näin ollen osallistujamäärät ja kurssimaksutulot tulevat olemaan pienempiä kuin aiempina vuosina.

Opiskelijat ovat olleet koronatilanteen vuoksi varovaisia ilmoittautumaan kursseille. Kahden ensimmäisen ilmoittautumisviikon ilmoittautujamäärät ovat :

- kevät 2019: 7569 ilmoittautunutta

- syksy 2019: 8039 ilmoittautunutta

- kevät 2020: 7383 ilmoittautunutta

- syksy 2020: 6037 ilmoittautunutta

Opetustuntimäärä Ulvilassa jää hieman edellisestä syksystä. Pudotusta on lähinnä liikunnan ja hyvinvoinnin kursseissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin tuntien jakautumisesta Poriin ja Ulvilaan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi