Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta, valtuustoaloite

PRIDno-2019-685

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa (Pori 2320/2018) esitetään, että "Pori luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista siirtyen metsien jatkuvan kasvatuksen menetelmään. Näin lisätään virkistyskäytön mahdollisuutta, luonnon monimuotoisuutta, vesistöjen kuntoa ja ilmastovastuullista toimintaa".

TEK / Infran kunnossapidon lausunto:

TEK / Infran kunnossapidon vastuulla on Porin kaupungin omistamia talousmetsiä noin 4600 hehtaaria ja sekä 1400 hehtaaria asuinalueiden lähimetsiä eli taajamametsiä. Kaupungin omistamia metsiä hoidetaan jo tällä hetkellä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla alueittain painotusta muuttaen. Porin kaupungin talousmetsät ovat PEFC sertifioituja. Jatkuvan kasvatuksen menetelmä on käytössä valtaosassa metsiä ja niiden hoidossa huomioidaan tiedossa olevat luonnon monimuotoisuuden kohteet.

Kaupungin metsistä on vuosittain korjattu puuta keskimäärin noin 25 000 kuutiometriä, joiden myynnistä kaupunki on saanut tuloja noin 0,6 - 0,8 miljoonaa euroa.

Uudistushakkuiden (avohakkuut) määrää laskettaessa on otettu huomioon metsätaloudelliset uudistushakkuut. Maankäytön muutoksesta johtuvat avohakkuut kuten tonttien tielinjojen yms. poistoa ei ole laskettu uudistushakkuiden pinta-aloihin. Metsien uudistushakkuita on vuosien 2015 - 2019 aikana tehty yhteensä noin 70 hehtaaria, joten vuosittain on uudistettu keskimäärin 14 hehtaaria joka on noin 0,25 prosenttia / vuosi  kaupungin metsien kokonaispinta-alasta. Lukua voidaan pitää varsin maltillisena.

Taajamametsissä on perinteellisesti käytetty metsien jatkuvaa kasvatusta. Avohakkuu tulee mahdollisuutena myös näissä säilyttää, jotta esimerkiksi asutuksen välittömässä läheisyydessä vaarallisiksi todetut voidaan tarvittaessa poistaa.

Talousmetsissä metsänhoidon muotoina ovat jatkuva kasvatus ja uudistushakkuu. Uudistushakkuu ei ole kaupungin talousmetsien hoidossa ensisijainen tavoite.

Uudistushakkuista luopuminen ei kuitenkaan ole järkevää, seuraavassa esimerkkejä:
- Jos jatkuvan kasvatuksen edellytyksenä olevaan luontaiseen uudistumiseen ei ole riittäviä edellytyksiä. 
- Maassa on paljon juurikääpää, jolloin puulajin vaihto on ainoa keino, jolla saadaan kasvatettua terve puusto. 
- Tuholaisista, taudeista ja vesiolosuhteista johtuva puiden joukkokuolema.
- Alueet, joissa jatkuvasta kasvatuksesta johtuvat useat korjuukerrat aheuttavat enemmän kuin hyväksyttävän määrän juuristovaurioita tai maastovaurioita. 
- Joissakin kohteissa taloudellinen perustelu niin kauan, kuin metsiin kohdistuu tulostavoitteita.

Porin metsien hoidon tavoitteissa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoaminen.l Lisäksi tavoitteena on metsien toimiminen maanvaihdon välineenä, kaavoitettavan maan reservinä, maankäytön muutosalueena, maisemakuvan säilyttäjänä ja suoja-alueena toimiminen. Kaupungin metsien hoitoa painotetaan eri alueilla niin, että sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset arvot otetaan huomioon tapauskohtaisesti.

Esimerkkejä Porin kaupungin metsien käytön suunnittelusta:

Tammen tilalle (1 640 ha) laadittiin vuonna 2019 "Tammen tilan metsienhoito-ohjelma 2019-2069 " joka käsiteltiin teknisessä lautakunnassa. Lautakunta valitsi toimintalinjaksi Retkeily- ja virkistyskäytön linjauksen. Jatkossa nykyisen Tammen tilan hoitotoimenpiteet ja 2023 valmistuva metsäsuunnitelma tehdään painottaen em. hoito-ohjelman linjausta. Vuonna 2020 on aloitettu Porin kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan Porin metsän (340 ha) monitavoitteisen metsänhoitosuunnitelman päivitys. Näiden molempien suunnitelmien valmisteluihin sisältyy /sisältyi alueen toimijoiden kuuleminen.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupungin metsien hoidossa noudatetaan edelleen Infran kunnossapidon edellä esittämää metsien hoitolinjausta ja saattaa edellä esitetyn selvityksen kaupungin metsien hoidosta tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Minna Haavisto ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei Haaviston ehdotusta oltu kannatettu, joten päätösehdotus oli hyväksytty.

Valmistelija

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa (Pori 2320/2018) esitetään, että Pori luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsien jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Aloitteessa esitetään myös, että Pori määrittelee metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille. Aloitteen mukaan vastuullinen kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden virkistyä lähimetsissä, kantaa vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja vesistöjensä tilasta sekä toimii ilmastovastuullisesti.

Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta teknisen toimialan infrayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden lausunnot. Tekninen lautakunta on antanut lausunnon kokouksessaan 12.5.2020 (§ 99).

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu aloitteesta seuraavaa:

Porin kaupungin omistamat talousmetsät ja taajamametsät ovat Teknisen toimialan infran kunnossapidon vastuulla. Kaupungin saa metsien myyntituloja vuosittain noin 0,6 – 0,8 miljoonaa euroa.

Metsien käytöllä voidaan taloudellisten tuottojen lisäksi edistää virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä. Ajankohtaisia tavoitteita metsien hoidossa ovat hiilivarastojen lisääminen ja ilmastopäästöjä kompensointi hiilinielujen avulla. Näihin päämääriin on Pori Hinku-kuntana sitoutunut, ja päämääränä on olla hiilineutraali kunta vuonna 2030. Harjoitettavalla metsätaloudella on merkitystä myös vesistöpäästöjä vähentävänä ja ravinnekierrätystä tukevana toimintana.

Avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista luopuminen ja siirtyminen jatkuvan kasvatuksen menetelmään Porin kaupungin metsätaloudessa on hyvä ja kannatettava aloite. Pysyvien muutosten aikaansaaminen edellyttää monien tavoitteiden yhteensovittamista ja se vaatii sellaisen strategiatason ohjelman laatimista, jossa määritellään yleiset periaatteet metsien hoidolle ja käytölle, sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä on jättänyt  kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.9.2018 valtuustoaloitteen koskien avohakkuutonta kuntametsien hoitoa. Kaupunginvaltuusto on lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 päättänyt pyytää asiasta lausunnon teknisen toimialan infrayksiköltä sekä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksiköltä. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.5.2020 ja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 24.6.2020. 

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Liitteenä tehty valtuustoaloite.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.