Kansalaisopiston hallintojaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Opetustuntien jakautuminen oppiaineisiin syksy 2020

PRIDno-2020-5045

Valmistelija

  • Mari Korhonen, mari.korhonen@pori.fi

Perustelut

Liitteessä on esitetty tilanne 15.9.2020. Kokonaistuntimäärä tulee suunnitellusti jäämään pienemmäksi kuin edellisenä syksynä. Vähennystä on erityisesti liikunnan ja hyvinvoinnin, kielten ja musiikin tuntimäärissä. Erityisesti kielikursseja on peruuntunut tänä syksynä vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Ryhmäkokojen pienentämisen vuoksi myös muissa aineryhmissä osallistujamäärät jäävät pienemmiksi kuin edellisinä kausina. Esimerkiksi vesivoimistelussa kunkin ryhmän osallistujamaksimi on pudotettu 60 osallistujasta 35 osallistujaan.

Osallistujat pääluokittain 2019-2020, tilanne 16.9.2020

  Kevät
2019
Syksy 2019

Kevät
2020

Syksy 2020

Ihminen, yhteiskunta ja luonto* 1120 939 872 477
Liikunta ja hyvinvointi 2501 2524 2369 1715
Kielet 1140 1368 1140 858
Tieto- ja viestintätekniikka 242 310 287 180
Musiikki 670 604 571 391
Kuvataide 641 631 500 514
Käsityö 1542 1526 1254 977
Taiteen perusopetus 56 72 62 65
  7912 7974 7055 5177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Luentojen osallistujat kirjataan jälkikäteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto päättää tuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin opetustuntien jakautumisesta eri oppiaineisiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi